Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 164 POZ 231

Tytuł:

Regulamin nr 122 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite wymagania techniczne dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w odniesieniu do ich układów ogrzewania

Data ogłoszenia:2010-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 164 POZ 231

Strona 1 z 13
30.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/231

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 122 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite wymagania techniczne dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w odniesieniu do ich układów ogrzewania Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym: sprostowanie 2 do pierwotnej wersji regulaminu, będące przedmiotem powiadomienia depozytariusza C.N.1156.2006.TREATIES-2 z dnia 13 grudnia 2006 r., suplement 1 do pierwotnej wersji regulaminu – data wejścia w życie: 22 lipca 2009 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Zakres 2. Definicje ogólne 3. Wystąpienie o homologację 4. Homologacja 5. Część I – Homologacja typu pojazdu w odniesieniu do jego układu ogrzewania 6. Część II – Homologacja typu układu ogrzewania w odniesieniu do bezpieczeństwa jego eksploatacji 7. Zmiana i rozszerzenie homologacji typu pojazdu lub części 8. Zgodność produkcji 9. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 10. Ostateczne zaniechanie produkcji 11. Nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 — Dokumenty informacyjne i formularze zawiadomień Załącznik 2 — Wzory znaków homologacji Załącznik 3 — Wymogi dotyczące układów ogrzewania wykorzystujących ciepło odzyskane, czynnik pośred­ niczący – powietrze Załącznik 4 — Procedura badania jakości powietrza Załącznik 5 — Procedura badania temperatury Załącznik 6 — Procedura badania emisji spalin z grzejników spalinowych Załącznik 7 — Dodatkowe wymogi dotyczące grzejników spalinowych Załącznik 8 — Wymogi bezpieczeństwa dotyczące grzejników spalinowych zasilanych LPG oraz układów ogrzewania zasilanych LPG Załącznik 9 — Przepisy dodatkowe obowiązujące w odniesieniu do określonych pojazdów ujętych w Umowie ADR

L 164/232

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2010

1. 1.1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do wszelkich pojazdów kategorii M, N oraz O (1) wyposażonych w układ ogrzewania. Homologacje typu udzielane są zgodnie z:

1.2. 1.3. 2.

Częścią I – Homologacja typu pojazdu w odniesieniu do jego układu ogrzewania. Częścią II – Homologacja typu pojazdu w odniesieniu do bezpieczeństwa jego eksploatacji.

DEFINICJE OGÓLNE

Dla celów niniejszego regulaminu: 2.1. 2.2. „Pojazd” oznacza pojazd kategorii M, N oraz O (1) wyposażony w układ ogrzewania. „Producent” oznacza osobę lub jednostkę, która jest odpowiedzialna wobec organu udzielającego homologacji za wszystkie aspekty procesu homologacji typu oraz za zapewnienie zgodności produkcji. Nie jest istotne, czy osoba lub jednostka bezpośrednio uczestniczy we wszystkich etapach wytwarzania pojazdu lub części podlegających procesowi homologacji. „Wnętrze” oznacza zamknięte części pojazdu przeznaczone dla użytkowników pojazdu lub do umieszczania w nim ładunku. „Układ ogrzewania przedziału pasażerskiego” oznacza wszelkie urządzenia zaprojektowane do podwyższania temperatury w przedziale pasażerskim. „Układ ogrzewania przestrzeni ładunkowej” oznacza wszelkie urządzenia zaprojektowane do podwyższania temperatury w przestrzeni ładunkowej. „Przestrzeń ładunkowa” oznacza wewnętrzną część pojazdu wykorzystywaną do umieszczania wszelkiego ładunku oprócz pasażerów. „Przedział pasażerski” oznacza wewnętrzną część pojazdu wykorzystywaną do pomieszczenia kierowcy oraz wszelkich pasażerów. „Paliwo gazowe” obejmuje paliwa, które są w stanie gazowym w temperaturze normalnej i przy ciśnieniu normalnym (288,2 K oraz 101,33 kPa), takie jak skroplony gaz ropopochodny (LPG) oraz sprężony gaz ziemny (CNG). „Przegrzanie” oznacza warunki, które występują, gdy zablokowany zostaje całkowicie wlot powietrza grzewczego do grzejnika spalinowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 164 POZ 231 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 181 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 116 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy techniczne dotyczące zabezpieczenia pojazdów samochodowych przed nieuprawnionym użyciem

 • Dz. U. L164 - 151 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 99 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji gazowo-wyładowczych źródeł światła używanych w homologowanych gazowo-wyładowczych reflektorach pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L164 - 92 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 98 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów samochodowych wyposażonych w gazowo-wyładowcze źródła światła

 • Dz. U. L164 - 69 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 91 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł obrysowych bocznych przeznaczonych do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L164 - 46 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 87 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł jazdy dziennej przeznaczonych dla pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L164 - 18 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 80 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji siedzeń dużych pojazdów pasażerskich oraz tych pojazdów w zakresie wytrzymałości siedzeń i ich mocowań

 • Dz. U. L164 - 1 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów użytkowych w zakresie ich wystających elementów zewnętrznych znajdujących się przed tylną ścianą kabiny

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.