Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 163 POZ 32

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 569/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w odniesieniu do sprzedaży w drodze procedury przetargowej masła i odtłuszczonego mleka w proszku przewidzianych odpowiednio w rozporządzeniu (UE) nr 446/2010 i w rozporządzeniu (UE) nr 447/2010

Data ogłoszenia:2010-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 163 POZ 32

L 163/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 569/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w odniesieniu do sprzedaży w drodze procedury przetargowej masła i odtłuszczonego mleka w proszku przewidzianych odpowiednio w rozporządzeniu (UE) nr 446/2010 i w rozporządzeniu (UE) nr 447/2010

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. f) i j) w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

1272/2009. Ponieważ jednolite kwoty standardowe, ustalone i podane do wiadomości państwom członkow­ skim przed dniem wejścia w życie wspomnianych rozpo­ rządzeń, zostały obliczone zgodnie z przepisami obowią­ zującymi przed dniem 1 marca 2010 r., konieczne jest zapewnienie jednolitego stosowanie zasad w odniesieniu do całego roku budżetowego 2010.

(3)

Należy zatem do końca roku budżetowego 2010 wpro­ wadzić odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 1272/2009.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustana­ wiającego szczegółowe zasady stosowania rozporzą­ dzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finan­ sowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach państwowych i księgowania transakcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich (2) EFRG finansuje wydatki na czynności fizyczne, o których mowa w załączniku V do wspomnianego rozporzą­ dzenia, na podstawie jednolitych kwot standardowych, o ile odpowiednie wydatki nie zostały ustalone w ramach prawodawstwa rolnego. Jednolite kwoty stan­ dardowe na rok budżetowy 2010 ustalono i poinformowano o nich państwa członkowskie we wrześniu 2009 r. Kwoty te określono z uwzględnieniem kosztów załadunku na samochód ciężarowy lub wagon kolejowy, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym momencie. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (3) określa, w odniesieniu do produktów pochodzących z interwencji, zasady dotyczące składania ofert i etapu dostawy produktów, a także koszty, jakie mają ponieść agencje interwencyjne i kupujący. Zasady te obowiązują w sektorze mleka i przetworów mlecznych od dnia 1 marca 2010 r. W przypadku sprzedaży w drodze prze­ targu masła i odtłuszczonego mleka w proszku, otwar­ tych odpowiednio rozporządzeniem Komisji (UE) nr 446/2010 (4) i rozporządzeniem Komisji (UE) nr 447/2010 (5), w odniesieniu do kosztów obowiązują zasady przewidziane w rozporządzeniu (UE) nr

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 299 171 349 126 126 z z z z z 16.11.2007, s. 1. 23.6.2006, s. 35. 29.12.2009, s. 1. 22.5.2010, s. 17. 22.5.2010, s. 19.

(4)

Odstępstwo to musi obowiązywać od dnia następnego indywidualnego zaproszenia do składania ofert. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubliko­ wania.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. W drodze odstępstwa od art. 42 ust. 1 lit. e) rozporzą­ dzenia (UE) nr 1272/2009, cena w euro jest proponowana za produkt dostarczany na paletach do punktu przeładunkowego miejsca przechowywania lub, w stosownych przypadkach, dostarczany na paletach załadowany na środki transportu, jeżeli jest to samochód ciężarowy lub wagon kolejowy.

(2)

2. W drodze odstępstwa od art. 52 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1272/2009, produkt jest udostępniany operatorom na paletach w punkcie przeładunkowym miejsca przechowywania lub, w stosownych przypadkach, na paletach załadowany na środki transportu, jeżeli jest to samochód ciężarowy lub wagon kolejowy.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

3. W drodze odstępstwa od art. 52 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 koszty związane, w zależności od przy­ padku, z przemieszczaniem produktów aż do punktu załadun­ kowego lub na środek transportu ponosi agencja płatnicza, a ewentualne koszty sztauowania i zdjęcia z palet ponosi kupu­ jący.

30.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/33

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do indywidualnych zaproszeń do składania ofert, o których mowa odpowiednio w rozporządzeniu (UE) nr 446/2010 i rozporządzeniu (UE) nr 447/2010, oraz w stosunku do których oferty można składać od dnia 6 lipca 2010 r. godz. 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) do dnia 21 września 2010 r. godz. 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli). Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem 30 września 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 29 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 163 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L163 - 44 z 201030.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków o wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (  Dz.U. L 13 z 19.1.2010)

 • Dz. U. L163 - 43 z 201030.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1309/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (  Dz.U. L 208 z 11.8.2005)

 • Dz. U. L163 - 42 z 201030.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uznania Algierii w odniesieniu do kształcenia i szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw w celu uznawania świadectw kompetencji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4226)

 • Dz. U. L163 - 41 z 201030.6.2010

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu

 • Dz. U. L163 - 39 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 572/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L163 - 37 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 571/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L163 - 34 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 570/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. poddające rejestracji przywóz modemów bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L163 - 30 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 568/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 odnośnie do zakazu wprowadzania na rynek lub stosowania w żywieniu zwierząt produktów białkowych uzyskanych z drożdży z rodzaju Candida wyhodowanych na n-alkanach (1)

 • Dz. U. L163 - 15 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 567/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L163 - 4 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 566/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

 • Dz. U. L163 - 2 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 565/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

 • Dz. U. L163 - 1 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 564/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. dostosowujące współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.