Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 160 POZ 34

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (  Dz.U. L 336 z 23.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 6, s. 342)

Data ogłoszenia:2010-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 160 POZ 34

Strona 1 z 2
L 160/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

26.6.2010

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 336 z dnia 23 grudnia 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 6, s. 342) 1. W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych: zamiast: powinno być: „ułatwienia zakupu ponad liczbę objętą ofertą”, „mechanizmy dodatkowego przydziału”.

2. W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych: zamiast: powinno być: „instrumenty kapitałowe”, „instrumenty udziałowe”.

3. W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych: zamiast: powinno być: „oferta początkowa”, „oferta pierwotna”.

4. Strona 342, motyw 11: zamiast: „Transakcje stabilizacyjne powodują głównie zapewnienie wsparcia dla ceny oferty sprzedaży właści­ wych papierów wartościowych podczas ograniczonego okresu czasu, jeżeli znajdą się pod presją na sprzedaż, zmniejszając presję sprzedaży wytworzoną przez inwestorów krótkoterminowych i utrzymując porządek na rynku właściwych papierów wartościowych; leży to w interesie tych inwestorów, którzy objęli lub nabyli te właściwe papiery wartościowe w kontekście znacznej dystry­ bucji, a także w interesie emitentów; (…)”, „Transakcje stabilizacyjne powodują głównie zapewnienie wsparcia dla ceny emisyjnej właściwych papierów wartościowych podczas ograniczonego okresu czasu, jeżeli znajdą się pod presją podażową, zmniejszając tę presję wytworzoną przez inwestorów krótkoterminowych i utrzymując porządek na rynku właściwych papierów wartościowych; leży to w interesie tych inwestorów, którzy zapisali się na lub nabyli te właściwe papiery wartościowe w kontekście znacznej dystrybucji, a także w interesie emitentów; (…)”.

powinno być:

5. Strona 343, motyw 14: zamiast: powinno być: „(…) transakcje zblokowane (…)”, „(…) transakcje pakietowe (…)”.

6. Strona 343, motyw 18: zamiast: powinno być: „(…) działalność stabilizacyjna powinna być wykonywana z uwzględnieniem warunków rynkowych i ceny oferowanej odpowiedniego zabezpieczenia, (…)”, „(…) działalność stabilizacyjna powinna być wykonywana z uwzględnieniem warunków rynkowych i ceny emisyjnej właściwych papierów wartościowych, (…).”

7. Strona 344, art. 2 pkt 7: zamiast: powinno być: „(…) ze względu na presję na sprzedaż tych papierów wartościowych;”, „(…) ze względu na presję podażową na te papiery wartościowe;”.

8. Strona 344, art. 2 pkt 8 lit. c): zamiast: „w przypadku gdy właściwe papiery wartościowe są wymienialne lub mogą być przedmiotem zamiany na instrumenty dłużne, papiery wartościowe, na które takie wymienialne lub mogące być przed­ miotem zamiany instrumenty dłużne mogą być wymienione lub zamienione;”,

26.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/35

powinno być:

„w przypadku gdy właściwe papiery wartościowe są zamiennymi lub wymiennymi instrumentami dłużnymi, papiery wartościowe, na które takie zamienne lub wymienne instrumenty dłużne mogą być wymienione lub zamienione;”.

9. Strona 344, art. 2 pkt 14: zamiast: „(…) w celu objęcia zakupów ponad liczbę objętą ofertą, na warunkach, na których takie przedsiębior­ stwa(-o) lub instytucje(-a) mogą nabyć pewną ilość właściwych papierów wartościowych po cenie oferowanej przez pewien okres czasu po ofercie właściwych papierów wartościowych.”, „(…) w celu objęcia dodatkowych przydziałów, na warunkach, na których takie przedsiębiorstwa(-o) lub instytucje(-a) mogą nabyć pewną ilość właściwych papierów wartościowych po cenie emisyjnej przez pewien okres czasu po ofercie właściwych papierów wartościowych.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 160 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L160 - 32 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną profoksydim (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4225) (1)

 • Dz. U. L160 - 30 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. dotycząca niewłączenia trifluraliny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4199) (1)

 • Dz. U. L160 - 28 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4170) (1)

 • Dz. U. L160 - 26 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne amisulbrom, chlorantraniliprol, meptyldinokap i pinoksaden (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4177) (1)

 • Dz. U. L160 - 11 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii w programy państw członkowskich w dziedzinie kontroli i inspekcji rybołówstwa oraz nadzoru nad nim na 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3940)

 • Dz. U. L160 - 10 z 201026.6.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUJUST LEX-IRAQ/1/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. przedłużająca mandat szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX-IRAQ

 • Dz. U. L160 - 5 z 201026.6.2010

  Decyzja Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia przez konferencję przedstawicieli rządów państw członkowskich zmian do Traktatów zaproponowanych przez rząd Hiszpanii, dotyczących składu Parlamentu Europejskiego, i w sprawie niezwoływania konwentu

 • Dz. U. L160 - 3 z 201026.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 561/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L160 - 1 z 201026.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 560/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh (ChOG))

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.