Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 160 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii w programy państw członkowskich w dziedzinie kontroli i inspekcji rybołówstwa oraz nadzoru nad nim na 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3940)

Data ogłoszenia:2010-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 160 POZ 11

Strona 1 z 7
26.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/11

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii w programy państw członkowskich w dziedzinie kontroli i inspekcji rybołówstwa oraz nadzoru nad nim na 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3940)

(Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, rumuńskim, słoweńskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne)

(2010/352/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza (1), w szczególności jego art. 21, a także mając na uwadze, co następuje: Państwa członkowskie dostarczyły Komisji swoje programy kontroli rybołówstwa na 2010 r. wraz z wnioskami o wkład finansowy Unii w wydatki, które będą ponoszone przy realizacji projektów zawartych w tych programach. Wnioski dotyczące działań wymienionych w art. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 861/2006 mogą kwalifikować się do finansowania przez Unię. Wnioski o finansowanie przez Unię powinny być zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 391/2007 (2). Należy zatem ustalić maksymalne kwoty i wysokość wkładu finansowego Unii w granicach ustanowionych w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 861/2006 oraz usta­ nowić warunki, na jakich taki wkład może być przyzna­ wany. W celu stworzenia zachęty do inwestowania w ramach działań priorytetowych określonych przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1224/2009 (3) oraz uwzględniając negatywny wpływ kryzysu finanso­ wego na budżety państw członkowskich z tytułu kosztów związanych z automatyzacją danych i zarządzaniem nimi, z elektronicznymi systemami reje­ strowania i przekazywania informacji (ERS) oraz syste­

(8) (7)

mami monitorowania statków (VMS), a także z organizowanymi przez państwa członkowskie semina­ riami, których celem jest zwiększenie świadomości na temat nowego rozporządzenia dotyczącego kontroli oraz na temat nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (NNN), przysługiwać powinna wysoka stawka współfinansowania, mieszcząca się w granicach określonych w art. 15 rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006.

(6)

(1)

W celu ograniczenia kwot przeznaczanych na zakup i modernizację statków i samolotów patrolowych wyko­ rzystywanych w dziedzinie rybołówstwa wkład Unii w tego rodzaju wydatki ogranicza się do maksymalnej kwoty 1 mln EUR na państwo członkowskie.

(2)

(3)

Aby kwalifikować się do otrzymania wkładu, automa­ tyczne urządzenia lokacyjne powinny spełniać wymogi ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2244/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. ustanawiającym przepisy szczegółowe dotyczące satelitarnych systemów monitoro­ wania statków (4).

(4)

(5)

Aby kwalifikować się do otrzymania wkładu, elektro­ niczne systemy rejestrowania i przekazywania informacji znajdujące się na pokładach statków rybackich powinny spełniać wymogi ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawia­ jącym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającym rozporzą­ dzenie (WE) nr 1566/2007 (5).

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(1) Dz.U. L 160 z 14.6.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 97 z 12.4.2007, s. 30. (3) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(4) Dz.U. L 333 z 20.12.2003, s. 17. (5) Dz.U. L 295 z 4.11.2008, s. 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 160 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L160 - 34 z 201026.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (  Dz.U. L 336 z 23.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 6, s. 342)

 • Dz. U. L160 - 32 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną profoksydim (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4225) (1)

 • Dz. U. L160 - 30 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. dotycząca niewłączenia trifluraliny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4199) (1)

 • Dz. U. L160 - 28 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4170) (1)

 • Dz. U. L160 - 26 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne amisulbrom, chlorantraniliprol, meptyldinokap i pinoksaden (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4177) (1)

 • Dz. U. L160 - 10 z 201026.6.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUJUST LEX-IRAQ/1/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. przedłużająca mandat szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX-IRAQ

 • Dz. U. L160 - 5 z 201026.6.2010

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia przez konferencję przedstawicieli rządów państw członkowskich zmian do Traktatów zaproponowanych przez rząd Hiszpanii, dotyczących składu Parlamentu Europejskiego, i w sprawie niezwoływania konwentu

 • Dz. U. L160 - 3 z 201026.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 561/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L160 - 1 z 201026.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 560/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh (ChOG))

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.