Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 163 POZ 44

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków o wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (  Dz.U. L 13 z 19.1.2010)

Data ogłoszenia:2010-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 163 POZ 44

L 163/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2010

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków o wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 13 z dnia 19 stycznia 2010 r.) 1. Strona 6, załącznik I, pkt 3.9: zamiast: „informacje dodatkowe (oznaczone jako rubryka »9.a«) lub przeciwwskazania zdrowotne (oznaczone jako rubryka »9.b«) określone przez właściwy organ. Przeciwwskazania zdrowotne zapisywane będą w formie kodu.”,

powinno być: „informacje dodatkowe (oznaczone jako rubryka »9.a«) lub ograniczenia zdrowotne (oznaczone jako rubryka »9.b«) określone przez właściwy organ. Ograniczenia zdrowotne zapisywane będą w formie kodu.”. 2. Strona 6, załącznik I, pkt 3.9b: zamiast: „Przeciwwskazania zdrowotne wpisywane są w rubryce oznaczonej numerem 9b. Kody »b.1« i »b.2« będą stanowiły zharmonizowane kody wspólnotowe przeciwwskazań zdrowotnych:”,

powinno być: „Ograniczenia zdrowotne wpisywane są w rubryce oznaczonej numerem 9b. Kody »b.1« i »b.2« będą stanowiły zharmonizowane kody wspólnotowe ograniczeń zdrowotnych:”. 3. Strona 7, załącznik I, pkt 4 akapit czwarty: zamiast: „Kiedy zachodzi potrzeba rejestracji przeciwwskazań zdrowotnych podczas okresu ważności licencji, wprowadza się w niej zmiany. Zgodnie z procedurą ustanowioną na mocy art. 14 ust. 1 dyrektywy 2007/59/WE dodaje się now(-e) kod(-y).”,

powinno być: „Kiedy zachodzi potrzeba rejestracji ograniczeń zdrowotnych podczas okresu ważności licencji, wpro­ wadza się w niej zmiany. Zgodnie z procedurą ustanowioną na mocy art. 14 ust. 1 dyrektywy 2007/59/WE dodaje się nowy(-e) kod(-y).”.

Sprostowanie do zalecenia Komisji 2006/851/Euratom z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zarządzania zasobami finansowymi przeznaczonymi na likwidację instalacji jądrowych, zużytego paliwa i odpadów radioaktywnych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 330 z dnia 28 listopada 2006 r.) Strona 34, sekcja 5 pkt 9: zamiast: „Nowe instalacje jądrowe powinny ustanowić oddzielne zewnętrzne fundusze likwidacyjne odpowiednio kontrolowane pod względem rozsądnego wykorzystania.”,

powinno być: „Nowe instalacje jądrowe powinny ustanowić oddzielne fundusze likwidacyjne odpowiednio kontrolowane pod względem rozsądnego wykorzystania.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 163 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L163 - 43 z 201030.6.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1309/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (  Dz.U. L 208 z 11.8.2005)

 • Dz. U. L163 - 42 z 201030.6.2010

  Decyzja Komisji z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uznania Algierii w odniesieniu do kształcenia i szkolenia marynarzy oraz wydawania im świadectw w celu uznawania świadectw kompetencji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4226)

 • Dz. U. L163 - 41 z 201030.6.2010

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu

 • Dz. U. L163 - 39 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 572/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L163 - 37 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 571/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L163 - 34 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 570/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. poddające rejestracji przywóz modemów bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L163 - 32 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 569/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (UE) nr 1272/2009 w odniesieniu do sprzedaży w drodze procedury przetargowej masła i odtłuszczonego mleka w proszku przewidzianych odpowiednio w rozporządzeniu (UE) nr 446/2010 i w rozporządzeniu (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L163 - 30 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 568/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 odnośnie do zakazu wprowadzania na rynek lub stosowania w żywieniu zwierząt produktów białkowych uzyskanych z drożdży z rodzaju Candida wyhodowanych na n-alkanach (1)

 • Dz. U. L163 - 15 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 567/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L163 - 4 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 566/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

 • Dz. U. L163 - 2 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 565/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

 • Dz. U. L163 - 1 z 201030.6.2010

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 564/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. dostosowujące współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.