Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 160 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUJUST LEX-IRAQ/1/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. przedłużająca mandat szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX-IRAQ

Data ogłoszenia:2010-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 160 POZ 10

L 160/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2010

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA EUJUST LEX-IRAQ/1/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. przedłużająca mandat szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX-IRAQ (2010/351/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci, uwzględniając decyzję Rady 2010/330/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zintegrowanej misji Unii Euro­ pejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEXIRAQ (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

LEX-IRAQ.

(3)

DÍAZ ALCANTUD szefem zintegrowanej misji EUJUST

2009/982/WPZiB (2) w sprawie mianowania Francisco

W dniu 16 czerwca 2010 r. WP zaproponował, aby KPiB przedłużył mandat Francisco DÍAZ ALCANTUD jako szefa misji EUJUST LEX-IRAQ do dnia 30 czerwca 2011 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Mandat Francisco DÍAZ ALCANTUD jako szefa misji EUJUST LEX-IRAQ zostaje niniejszym przedłużony od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 decyzji Rady 2010/330/WPZiB Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) jest upoważ­ niony, zgodnie z art. 38 Traktatu, do podjęcia stosow­ nych decyzji w celu sprawowania kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego nad zintegrowaną misją Unii Europejskiej w Iraku dotyczącą państwa prawnego, EUJUST LEX–IRAQ (zwaną dalej „EUJUST LEX-IRAQ”), w tym w szczególności do podjęcia decyzji o mianowaniu szefa misji. W dniu 15 grudnia 2009 r., na wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP), KPiB przyjął decyzję

Sporządzono w Brukseli dnia 22 czerwca 2010 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

C. FERNÁNDEZ-ARIAS

(2)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 149 z 15.6.2010, s. 12.

(2) Dz.U. L 338 z 19.12.2009, s. 92.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 160 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L160 - 34 z 201026.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (  Dz.U. L 336 z 23.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 6, s. 342)

 • Dz. U. L160 - 32 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną profoksydim (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4225) (1)

 • Dz. U. L160 - 30 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. dotycząca niewłączenia trifluraliny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4199) (1)

 • Dz. U. L160 - 28 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4170) (1)

 • Dz. U. L160 - 26 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne amisulbrom, chlorantraniliprol, meptyldinokap i pinoksaden (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4177) (1)

 • Dz. U. L160 - 11 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii w programy państw członkowskich w dziedzinie kontroli i inspekcji rybołówstwa oraz nadzoru nad nim na 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3940)

 • Dz. U. L160 - 5 z 201026.6.2010

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia przez konferencję przedstawicieli rządów państw członkowskich zmian do Traktatów zaproponowanych przez rząd Hiszpanii, dotyczących składu Parlamentu Europejskiego, i w sprawie niezwoływania konwentu

 • Dz. U. L160 - 3 z 201026.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 561/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L160 - 1 z 201026.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 560/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh (ChOG))

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.