Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 160 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne amisulbrom, chlorantraniliprol, meptyldinokap i pinoksaden (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4177) (1)

Data ogłoszenia:2010-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 160 POZ 26

L 160/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 czerwca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne amisulbrom, chlorantraniliprol, meptyldinokap i pinoksaden (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4177)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/353/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1 akapit czwarty, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II i załączniku III do tej dyrektywy. Potwierdzenie kompletności dokumentacji było niezbędne, aby umożliwić ich szczegółowe zbadanie, a także aby umożliwić państwom członkowskim przy­ znawanie tymczasowych zezwoleń na okresy do trzech lat na środki ochrony roślin zawierające substancje czynne, których to dotyczy, przy spełnieniu warunków określonych w art. 8 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności warunku odnoszącego się do szczegó­ łowej oceny substancji czynnych i środków ochrony roślin w świetle wymogów określonych w tej dyrektywie. Wpływ tych substancji czynnych na zdrowie człowieka i środowisko naturalne został poddany ocenie zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do zastosowań proponowanych przez wnioskodawców. Państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przedłożyły Komisji odpowiednie projekty sprawozdań z oceny w dniach 15 lipca 2008 r. (amisulbrom), 11 lutego 2009 r. (chlorantrani­ liprol), 25 października 2006 r. (meptyldinokap) i 30 listopada 2005 r. (pinoksaden). Po przedłożeniu projektów sprawozdań z oceny przez państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców stwierdzono, że należy zwrócić się do wnioskodawców o dalsze informacje oraz zwrócić się do państw człon­ kowskich pełniących rolę sprawozdawców o zbadanie tych informacji i przedstawienie ich oceny. W związku z powyższym dokumentacja jest w dalszym ciągu badana, a zakończenie jej oceny nie będzie możliwe w terminie przewidzianym w dyrektywie 91/414/EWG w związku z decyzją Komisji 2008/724/WE (6) (pino­ ksaden). Ponieważ dotychczasowa ocena nie daje żadnego powodu do bezpośrednich obaw, należy umożliwić państwom członkowskim przedłużenie na okres 24 miesięcy tymczasowych zezwoleń przyznanych na środki ochrony roślin zawierające wspomniane substancje, zgodnie z przepisami art. 8 dyrektywy 91/414/EWG, aby umożliwić prowadzenie dalszego badania dokumen­ tacji. Oczekuje się, że ocena i proces decyzyjny w odniesieniu do decyzji w sprawie ewentualnego włączenia amisulbromu, chlorantraniliprolu, meptyldino­ kapu i pinokasdenu do załącznika I do tej dyrektywy zostaną zakończone w ciągu 24 miesięcy.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w marcu 2006 r. przedsiębiorstwo Nissan Chemical Europe SARL zwróciło się do Zjednoczonego Królestwa z wnioskiem o wpisanie substancji czynnej amisulbrom do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2007/669/WE (2) potwierdzono, że dokumentacja jest kompletna oraz że może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymogi dotyczące danych i informacji okre­ ślone w załączniku II i załączniku III do tej dyrektywy. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w lutym 2007 r. przedsiębiorstwo DuPont International Opera­ tions SARL zwróciło się do Irlandii z wnioskiem o wpisanie substancji czynnej chlorantraniliprol do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2007/560/WE (3) potwierdzono, że dokumen­ tacja jest kompletna oraz że może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II i załączniku III do tej dyrektywy. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w sierpniu 2005 r. przedsiębiorstwo Dow Agrosciences zwróciło się do Zjednoczonego Królestwa z wnioskiem o wpisanie substancji czynnej meptyldinokap do załącz­ nika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2006/589/WE (4) potwierdzono, że dokumentacja jest kompletna oraz że może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymogi dotyczące danych i informacji okre­ ślone w załączniku II i załączniku III do tej dyrektywy. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w marcu 2004 r. przedsiębiorstwo Syngenta Ltd zwróciło się do Zjednoczonego Królestwa z wnioskiem o wpisanie substancji czynnej pinoksaden do załącznika I do dyrek­ tywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2005/459/WE (5) potwierdzono, że dokumentacja jest kompletna oraz że

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 230 274 213 240 160 z z z z z 19.8.1991, s. 1. 18.10.2007, s. 15. 15.8.2007, s. 29. 2.9.2006, s. 9. 23.6.2005, s. 32.

(6)

(2)

(7)

(3)

(8)

(4)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

(6) Dz.U. L 245 z 13.9.2008, s. 15.

26.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/27

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt, Artykuł 1

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Państwa członkowskie mogą przedłużyć tymczasowe zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające amisulbrom, chlorantraniliprol, meptyldinokap lub pinoksaden na okres kończący się najpóźniej w dniu 30 czerwca 2012 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wygasa w dniu 30 czerwca 2012 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 160 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L160 - 34 z 201026.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (  Dz.U. L 336 z 23.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 6, s. 342)

 • Dz. U. L160 - 32 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną profoksydim (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4225) (1)

 • Dz. U. L160 - 30 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. dotycząca niewłączenia trifluraliny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4199) (1)

 • Dz. U. L160 - 28 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4170) (1)

 • Dz. U. L160 - 11 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii w programy państw członkowskich w dziedzinie kontroli i inspekcji rybołówstwa oraz nadzoru nad nim na 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3940)

 • Dz. U. L160 - 10 z 201026.6.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUJUST LEX-IRAQ/1/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. przedłużająca mandat szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX-IRAQ

 • Dz. U. L160 - 5 z 201026.6.2010

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia przez konferencję przedstawicieli rządów państw członkowskich zmian do Traktatów zaproponowanych przez rząd Hiszpanii, dotyczących składu Parlamentu Europejskiego, i w sprawie niezwoływania konwentu

 • Dz. U. L160 - 3 z 201026.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 561/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L160 - 1 z 201026.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 560/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh (ChOG))

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.