Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 160 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4170) (1)

Data ogłoszenia:2010-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 160 POZ 28

L 160/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4170)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/354/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Aby lepiej kontrolować rozprzestrzenianie się klasycz­ nego pomoru świń, należy przewidzieć pewne środki kontroli zdrowia zwierząt dotyczące populacji zdzicza­ łych świń dotkniętych tą chorobą. W szczególności należy wprowadzić zakaz wysyłania z regionów wymie­ nionych w załączniku do decyzji 2008/855/WE żywych zdziczałych świń i ich świeżego mięsa oraz przetworów i wyrobów mięsnych składających się z takiego mięsa lub zawierających takie mięso. Należy jednak zezwolić na wysyłkę świeżego mięsa zdzi­ czałych świń, przetworów i wyrobów mięsnych składa­ jących się z takiego mięsa lub zawierających takie mięso z tych obszarów do obszarów niewymienionych w załączniku do decyzji 2008/855/WE, pod warunkiem że zostały przeprowadzone badania wirusologiczne zgodnie z decyzją 2002/106/WE, wyniki tych badań są negatywne, a organ weterynaryjny właściwy dla miejsca przeznaczenia udzielił swojej uprzedniej zgody. Należy więc 2008/855/WE. odpowiednio zmienić decyzję

W decyzji Komisji 2008/855/WE z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (3) ustanowiono niektóre środki kontroli w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w państwach członkowskich lub ich regio­ nach, wyszczególnionych w załączniku do tej decyzji. Załącznik do decyzji 2008/855/WE składa się z trzech części, wyodrębnionych w zależności od sytuacji epide­ miologicznej na wymienionych w nich obszarach. W częściach I i II załącznika wymienia się obszary w państwach członkowskich, na których sytuacja epide­ miologiczna dotycząca zdziczałych świń uważana jest za najkorzystniejszą. Mimo że zdziczałe świnie są objęte zakresem decyzji 2008/855/WE, środki kontroli przewidziane w tej decyzji dotyczą głównie świń chowanych w gospodarstwach i produktów uzyskanych z takich świń. W decyzji Komisji 2002/106/WE (4) ustanowiono proce­ dury diagnostyczne, metody pobierania próbek oraz kryteria oceny wyników badań laboratoryjnych w celu potwierdzenia klasycznego pomoru świń.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 395 z 30.12.1989, s. 13. 224 z 18.8.1990, s. 29. 302 z 13.11.2008, s. 19. 39 z 9.2.2002, s. 71.

(7)

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2008/855/WE dodaje się art. 8b w brzmieniu:

(3)

„Artykuł 8b Środki dotyczące żywych zdziczałych świń i ich świeżego mięsa oraz przetworów i wyrobów mięsnych składających się z mięsa zdziczałych świń lub zawierających takie mięso 1. Państwa członkowskie, na których terytorium położone są obszary wymienione w załączniku, dopilnowują, aby: a) nie wysyłano żywych zdziczałych świń z obszarów wymienionych w załączniku do innych państw członkow­ skich lub na inne obszary na terytorium tego samego państwa członkowskiego;

(4)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

26.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/29

b) nie wysyłano świeżego mięsa zdziczałych świń, prze­ tworów i wyrobów mięsnych składających się z takiego mięsa lub zawierających takie mięso z obszarów wymie­ nionych w załączniku do innych państw członkowskich lub na inne obszary na terytorium tego samego państwa członkowskiego. 2. W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. b) państwa człon­ kowskie, na których terytorium położone są obszary wymie­ nione w części I i II załącznika, mogą zezwolić na wysyłkę świeżego mięsa zdziczałych świń, przetworów i wyrobów mięsnych składających się z takiego mięsa z tych obszarów na obszary niewymienione w załączniku, pod warunkiem że: a) świnie zostały poddane badaniom pod kątem klasycznego pomoru świń zgodnie z jedną z procedur diagnostycznych

opisanych w części A(1), części B lub C rozdziału VI załącznika do decyzji 2002/106/WE, a wynik tych badań był negatywny; b) organ właściwy dla miejsca przeznaczenia udzielił uprzed­ niej zgody.” Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 160 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L160 - 34 z 201026.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (  Dz.U. L 336 z 23.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 6, s. 342)

 • Dz. U. L160 - 32 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną profoksydim (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4225) (1)

 • Dz. U. L160 - 30 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. dotycząca niewłączenia trifluraliny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4199) (1)

 • Dz. U. L160 - 26 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne amisulbrom, chlorantraniliprol, meptyldinokap i pinoksaden (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4177) (1)

 • Dz. U. L160 - 11 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii w programy państw członkowskich w dziedzinie kontroli i inspekcji rybołówstwa oraz nadzoru nad nim na 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3940)

 • Dz. U. L160 - 10 z 201026.6.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUJUST LEX-IRAQ/1/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. przedłużająca mandat szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX-IRAQ

 • Dz. U. L160 - 5 z 201026.6.2010

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia przez konferencję przedstawicieli rządów państw członkowskich zmian do Traktatów zaproponowanych przez rząd Hiszpanii, dotyczących składu Parlamentu Europejskiego, i w sprawie niezwoływania konwentu

 • Dz. U. L160 - 3 z 201026.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 561/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L160 - 1 z 201026.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 560/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh (ChOG))

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.