Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 163 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 566/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 163 POZ 4

Strona 1 z 6
L 163/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2010

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 566/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

uwzględnienie zmian technicznych i gospodarczych. Nie powinno to wykluczać wcześniejszego wycofania niektó­ rych środków lub ich utrzymania po zakończeniu tego okresu, o ile będą to uzasadniać względy ekonomiczne, zgodnie z zasadami określonymi w komunikacie Komisji z roku 1998 dotyczącym autonomicznych zawieszeń i kontyngentów taryfowych (2). Rozporządzenie (WE) nr 1255/96 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione. W związku z tym, że zawieszenia, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, powinny stać się skuteczne od dnia 1 lipca 2010 r., niniejsze rozporzą­ dzenie powinno być stosowane od tej samej daty i wejść w życie niezwłocznie,

W interesie Unii leży całkowite zawieszenie ceł autono­ micznych Wspólnej taryfy celnej dla szeregu nowych produktów niewymienionych w załączniku do rozporzą­ dzenia (WE) nr 1255/96 (1). Kody CN i TARIC 1518 00 99 10, 3907 20 20 91, 7410 11 00 10, 7410 21 00 60 i 9031 90 85 30 dla czterech produktów aktualnie uwzględnionych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 należy skreślić z wykazu, ponieważ utrzymanie zawie­ szeń ceł autonomicznych Wspólnej taryfy celnej na przedmiotowe produkty nie leży już w interesie Unii. Opisy dwunastu zawieszeń wymienionych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 wymagają modyfi­ kacji w celu uwzględnienia wprowadzonych w produktach zmian technicznych oraz tendencji gospo­ darczych na rynku. Zawieszenia te należy skreślić z wykazu znajdującego się w tym załączniku oraz włączyć ponownie jako nowe zawieszenia przy wyko­ rzystaniu nowych opisów. Mając na uwadze zachowanie przejrzystości, zawieszenia te należy oznaczyć gwiazdką w pierwszej kolumnie załącznika I i załącznika II do niniejszego rozporządzenia. Doświadczenie wskazuje, że konieczne jest ustanowienie daty wygaśnięcia zawieszeń wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 1255/96, aby zapewnić

(6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 wprowadza się następujące zmiany: 1) dodaje się wiersze z produktami wymienionymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia; 2) skreśla się wiersze z produktami, których kody CN i TARIC wymienione są w załączniku II do niniejszego rozporzą­ dzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opubli­ kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2010 r.

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu dnia 29 czerwca 2010 r. W imieniu Rady

E. ESPINOSA

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 158 z 29.6.1996, s. 1.

(2) Dz.U. C 128 z 25.4.1998, s. 2.

30.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/5

ZAŁĄCZNIK I Produkty, o których mowa w art. 1 pkt 1

Stawka cła autonomicznego

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Okres obowiązywania

ex 1515 19 10 ex 1516 20 96

10 10

Olej lniany o liczbie jodowej 190 lub większej, mierzonej zgodnie z normą ISO 150-2006 Rafinowany, bielony, utwardzony olej sojowy w postaci płatków w rodzaju stosowanych do produkcji kosmetyków Olej jojoba, uwodorniony i estryfikowany wewnętrznie, bez żadnych dalszych modyfikacji chemicznych i niepoddany żadnemu procesowi teksturyzacji Słodzona suszona żurawina Przecier z owoców „boysenberry”, bez pestek, niezawierający dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru

0% 0%

1.7.2010-31.12.2010 1.7.2010-31.12.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 163 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L163 - 44 z 201030.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków o wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (  Dz.U. L 13 z 19.1.2010)

 • Dz. U. L163 - 43 z 201030.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1309/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (  Dz.U. L 208 z 11.8.2005)

 • Dz. U. L163 - 42 z 201030.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uznania Algierii w odniesieniu do kształcenia i szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw w celu uznawania świadectw kompetencji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4226)

 • Dz. U. L163 - 41 z 201030.6.2010

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu

 • Dz. U. L163 - 39 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 572/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L163 - 37 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 571/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L163 - 34 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 570/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. poddające rejestracji przywóz modemów bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L163 - 32 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 569/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w odniesieniu do sprzedaży w drodze procedury przetargowej masła i odtłuszczonego mleka w proszku przewidzianych odpowiednio w rozporządzeniu (UE) nr 446/2010 i w rozporządzeniu (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L163 - 30 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 568/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 odnośnie do zakazu wprowadzania na rynek lub stosowania w żywieniu zwierząt produktów białkowych uzyskanych z drożdży z rodzaju Candida wyhodowanych na n-alkanach (1)

 • Dz. U. L163 - 15 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 567/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L163 - 2 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 565/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

 • Dz. U. L163 - 1 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 564/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. dostosowujące współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.