Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 159 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 555/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1412/2006 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu

Data ogłoszenia:2010-06-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 159 POZ 5

Strona 1 z 2
25.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/5

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 555/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1412/2006 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215 ust. 1, uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2006/625/WPZiB z dnia 15 września 2006 r. dotyczące zakazu sprzedaży lub dostarczania uzbrojenia i pokrewnego sprzętu oraz świadczenia pokrewnych usług podmiotom lub osobom w Libanie zgodnie z rezolucją RB ONZ nr 1701 (2006) (1), uwzględniając wniosek przedstawiony wspólnie przez Wyso­ kiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisję, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymie­ nionych w załączniku, mogą na warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolić na: a) udzielenie wszelkim osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w Libanie, innym niż siły zbrojne Republiki Libańskiej lub UNIFIL, pomocy tech­ nicznej i zapewnienie finansowania lub pomocy finan­ sowej związanych z uzbrojeniem lub pokrewnymi zapa­ sami materiałowymi, które znajdują się w Libanie albo są przeznaczone do użytku na jego terytorium, pod warun­ kiem że: (i) usługi takie nie są bezpośrednio ani pośrednio świad­ czone na rzecz jednej z bojówek, do rozbrojenia których wzywa się w rezolucjach Rady Bezpieczeń­ stwa ONZ nr 1559 (2004) i 1680 (2006), (ii) udzielenie zezwolenia jest każdorazowo rozpatry­ wane indywidualnie, oraz (iii) rząd Libanu lub UNIFIL zezwoliły każdorazowo na świadczenie danych usług na rzecz danej osoby, podmiotu czy organu. Jeśli rząd Libanu lub UNIFIL zezwolą na konkretną dostawę lub transfer konkretnej partii uzbrojenia lub pokrewnych zapasów materiałowych na rzecz danej osoby, podmiotu lub organu, zezwolenie takie można trak­ tować jako zezwolenie na świadczenie tej osobie, podmiotowi lub organowi pomocy technicznej zwią­ zanej z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem danych towarów; b) udzielenie siłom zbrojnym Republiki Libańskiej pomocy technicznej związanej z działaniami wojskowymi oraz z uzbrojeniem lub pokrewnymi zapasami materiałowymi, a także zapewnienie finansowania lub pomocy finansowej związanych z działaniami wojskowymi, jeżeli rząd Libanu nie zgłosi w tym względzie żadnych zastrzeżeń w terminie 14 dni po otrzymaniu powiadomienia. 2. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku, mogą, na warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolić na: a) udzielenie pomocy technicznej związanej z działaniami wojskowymi i uzbrojeniem lub pokrewnymi zapasami materiałowymi, pod warunkiem że: (i) towary, których dotyczy pomoc, są lub będą wyko­ rzystywane przez UNIFIL na potrzeby pełnionej misji, oraz (ii) usługi świadczone są na rzecz sił zbrojnych, które wchodzą lub wejdą w skład UNIFIL;

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1412/2006 z dnia 25 września 2006 r. dotyczące niektórych środków ogra­ niczających w odniesieniu do Libanu (2) wprowadza zakaz udzielania komukolwiek w Libanie lub do użytku na terytorium Libanu określonej pomocy technicznej oraz finansowania i pomocy finansowej, zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2006/625/WPZiB. Wskazane jest dostosowanie rozporządzenia (WE) nr 1412/2006 do niedawnych zmian praktyki dotyczącej sankcji w zakresie wyznaczania właściwych organów, z jednej strony, i w zakresie brzmienia artykułu dotyczą­ cego jurysdykcji Unii, z drugiej strony. W celu zacho­ wania przejrzystości artykuły, w których konieczne jest wprowadzenie zmian powinny być zastąpione w całości. Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1412/2006,

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1412/2006 wprowadza się nastę­ pujące zmiany: 1. Artykuł 3 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 3 1. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 i po uprzednim pisemnym powiadomieniu rządu Libanu i UNIFIL przez odnośne państwo członkowskie, właściwe organy państw

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 159 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L159 - 24 z 201025.6.2010

  Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009 – budżet korygujący nr 2 (  Dz.U. L 18 z 22.1.2010)

 • Dz. U. L159 - 22 z 201025.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 559/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L159 - 18 z 201025.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 558/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L159 - 13 z 201025.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 557/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004, (WE) nr 633/2004, (WE) nr 1345/2005, (WE) nr 2014/2005, (WE) nr 239/2007, (WE) nr 1299/2007, (WE) nr 543/2008, (WE) nr 589/2008, (WE) nr 617/2008 oraz (WE) nr 826/2008 w odniesieniu do obowiązków przekazywania informacji w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych

 • Dz. U. L159 - 9 z 201025.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 556/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L159 - 1 z 201025.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 554/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2488/2000 utrzymujące zamrożenie funduszy w stosunku do p. Milosevica i osób powiązanych z nim

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.