Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 163 POZ 34

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 570/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. poddające rejestracji przywóz modemów bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 163 POZ 34

Strona 1 z 3
L 163/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 570/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. poddające rejestracji przywóz modemów bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(5)

W zakresie prawa do złożenia skargi, wnioskodawca jest jedynym producentem produktu objętego postępowa­ niem w Unii Europejskiej i reprezentuje 100 % łącznej produkcji unijnej.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 10 ust. 4 i art. 14 ust. 5,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja otrzymała wniosek, zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, o poddanie rejestracji przywozu modemów bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN) pochodzących z Chińskiej Repub­ liki Ludowej.

W odniesieniu do dumpingu, państwo, którego dotyczy postępowanie, jest uznane w świetle przepisów art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego za państwo o gospodarce nierynkowej. Wobec braku informacji o produkcji produktu objętego postępowaniem poza Unią Europejską i państwem, którego dotyczy postępo­ wanie, skarżący ustalił wartość normalną dla państwa, którego dotyczy postępowanie, na podstawie cen faktycznie płaconych lub należnych w Unii za produkt podobny i należycie skorygowanych, w stosownych przypadkach, aby uwzględnić rozsądną marżę zysku. Zarzut dumpingu jest oparty na porównaniu ustalonej w ten sposób wartości normalnej z cenami eksporto­ wymi (na poziomie ex-works) produktu objętego docho­ dzeniem sprzedawanego na wywóz do Unii. Obliczony na tej podstawie margines dumpingu jest znaczny w odniesieniu do państwa wywozu, którego dotyczy postępowanie, i przekracza 150 %.

(6)

Skarżący domaga się również, by przywóz produktu objętego postępowaniem podlegał rejestracji zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, tak by możliwe było zastosowanie środków w odniesieniu do tego przywozu od daty takiej rejestracji.

A. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM

(2)

Produkty, których dotyczy wniosek o rejestrację przy­ wozu, to modemy bezprzewodowej rozległej sieci inter­ netowej (WWAN) z anteną radiową, zapewniające łącz­ ność z urządzeniami komputerowymi w oparciu o protokół IP, obejmujące routery Wi-Fi zawierające modemy WWAN (routery WWAN/Wi-Fi), pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej („produkt objęty postępo­ waniem”) oraz objęte obecnie kodami CN ex 8471 80 00 i ex 8517 62 00.

C. PODSTAWY WPROWADZENIA REJESTRACJI

(7)

B. WNIOSEK

(3)

Po otrzymaniu skargi złożonej przez Option NV („wnio­ skodawca”), Komisja stwierdziła, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie postępowania i dlatego też, zgodnie z art. 5 rozporządzenia podstawowego, ogłosiła w drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej („zawiadomienie o wszczęciu”) wszczęcie postępowania antydumpingo­ wego dotyczącego przywozu modemów bezprzewo­ dowej rozległej sieci internetowej (WWAN) pochodzą­ cych z Chińskiej Republiki Ludowej.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia podstawowego środków tymczasowych nie można wprowadzić wcześ­ niej niż 60 dni od wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 10 ust. 4 rozporządzenia podstawowego ostateczne cło antydumpingowe można jednak nałożyć na produkty, które dopuszczono do konsumpcji, nie później niż 90 dni przed datą zastosowania środków tymczaso­ wych, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki podane w tym ustępie, a przywóz został zarejestrowany zgodnie z art. 14 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 163 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L163 - 44 z 201030.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków o wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (  Dz.U. L 13 z 19.1.2010)

 • Dz. U. L163 - 43 z 201030.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1309/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (  Dz.U. L 208 z 11.8.2005)

 • Dz. U. L163 - 42 z 201030.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uznania Algierii w odniesieniu do kształcenia i szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw w celu uznawania świadectw kompetencji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4226)

 • Dz. U. L163 - 41 z 201030.6.2010

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu

 • Dz. U. L163 - 39 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 572/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L163 - 37 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 571/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L163 - 32 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 569/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w odniesieniu do sprzedaży w drodze procedury przetargowej masła i odtłuszczonego mleka w proszku przewidzianych odpowiednio w rozporządzeniu (UE) nr 446/2010 i w rozporządzeniu (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L163 - 30 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 568/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 odnośnie do zakazu wprowadzania na rynek lub stosowania w żywieniu zwierząt produktów białkowych uzyskanych z drożdży z rodzaju Candida wyhodowanych na n-alkanach (1)

 • Dz. U. L163 - 15 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 567/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L163 - 4 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 566/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

 • Dz. U. L163 - 2 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 565/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

 • Dz. U. L163 - 1 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 564/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. dostosowujące współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.