Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 160 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. dotycząca niewłączenia trifluraliny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4199) (1)

Data ogłoszenia:2010-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 160 POZ 30

Strona 1 z 2
L 160/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 czerwca 2010 r. dotycząca niewłączenia trifluraliny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4199)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/355/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

Grecja dokonała oceny nowych informacji i danych przedłożonych przez powiadamiającego i przygotowała dodatkowe sprawozdanie w dniu 7 stycznia 2009 r. Dodatkowe sprawozdanie zostało zweryfikowane przez państwa członkowskie i Europejski Urząd ds. Bezpieczeń­ stwa Żywności, dalej EFSA, i przedstawione Komisji w dniu 14 lipca 2009 r. w formie sprawozdania nauko­ wego EFSA poświęconego trifluralinie (6). Sprawozdanie to zostało zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 11 maja 2010 r. w formie sprawozdania z przeglądu dotyczącego trifluraliny, opracowanego przez Komisję. Nowa ocena sporządzona przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy oraz nowe wnioski EFSA dotyczyły zagrożeń, które były przyczyną niewłączenia, związanych z wysokim ryzykiem dla organizmów wodnych, w szczególności ryb, toksycznością metabo­ litów dla organizmów żyjących w osadach, narażeniem konsumentów w przypadku zastosowań innych niż uprawa zbóż, długim utrzymywaniem się w glebie, wysokim potencjałem bioakumulacji oraz możliwością transportu w powietrzu na dalekie odległości. W uaktualnionej dokumentacji powiadamiający przed­ stawił nowe dane i informacje dotyczące w szczególności oceny ryzyka dla środowiska wodnego, w szczególności ryb, toksyczności metabolitów dla orga­ nizmów żyjących w osadach, długiego utrzymywania się w glebie oraz wysokiego potencjału bioakumulacji. W celu zredukowania ryzyka dla konsumentów powia­ damiający poparł jedynie zastosowanie w przypadku rzepaku, w kontekście ponownego złożenia wniosku. Przedstawione dane odnoszące się do możliwości trans­ portu w powietrzu na dalekie odległości nie różnią się od sprawozdania monitorującego zawartego w oryginalnej dokumentacji. Dokonano nowej oceny, którą włączono do dodatkowego sprawozdania oraz do sprawozdania naukowego EFSA na temat trifluraliny. Dodatkowe dane i informacje dostarczone przez powia­ damiającego nie pozwoliły jednak na rozwianie wszyst­ kich szczegółowych wątpliwości, które doprowadziły do niewłączenia.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Komisji 2007/629/WE (2) nie włączono substancji czynnej trifluraliny do załącznika I do dyrek­ tywy 91/414/EWG. Decyzja została przyjęta w ramach drugiego etapu programu prac ustanowionego rozporzą­ dzeniami Komisji (WE) nr 451/2000 (3) i (WE) nr 703/2001 (4) określającymi szczegółowe zasady realizacji drugiego etapu programu prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG, oraz ustanawiającymi wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(6)

(2)

Pierwotny powiadamiający złożył nowy wniosek zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG oraz rozporzą­ dzeniem Komisji (WE) nr 33/2008 z dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych objętych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy (5). Wniosek dotyczył zastosowania przyspieszonej procedury zgodnie z art. 13–19 rozporzą­ dzenia (WE) nr 33/2008 i zawierał uaktualnioną doku­ mentację. Wniosek złożono do Grecji, państwa człon­ kowskiego, które zostało wyznaczone do pełnienia roli sprawozdawcy na mocy rozporządzenia (WE) nr 451/2000.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 160 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L160 - 34 z 201026.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (  Dz.U. L 336 z 23.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 6, s. 342)

 • Dz. U. L160 - 32 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną profoksydim (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4225) (1)

 • Dz. U. L160 - 28 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4170) (1)

 • Dz. U. L160 - 26 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne amisulbrom, chlorantraniliprol, meptyldinokap i pinoksaden (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4177) (1)

 • Dz. U. L160 - 11 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii w programy państw członkowskich w dziedzinie kontroli i inspekcji rybołówstwa oraz nadzoru nad nim na 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3940)

 • Dz. U. L160 - 10 z 201026.6.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUJUST LEX-IRAQ/1/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. przedłużająca mandat szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX-IRAQ

 • Dz. U. L160 - 5 z 201026.6.2010

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia przez konferencję przedstawicieli rządów państw członkowskich zmian do Traktatów zaproponowanych przez rząd Hiszpanii, dotyczących składu Parlamentu Europejskiego, i w sprawie niezwoływania konwentu

 • Dz. U. L160 - 3 z 201026.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 561/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L160 - 1 z 201026.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 560/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh (ChOG))

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.