Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 163 POZ 42

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uznania Algierii w odniesieniu do kształcenia i szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw w celu uznawania świadectw kompetencji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4226)

Data ogłoszenia:2010-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 163 POZ 42

L 163/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uznania Algierii w odniesieniu do kształcenia i szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw w celu uznawania świadectw kompetencji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4226) (2010/363/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimal­ nego poziomu wyszkolenia marynarzy (1), w szczególności jej art. 19 ust. 3, uwzględniając pismo władz cypryjskich z dnia 13 maja 2005 r. wnioskujące o uznanie Algierii w celu uznawania świadectw kompetencji wydawanych przez ten kraj, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

tytułami algierskich świadectwach kompetencji a niektórymi wymaganiami w zakresie szkolenia określo­ nymi w konwencji STCW i towarzyszącym jej kodeksie. Zwrócono się zatem do władz algierskich o zastosowanie dalszych działań naprawczych w tym zakresie. Wspom­ niane niedociągnięcia nie dają jednak powodów do zakwestionowania ogólnego poziomu zgodności algier­ skich systemów w zakresie kształcenia i szkolenia mary­ narzy oraz wydawania im świadectw z konwencją STCW. Wyniki oceny zgodności i oceny informacji przedstawio­ nych przez władze algierskie pokazują, że Algieria prze­ strzega odpowiednich wymagań konwencji STCW, a kraj ten podjął odpowiednie środki w celu zapobieżenia oszu­ stwom związanym z wydawaniem świadectw i dlatego powinien być uznawany przez Unię. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczaniu Morza przez Statki,

Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zatwierdzeniu świadectw kompetencji marynarzy, wydawanych przez państwa trzecie, pod warunkiem że odpowiednie państwo trzecie jest uznane przez Komisję za spełniające wymagania Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht z 1978 r., z późniejszymi zmianami (konwencja STCW) (2). Na wniosek władz cypryjskich Komisja oceniła systemy kształcenia i szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw w Algierii w celu sprawdzenia, czy kraj ten spełnia wymagania konwencji STCW i czy podjęto odpo­ wiednie działania w celu zapobieżenia oszustwom zwią­ zanym z wydawaniem świadectw. Wspomnianą ocenę oparto na wynikach kontroli wyjaśniającej przeprowa­ dzonej przez ekspertów z Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu we wrześniu 2006 r. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości podczas oceny zgodności z konwencją STCW władze algierskie przedstawiły Komisji żądane właściwe informacje i dowody dotyczące zastosowania odpowiednich i wystarczających działań naprawczych w celu rozwią­ zania większości tych problemów. Pozostałe niedociągnięcia w zakresie szkolenia marynarzy i procedur wydawania im świadectw dotyczą głównie braku konkretnych przepisów prawnych w zakresie stosowania symulatorów i wyraźnego związku między

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Algieria zostaje uznana w odniesieniu do kształcenia i szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw do celów uznawania świadectw kompetencji wydawanych przez ten kraj. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem powiadomienia o niej państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 28 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji

Siim KALLAS

(4)

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 323 z 3.12.2008, s. 33. (2) Przyjęta przez Międzynarodową Organizację Morską.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 163 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L163 - 44 z 201030.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków o wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (  Dz.U. L 13 z 19.1.2010)

 • Dz. U. L163 - 43 z 201030.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1309/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (  Dz.U. L 208 z 11.8.2005)

 • Dz. U. L163 - 41 z 201030.6.2010

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu

 • Dz. U. L163 - 39 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 572/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L163 - 37 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 571/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L163 - 34 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 570/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. poddające rejestracji przywóz modemów bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L163 - 32 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 569/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w odniesieniu do sprzedaży w drodze procedury przetargowej masła i odtłuszczonego mleka w proszku przewidzianych odpowiednio w rozporządzeniu (UE) nr 446/2010 i w rozporządzeniu (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L163 - 30 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 568/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 odnośnie do zakazu wprowadzania na rynek lub stosowania w żywieniu zwierząt produktów białkowych uzyskanych z drożdży z rodzaju Candida wyhodowanych na n-alkanach (1)

 • Dz. U. L163 - 15 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 567/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L163 - 4 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 566/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

 • Dz. U. L163 - 2 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 565/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

 • Dz. U. L163 - 1 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 564/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. dostosowujące współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.