Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 161 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uznania Izraela w odniesieniu do kształcenia i szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw w celu uznawania świadectw kompetencji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4227)

Data ogłoszenia:2010-06-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 161 POZ 9

29.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 161/9

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uznania Izraela w odniesieniu do kształcenia i szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw w celu uznawania świadectw kompetencji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4227) (2010/361/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

i wystarczających działań naprawczych w celu rozwią­ zania większości tych problemów.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(4)

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimal­ nego poziomu wyszkolenia marynarzy (1), w szczególności jej art. 19 ust. 3,

uwzględniając pismo władz cypryjskich z dnia 13 maja 2005 r. wnioskujące o uznanie Izraela w celu uznawania świadectw kompetencji wydawanych przez ten kraj,

a także mając na uwadze, co następuje:

Pozostałe niedociągnięcia w zakresie szkolenia marynarzy i procedur wydawania im świadectw dotyczą głównie braku przepisów prawnych w odniesieniu do mniej istot­ nych aspektów szkolenia oferowanego przez instytucje zajmujące się kształceniem i szkoleniem marynarzy, określenia odpowiednich celów stosowania systemu norm jakości i wymagań szkoleniowych dotyczących technik przetrwania i korzystania z łodzi ratowniczych. Poproszono zatem władze izraelskie o zastosowanie dalszych działań naprawczych w tym zakresie. Wspom­ niane niedociągnięcia nie dają jednak powodów do zakwestionowania ogólnego poziomu zgodności izrael­ skich systemów w zakresie kształcenia i szkolenia mary­ narzy oraz wydawania im świadectw z Konwencją STCW.

(1)

Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zatwierdzeniu świadectw kompetencji marynarzy, wydawanych przez państwa trzecie, pod warunkiem, że odpowiednie państwo trzecie jest uznane przez Komisję za spełniające wymagania Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht z 1978 r., z późniejszymi zmianami (Konwencja STCW) (2).

(5)

Wyniki oceny zgodności i oceny informacji przedstawio­ nych przez władze izraelskie pokazują, że Izrael prze­ strzega odpowiednich wymagań Konwencji STCW, a kraj ten podjął odpowiednie środki w celu zapobieżenia oszustwom związanym z wydawaniem świadectw i dlatego powinien być uznawany przez Unię.

(2)

Na wniosek władz cypryjskich Komisja oceniła systemy kształcenia i szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw w Izraelu w celu sprawdzenia, czy kraj ten spełnia wymagania Konwencji STCW i czy podjęto odpo­ wiednie działania w celu zapobieżenia oszustwom zwią­ zanym z wydawaniem świadectw. Wspomnianą ocenę oparto na wynikach kontroli wyjaśniającej przeprowa­ dzonej przez ekspertów z Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu w marcu 2007 r.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczaniu Morza przez Statki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości podczas oceny zgodności z Konwencją STCW, władze izraelskie przedstawiły Komisji żądane właściwe informacje i dowody dotyczące zastosowania odpowiednich

Artykuł 1 Izrael zostaje uznany w odniesieniu do kształcenia i szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw do celów uznawania świadectw kompetencji wydawanych przez ten kraj.

(1 )

Dz.U. L 323 z 3.12.2008, s. 33. (2) Przyjęta przez Międzynarodową Organizację Morską.

L 161/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.6.2010

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie od dnia powiadomienia o niej państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji

Siim KALLAS

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 161 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L161 - 12 z 201029.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1135/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. nakładającego specjalne warunki regulujące przywóz niektórych produktów pochodzących lub wysłanych z Chin i uchylającego decyzję 2008/798/WE (  Dz.U. L 311 z 26.11.2009)

 • Dz. U. L161 - 11 z 201029.6.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (  Dz.U. L 309 z 24.11.2009)

 • Dz. U. L161 - 6 z 201029.6.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/42/UE z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej FEN 560 (sproszkowane nasiona kozieradki pospolitej) jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L161 - 4 z 201029.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 563/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L161 - 2 z 201029.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 562/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L161 - 1 z 201029.6.2010

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.