Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 159 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 556/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

Data ogłoszenia:2010-06-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 159 POZ 9

Strona 1 z 3
25.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 159/9

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 556/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215 ust. 2, uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2004/694/WPZiB z dnia 11 października 2004 r. w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodo­ wego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (1), uwzględniając wniosek przedstawiony wspólnie przez Wyso­ kiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisję, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wymienionych w załączniku II, mogą wyrazić zgodę na uwolnienie określonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie określonych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że fundusze lub zasoby gospodarcze, o których mowa, są:

a) niezbędne do pokrycia podstawowych wydatków, w tym płatności za środki spożywcze, czynsz lub kredyt hipo­ teczny, lekarstwa i leczenie, podatki, składki ubezpiecze­ niowe oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;

b) przeznaczone wyłącznie na pokrycie rozsądnej wysokości honorariów i zwrot wydatków poniesionych w związku ze świadczeniem usług prawniczych;

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 z dnia 11 października 2004 r. nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (2) przewiduje zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych należących do niektórych osób fizycznych, oskarżonych przez MTKJ, lub będących własnością lub znajdujących w posiadaniu tych osób, zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2004/694/WPZiB. Wskazane jest dostosowanie rozporządzenia (WE) nr 1763/2004 do niedawnych zmian praktyki dotyczącej sankcji w zakresie wyznaczania właściwych organów, z jednej strony, i w zakresie brzmienia artykułu dotyczą­ cego jurysdykcji Unii, z drugiej strony. W celu zacho­ wania przejrzystości artykuły, w których konieczne jest wprowadzenie zmian powinny być zastąpione w całości. Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1763/2004,

c) przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub kosztów usług związanych z rutynowym prowadzeniem lub utrzy­ maniem zamrożonych funduszy lub zasobów gospodar­ czych; lub

(2)

d) niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że dane państwo członkowskie co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia poinformo­ wało pozostałe państwa członkowskie i Komisję o powodach, które skłaniają je do stwierdzenia, że specjalne zezwolenie powinno zostać przyznane.

2. Państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu przyznanym na podstawie ust. 1.”;

(3)

2. Artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1763/2004 wprowadza się nastę­ pujące zmiany: 1. Artykuł 3 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 3 1. Na zasadzie odstępstwa od art. 2, właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych

(1) Dz.U. L 315 z 14.10.2004, s. 52. (2) Dz.U. L 315 z 14.10.2004, s. 14.

„Artykuł 4 1. Na zasadzie odstępstwa od art. 2, właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, mogą zezwolić na uwol­ nienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a) fundusze lub zasoby gospodarcze są przedmiotem zastawu sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego ustanowionego przed dniem, w którym osoba fizyczna, o której mowa w art. 2, została włączona do załącznika I, lub są przedmiotem orzeczenia sądowego, administracyj­ nego lub arbitrażowego wydanego przed tą datą;

L 159/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.6.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 159 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L159 - 24 z 201025.6.2010

  Sprostowanie do zestawienia dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009 – budżet korygujący nr 2 (  Dz.U. L 18 z 22.1.2010)

 • Dz. U. L159 - 22 z 201025.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 559/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L159 - 18 z 201025.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 558/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1)

 • Dz. U. L159 - 13 z 201025.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 557/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004, (WE) nr 633/2004, (WE) nr 1345/2005, (WE) nr 2014/2005, (WE) nr 239/2007, (WE) nr 1299/2007, (WE) nr 543/2008, (WE) nr 589/2008, (WE) nr 617/2008 oraz (WE) nr 826/2008 w odniesieniu do obowiązków przekazywania informacji w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych

 • Dz. U. L159 - 5 z 201025.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 555/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1412/2006 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Libanu

 • Dz. U. L159 - 1 z 201025.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 554/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2488/2000 utrzymujące zamrożenie funduszy w stosunku do p. Milosevica i osób powiązanych z nim

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.