Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 160 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia przez konferencję przedstawicieli rządów państw członkowskich zmian do Traktatów zaproponowanych przez rząd Hiszpanii, dotyczących składu Parlamentu Europejskiego, i w sprawie niezwoływania konwentu

Data ogłoszenia:2010-06-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 160 POZ 5

Strona 1 z 3
26.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/5

DECYZJE

DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia przez konferencję przedstawicieli rządów państw członkowskich zmian do Traktatów zaproponowanych przez rząd Hiszpanii, dotyczących składu Parlamentu Europejskiego, i w sprawie niezwoływania konwentu (2010/350/UE)

RADA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 48 ust. 3,

uwzględniając propozycję zmian do Traktatów przedłożoną Radzie przez rząd Hiszpanii w dniu 4 grudnia 2009 r. i przekazaną Radzie Europejskiej przez Radę w dniu 7 grudnia 2009 r.,

(4)

Na posiedzeniu w dniu 10 i 11 grudnia 2009 r. Rada Europejska postanowiła, zgodnie z art. 48 ust. 3 akapit pierwszy TUE, skonsultować się z Parlamentem Europej­ skim i Komisją w sprawie proponowanych zmian. Posta­ nowiła również, zgodnie z art. 48 ust. 3 akapit drugi TUE, zwrócić się do Parlamentu Europejskiego o zgodę na niezwoływanie konwentu, gdyż – jej zdaniem – zakres proponowanych zmian nie uzasadnia jego zwołania. Pisma w tych sprawach zostały przesłane przez przewod­ niczącego Rady Europejskiej w dniu 18 grudnia 2009 r.

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego na niezwoły­ wanie konwentu (1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

W dniu 6 maja 2010 r. Parlament Europejski wydał przychylną opinię w sprawie proponowanych zmian. Udzielił również zgody na niezwoływanie konwentu, gdyż zakres proponowanych zmian nie uzasadnia jego zwołania. W dniu 28 kwietnia 2010 r. Komisja wydała przychylną opinię w sprawie proponowanych zmian.

po notyfikowaniu propozycji parlamentom narodowym,

(5)

uwzględniając opinię Komisji Europejskiej (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

Rada Europejska powinna zatem, zgodnie z art. 48 ust. 3 TUE, przyjąć decyzję w sprawie rozpatrzenia przez konferencję przedstawicieli rządów państw członkow­ skich zmian zaproponowanych przez rząd Hiszpanii, określić mandat konferencji i podjąć decyzję o niezwoływaniu konwentu,

(1)

W dniu 4 grudnia 2009 r., w związku z konkluzjami Rady Europejskiej przyjętymi na jej posiedzeniach w dniach 11 i 12 grudnia 2008 r. oraz 18 i 19 czerwca 2009 r., rząd Hiszpanii przedłożył, na mocy art. 48 ust. 2 zdanie pierwsze Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), propozycję zmiany Traktatów doty­ czącą składu Parlamentu Europejskiego.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Rada Europejska niniejszym postanawia, że konferencja przed­ stawicieli rządów państw członkowskich rozpatrzy zmiany do art. 2 Protokołu w sprawie postanowień przejściowych dołączo­ nego do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, dotyczące składu Parlamentu Europejskiego, zaproponowane przez rząd Hiszpanii w dniu 4 grudnia 2009 r., w brzmieniu przedstawionym w załączniku do niniejszej decyzji, która będzie stanowić mandat wspomnianej konferencji. Ze względu na zakres propo­ nowanych zmian nie zwołuje się konwentu na mocy art. 48 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

(2)

W dniu 7 grudnia 2009 r., zgodnie z art. 48 ust. 2 zdanie trzecie TUE, wspomniana propozycja została przekazana przez Radę Radzie Europejskiej. Została ona również notyfikowana parlamentom narodowym.

(1) Zgoda z dnia 6 maja 2010 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia z dnia 6 maja 2010 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Opinia z dnia 28 kwietnia 2010 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

L 160/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.6.2010

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 czerwca 2010 r. W imieniu Rady Europejskiej

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 160 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L160 - 34 z 201026.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (  Dz.U. L 336 z 23.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 6, s. 342)

 • Dz. U. L160 - 32 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną profoksydim (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4225) (1)

 • Dz. U. L160 - 30 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. dotycząca niewłączenia trifluraliny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4199) (1)

 • Dz. U. L160 - 28 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4170) (1)

 • Dz. U. L160 - 26 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne amisulbrom, chlorantraniliprol, meptyldinokap i pinoksaden (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4177) (1)

 • Dz. U. L160 - 11 z 201026.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii w programy państw członkowskich w dziedzinie kontroli i inspekcji rybołówstwa oraz nadzoru nad nim na 2010 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3940)

 • Dz. U. L160 - 10 z 201026.6.2010

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUJUST LEX-IRAQ/1/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. przedłużająca mandat szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX-IRAQ

 • Dz. U. L160 - 3 z 201026.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 561/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L160 - 1 z 201026.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 560/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh (ChOG))

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.