Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 163 POZ 30

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 568/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 odnośnie do zakazu wprowadzania na rynek lub stosowania w żywieniu zwierząt produktów białkowych uzyskanych z drożdży z rodzaju Candida wyhodowanych na n-alkanach (1)

Data ogłoszenia:2010-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 163 POZ 30

L 163/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 568/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 odnośnie do zakazu wprowadzania na rynek lub stosowania w żywieniu zwierząt produktów białkowych uzyskanych z drożdży z rodzaju Candida wyhodowanych na n-alkanach

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Aby zaradzić zagrożeniom dla bezpieczeństwa pasz, wykaz materiałów, których wprowadzanie na rynek do celów żywienia zwierząt zostało wcześniej zabronione decyzją Komisji 2004/217/WE (4), należy włączyć do rozdziału 1 w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 767/2009.

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowa­ dzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (1), w szczególności jego art. 6 ust. 2 akapit drugi,

(5)

Punkty 5 i 6 rozdziału 1 w załączniku III do rozporzą­ dzenia (WE) nr 767/2009 powinny zostać dostosowane do decyzji 2004/217/WE.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 767/2009.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

W rozporządzeniu (WE) nr 767/2009 ustanowiono ogólne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i wprowadzania na rynek pasz. W szczególności zawiera ono wykaz materiałów, których wprowadzanie na rynek lub stosowanie w żywieniu zwierząt jest ograniczone lub zabronione.

Ze względu na przejrzystość należy uchylić decyzję 85/382/EWG.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

Dyrektywa Rady 82/471/EWG (2) oraz decyzja Komisji 85/382/EWG z dnia 10 lipca 1985 r. zakazująca stoso­ wania w paszach produktów białkowych uzyskanych z drożdży Candida wyhodowanych na n-alkanach (3) zabraniają wprowadzania na rynek lub stosowania w paszach produktów białkowych uzyskanych z drożdży Candida wyhodowanych na n-alkanach. Powodem tego zakazu jest fakt, że niektóre szczepy drożdży z rodzaju Candida wyhodowanych na n-alka­ nach są chorobotwórcze i, w niektórych okolicznościach, mogą powodować reakcje alergiczne, stanowiąc poten­ cjalne zagrożenie dla zdrowia zwierząt lub ludzi.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozdziale 1 w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1) punkty 5 i 6 otrzymują brzmienie:

(3)

Ponieważ nie nastąpił żaden postęp techniczny w tym zakresie ani nie pojawiły się nowe dowody świadczące o tym, że stosowanie takich produktów białkowych w żywieniu zwierząt jest bezpieczne, należy utrzymać zakaz wprowadzania na rynek i stosowania tych produktów, a rozporządzenie (WE) nr 767/2009 powinno ustanowić ten zakaz.

(1) Dz.U. L 229 z 1.9.2009, s. 1. (2) Dz.U. L 213 z 21.7.1982, s. 8. (3) Dz.U. L 217 z 14.8.1985, s. 27.

„5. Wszystkie odpady pochodzące z różnych faz oczysz­ czania ścieków komunalnych, bytowych i przemysłowych zdefiniowanych w art. 2 dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (*), bez względu na jakiekolwiek dalsze przetwarzanie tych odpadów i bez względu na pochodzenie ścieków (**).

(4) Dz.U. L 67 z 5.3.2004, s. 31.

30.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/31

6. Stałe odpady komunalne (***), z gospodarstwa domowego.

takie

jak

odpady

___________ (*) Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40. (**) Termin »ścieki« nie odnosi się do »wód przemysło­ wych«, tj. do wód z niezależnych przewodów powiązanych z przemysłem spożywczym lub paszowym; jeżeli przewody te są zasilane przez wodę, wody tej nie można używać w żywieniu zwierząt, chyba że jest ona zdatna do użycia i czysta, tak jak to zostało opisane w art. 4 dyrek­ tywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32). W przypadku przemysłu rybnego, przewody takie mogą być także zaopatrywane w czystą wodę morską określoną w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1). Woda przemysłowa nie może być stosowana w żywieniu zwierząt, chyba że zawiera materiał

paszowy lub żywieniowy i jest technicznie wolna od środków czyszczących, dezynfekcyjnych lub innych substancji niezatwierdzonych przez prawo dotyczące żywienia zwierząt. (***) Termin »stałe odpady komunalne« nie odnosi się do odpadów gastronomicznych określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002.”; 2) Dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „8. Produkty białkowe uzyskane z drożdży z rodzaju Candida wyhodowanych na n-alkanach.”. Artykuł 2 Decyzja 85/382/EWG traci moc. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 29 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 163 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L163 - 44 z 201030.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków o wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (  Dz.U. L 13 z 19.1.2010)

 • Dz. U. L163 - 43 z 201030.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1309/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (  Dz.U. L 208 z 11.8.2005)

 • Dz. U. L163 - 42 z 201030.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uznania Algierii w odniesieniu do kształcenia i szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw w celu uznawania świadectw kompetencji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4226)

 • Dz. U. L163 - 41 z 201030.6.2010

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu

 • Dz. U. L163 - 39 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 572/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L163 - 37 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 571/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L163 - 34 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 570/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. poddające rejestracji przywóz modemów bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L163 - 32 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 569/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w odniesieniu do sprzedaży w drodze procedury przetargowej masła i odtłuszczonego mleka w proszku przewidzianych odpowiednio w rozporządzeniu (UE) nr 446/2010 i w rozporządzeniu (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L163 - 15 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 567/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L163 - 4 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 566/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

 • Dz. U. L163 - 2 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 565/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

 • Dz. U. L163 - 1 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 564/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. dostosowujące współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.