Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 160 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną profoksydim (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4225) (1)

Data ogłoszenia:2010-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 160 POZ 32

L 160/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 czerwca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną profoksydim (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4225)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/356/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1 akapit czwarty,

Po przedłożeniu projektu sprawozdania z oceny przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy stwierdzono, iż należy zwrócić się do wnioskodawcy o dalsze informacje, a państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy zbada te informacje i przedstawi swoją ocenę. W związku z powyższym dokumentacja jest w dalszym ciągu badana, a zakończenie jej oceny nie będzie możliwe w terminie przewidzianym w dyrektywie 91/414/EWG rozpatrywanej w związku z decyzją Komisji 2008/564/WE (3).

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w marcu 1998 r. Hiszpania otrzymała wniosek od BASF SE o włączenie substancji czynnej profoksydim do załącz­ nika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 1999/43/WE (2) potwierdzono, że dokumentacja jest kompletna oraz że może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymogi w zakresie danych i informacji okre­ ślone w załączniku II i załączniku III do tej dyrektywy.

Ponieważ dotychczasowa ocena nie dała jak na razie żadnego powodu do bezpośrednich obaw, należy umoż­ liwić państwom członkowskim przedłużenie na okres 24 miesięcy tymczasowych zezwoleń przyznanych na środki ochrony roślin zawierające wspomnianą substancję czynną, zgodnie z przepisami art. 8 dyrektywy 91/414/EWG, aby umożliwić tym samym dalsze prowa­ dzenie badania dokumentacji. Oczekuje się, że ocena i proces decyzyjny w odniesieniu do decyzji w sprawie ewentualnego włączenia profoksydimu do załącznika I do tej dyrektywy zostaną zakończone w ciągu 24 miesięcy.

(2)

Potwierdzenie kompletności dokumentacji było niezbędne, aby umożliwić poddanie jej szczegółowemu zbadaniu, a także aby umożliwić państwom członkow­ skim przyznawanie tymczasowych zezwoleń na okresy do trzech lat na środki ochrony roślin zawierające wspomnianą substancję czynną, przy spełnieniu warunków ustanowionych w art. 8 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności warunku odnoszącego się do szczegółowej oceny substancji czynnej i środków ochrony roślin w świetle wymogów ustanowionych w tej dyrektywie.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Państwa członkowskie mogą przedłużyć tymczasowe zezwo­ lenia na środki ochrony roślin zawierające profoksydim na okres upływający najpóźniej w dniu 30 czerwca 2012 r.

(3)

Wpływ wyżej wymienionej substancji czynnej na zdrowie człowieka i środowisko naturalne został poddany ocenie, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG, w odniesieniu do zastosowań proponowanych przez wnioskodawcę. Państwo człon­ kowskie pełniące rolę sprawozdawcy przedłożyło Komisji w dniu 28 marca 2001 r. projekt sprawozdania z oceny.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja traci moc z dniem 30 czerwca 2012 r.

(3) Dz.U. L 181 z 10.7.2008, s. 47.

(1 )

Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. (2) Dz.U. L 14 z 19.1.1999, s. 30.

26.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/33

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 160 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L160 - 34 z 201026.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (  Dz.U. L 336 z 23.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 6, s. 342)

 • Dz. U. L160 - 30 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. dotycząca niewłączenia trifluraliny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4199) (1)

 • Dz. U. L160 - 28 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4170) (1)

 • Dz. U. L160 - 26 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne amisulbrom, chlorantraniliprol, meptyldinokap i pinoksaden (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4177) (1)

 • Dz. U. L160 - 11 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii w programy państw członkowskich w dziedzinie kontroli i inspekcji rybołówstwa oraz nadzoru nad nim na 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3940)

 • Dz. U. L160 - 10 z 201026.6.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUJUST LEX-IRAQ/1/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. przedłużająca mandat szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX-IRAQ

 • Dz. U. L160 - 5 z 201026.6.2010

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia przez konferencję przedstawicieli rządów państw członkowskich zmian do Traktatów zaproponowanych przez rząd Hiszpanii, dotyczących składu Parlamentu Europejskiego, i w sprawie niezwoływania konwentu

 • Dz. U. L160 - 3 z 201026.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 561/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L160 - 1 z 201026.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 560/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh (ChOG))

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.