Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 16 POZ 48

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. (pomoc państwa C 29/06) w sprawie pomocy przyznanej przez Włochy na restrukturyzację spółdzielni z sektora rybołówstwa i ich konsorcjów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8040) (1)

Data ogłoszenia:2010-01-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 16 POZ 48

Strona 1 z 12
L 16/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.1.2010

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 października 2009 r. (pomoc państwa C 29/06) w sprawie pomocy przyznanej przez Włochy na restrukturyzację spółdzielni z sektora rybołówstwa i ich konsorcjów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8040)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/35/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

znana bezprawnie w myśl art. 1 lit. f) rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. usta­ nawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Trak­ tatu [obecnie art. 88] (1).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(4)

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanym artykułem,

a także mając na uwadze, co następuje:

Włochy poproszono wielokrotnie o udzielnie informacji uzupełniających. Pismem C(2005) 161 z dnia 20 stycznia 2005 r. Komisja przesłała również do Włoch wezwanie do udzielenia informacji w myśl art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 659/1999. Pismem z dnia 3 marca 2005 r. Włochy udzieliły odpowiedzi na to wezwanie. W dniu 12 lipca 2005 r. Komisja otrzy­ mała kolejne pismo.

1. PROCEDURA (1)

Pismem z dnia 17 października 2002 r. Włochy zgłosiły Komisji rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 18 maja 2001 r. nr 226 (zwane dalej „rozporządzeniem z dnia 18 maja 2001 r.”), informując, że środki pomocy prze­ widziane w art. 7 i 8 tego rozporządzenia zostały wpro­ wadzone.

(5)

W związku z wątpliwościami co do zgodności tego programu pomocy ze wspólnym rynkiem Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania przewidzia­ nego w art. 93 [obecnie art. 88] Traktatu. Komisja poin­ formowała Włochy o ww. decyzji pismem C(2006) 2312 z dnia 22 czerwca 2006 r. (2).

(2)

Artykuł 8 ww. rozporządzenia zawiera przepis ustana­ wiający pomoc państwa na restrukturyzację spółdzielni z sektora rybołówstwa i ich konsorcjów. W myśl ww. art. 8 zakres funduszu centralnego przeznaczonego na kredyty dla sektora rybołówstwa został rozszerzony i obejmuje finansowanie planów restrukturyzacji przed­ siębiorstw przewidzianych w art. 11 ust. 8 ter ustawy z dnia 17 lutego 1982 r. nr 41 (zwanej dalej „ustawą nr 41 z 1982 r.”) na rzecz spółdzielni i ich konsorcjów, działających w sektorze rybołówstwa i akwakultury, a także przetwórstwa i handlu produktami w tym sektorze.

(6)

Włochy przekazały swoje uwagi pismami z dnia 14 września i 31 października 2006 r.

2. OPIS (7)

Jak wskazano powyżej, przedmiotem rozporządzenia z dnia 18 maja 2001 r. jest rozszerzenie zakresu funduszu centralnego na kredyty dla sektora rybołów­ stwa na działania restrukturyzacji spółdzielni z sektora rybołówstwa i ich konsorcjów w myśl art. 11 ust. 8 ter ustawy nr 41 z 1982 r.

(3)

Ponieważ Włochy zgłosiły wprowadzenie takiego środka pomocy, został on zarejestrowany jako pomoc przy­

(1) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1. (2) Pismo opublikowane w Dz.U. C 202 z 25.8.2006, s. 11.

21.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 16/49

(8)

Rozporządzenie z dnia 18 maja 2001 r. ustanawia prze­ pisy, które od momentu wejścia w życie przewidują finansowanie środków pomocy ustanowionych rozporzą­ dzeniem ministra polityki rolnej z dnia 10 lutego 1998 r. (zwanym dalej „rozporządzeniem z dnia 10 lutego 1998 r.”), które określa zasady stosowania art. 11 ust. 8 ter ustawy nr 41 z 1982 r.

(11)

ograniczona do okresu koniecznego do przeprowadzenia restrukturyzacji, a także że może być przyznana tylko raz jednemu przedsiębiorstwu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 16 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L16 - 6 z 201021.1.2010

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/9 w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (EBC/2009/23)

 • Dz. U. L16 - 4 z 201021.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 52/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L16 - 3 z 201021.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 51/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 8 stycznia 2010 r. do dnia 15 stycznia 2010 r. w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dz. U. L16 - 1 z 201021.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 50/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.