Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 162 POZ 1

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/36/UE z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (1)

Data ogłoszenia:2010-06-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 162 POZ 1

Strona 1 z 128
29.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 162/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2010/36/UE z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (6)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (1), w szczególności jej art. 10, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz powołanego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2099/2002 (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W dyrektywie 2009/45/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie: „c) »kodeks jednostek szybkich« oznacza »międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa jednostek szybkich« zawarty w rezolucji IMO MSC 36 (63) z dnia 20 maja 1994 r. lub międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa jednostek szybkich z 2000 r. (2000 HSC Code) zawarty w rezolucji IMO MSC.97(73) z grudnia 2000 r., w ich zaktualizowanych wersjach;”; 2) art. 2 lit. g) ppkt (ii) otrzymuje brzmienie: „(ii) ich prędkość maksymalna, określona w pkt 1.4.30 kodeksu jednostek szybkich z 1994 r. i w pkt 1.4.37 kodeksu jednostek szybkich z 2000 r., jest mniejsza niż 20 węzłów;”; 3) w art. 3 ust. 2 lit. a) ppkt (iii) otrzymuje brzmienie: „(iii) są statkami zbudowanymi z materiałów innych niż stal lub materiały równoważne i których nie dotyczą normy dotyczące jednostek szybkich (rezolucja MSC 36 (63)) lub MSC.97(73) lub jednostek o dynamicznej konstrukcji nośnej (rezolucja A.373 (X));”;

(4) Dz.U. L 324 z 29.11.2002, s. 1.

Dla zachowania przejrzystości dyrektywę Rady 98/18/WE z dnia 17 marca 1998 r. w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (2) oraz jej akty zmieniające ujednolicono i przekształcono dyrek­ tywą 2009/45/WE. Do celów dyrektywy 2009/45/WE przyjmuje się między­ narodowe konwencje, w tym Międzynarodową konwencję o bezpieczeństwie życia na morzu (konwencja SOLAS) z 1974 r. i inne międzynarodowe kodeksy i rezolucje zawierające reguły i normy bezpieczeństwa statków pasażerskich, w brzmieniu obowiązującym w dniu przyjęcia wspomnianej dyrektywy. Od wprowadzenia ostatniej ważnej zmiany dyrektywy 98/18/WE dyrektywą Komisji 2003/75/WE (3) wprowa­ dzono zmiany do właściwych instrumentów międzyna­ rodowych, takich jak konwencje, protokoły, kodeksy i rezolucje Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). W odpowiednich artykułach dyrektywy 2009/45/WE oraz w załącznikach do tej dyrektywy należy uwzględnić wspomniane nowe instrumenty międzynarodowe. Należy zatem 2009/45/WE. odpowiednio zmienić dyrektywę

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 163 z 25.6.2009, s. 1. (2) Dz.U. L 144 z 15.5.1998, s. 1. (3) Dz.U. L 190 z 30.7.2003, s. 6.

L 162/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.6.2010

4) art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Dla szybkich jednostek pasażerskich obowiązują kate­ gorie określone w rozdziale 1 pkt 1.4.10 i 1.4.11 kodeksu jednostek szybkich z 1994 r. lub w rozdziale I pkt 1.4.12 i 1.4.13 kodeksu jednostek szybkich z 2000 r.”; 5) art. 6 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie: „c) stosuje się przepisy dotyczące wyposażenia nawigacyj­ nego statku ujęte w prawidłach 17, 18, 19, 20 oraz 21 rozdziału V konwencji SOLAS z 1974 r., w jej aktualnie obowiązującej wersji. Wyposażenie nawiga­ cyjne statku, określone w załączniku A(1) do dyrektywy 96/98/WE, spełniające wymogi tej ostatniej, uważa się za zgodne z wymogami dotyczącymi uznania typu ujętymi w prawidle 18.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 162 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.