Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 163 POZ 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 565/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Data ogłoszenia:2010-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 163 POZ 2

L 163/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2010

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 565/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(4) (5)

W celu zapewnienia wystarczających i nieprzerwanych dostaw niektórych towarów, których produkcja w Unii jest niewystarczająca, oraz aby zapobiec ewentualnym zakłóceniom na rynku, rozporządzeniem (UE) nr 7/2010 (1) otwarto autonomiczne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rolne i przemysłowe. Produkty w ramach tych kontyngentów taryfowych mogą być przywożone z zastosowaniem zerowych lub obniżonych stawek celnych. Z tych samych względów konieczne jest otwarcie od dnia 1 lipca 2010 r. nowych kontyngentów taryfowych dla niektórych produktów z zastosowaniem zerowej stawki celnej dla odpowiedniej ilości. Wielkości autonomicznych kontyngentów taryfowych Unii o numerach porządkowych 09.2814, 09.2816 i 09.2807 są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb unijnego przemysłu. Należy zatem zwiększyć wielkości tych kontyngentów.

Należy zmienić opis produktu dla autonomicznego kontyngentu taryfowego Unii o numerze porządkowym 09.2907. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 7/2010. Ponieważ kontyngenty taryfowe przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny stać się skuteczne od dnia 1 lipca 2010 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tej samej daty i wejść w życie niezwłocznie, Artykuł 1

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 7/2010 wprowadza się następujące zmiany: 1) dodaje się wiersze tabeli zawarte w załączniku I do niniej­ szego rozporządzenia; 2) wiersze tabeli dotyczące kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.2814, 09.2907, 09.2816 i 09.2807 zastępuje się wierszami tabeli zawartymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu dnia 29 czerwca 2010 r. W imieniu Rady

E. ESPINOSA

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 3 z 7.1.2010, s. 1.

30.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/3

ZAŁĄCZNIK I Kontyngenty taryfowe, o których mowa w art. 1 pkt 1

Nr porządkowy Kod CN TARIC Wyszczególnienie Okres kontyngentowy Wielkość kontyngentu Stawka celna (%)

09.2636

ex 8411 82 80

20

Przemysłowe turbiny gazowe o mocy 64 MW pochodne od silników lotniczych, przeznaczone do wbudowania w przemysłowe zespoły prądotwórcze przystoso­ wane do pracy przy maksy­ malnym/średnim obciążeniu przez mniej niż 5 500 godzin rocznie i posiadające sprawność obiegu prostego większą niż 40 % Włókna optyczne do produkcji kabli światłowodowych objętych pozycją 8544 (1)

1.7.-31.12.

5 sztuk

0%

09.2635

ex 9001 10 90

20

1.7.-31.12.

1 150 000 km

0%

ZAŁĄCZNIK II Kontyngenty taryfowe, o których mowa w art. 1 pkt 2

Nr porządkowy Kod CN TARIC Wyszczególnienie Okres kontyngentowy Wielkość kontyngentu Stawka celna (%)

09.2814 09.2907

ex 3815 90 90 ex 3824 90 97

76 86

Katalizator składający się z ditlenku tytanu i tritlenku wolframu Mieszanina fitosteroli, w postaci proszku, zawierająca: — 75 % lub więcej masy steroli, — nie więcej niż 25 % masy stanoli do stosowania w produkcji stanoli/ steroli lub estrów stanoli/steroli (1)

1.1.-31.12. 1.1.-31.12.

2 200 ton 2 500 ton

0% 0%

09.2816 09.2807

ex 3912 11 00 ex 3913 90 00

20 86

Płatki octanu celulozy Niesterylny hialuronian sodu

1.1.-31.12. 1.1.-31.12.

58 500 ton 150 000 g

0% 0%

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 163 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L163 - 44 z 201030.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków o wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (  Dz.U. L 13 z 19.1.2010)

 • Dz. U. L163 - 43 z 201030.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1309/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (  Dz.U. L 208 z 11.8.2005)

 • Dz. U. L163 - 42 z 201030.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uznania Algierii w odniesieniu do kształcenia i szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw w celu uznawania świadectw kompetencji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4226)

 • Dz. U. L163 - 41 z 201030.6.2010

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu

 • Dz. U. L163 - 39 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 572/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L163 - 37 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 571/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L163 - 34 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 570/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. poddające rejestracji przywóz modemów bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L163 - 32 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 569/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w odniesieniu do sprzedaży w drodze procedury przetargowej masła i odtłuszczonego mleka w proszku przewidzianych odpowiednio w rozporządzeniu (UE) nr 446/2010 i w rozporządzeniu (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L163 - 30 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 568/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 odnośnie do zakazu wprowadzania na rynek lub stosowania w żywieniu zwierząt produktów białkowych uzyskanych z drożdży z rodzaju Candida wyhodowanych na n-alkanach (1)

 • Dz. U. L163 - 15 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 567/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L163 - 4 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 566/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

 • Dz. U. L163 - 1 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 564/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. dostosowujące współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.