Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 164 POZ 46

Tytuł:

Regulamin nr 87 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł jazdy dziennej przeznaczonych dla pojazdów o napędzie silnikowym

Data ogłoszenia:2010-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 164 POZ 46

Strona 1 z 11
L 164/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2010

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w międzynarodowym prawie publicznym. Status i datę wejścia w życie niniej­ szego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 87 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł jazdy dziennej przeznaczonych dla pojazdów o napędzie silnikowym Obejmujące wszystkie obowiązujące teksty, w tym: Suplement nr 14 do pierwotnej wersji regulaminu – data wejścia w życie: 24 października 2009 r. Korekta 1 do wersji 2 – Data wejścia w życie: 11 listopada 2009 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Zakres 2. Definicje 3. Wniosek o udzielenie homologacji 4. Oznakowania 5. Homologacja 6. Specyfikacje ogólne 7. Światłość 8. Powierzchnia widoczna 9. Barwa światła 10. Procedura badania 11. Badanie odporności termicznej 12. Zmiana typu światła jazdy dziennej i rozszerzenie homologacji 13. Zgodność produkcji 15. Ostateczne zaniechanie produkcji 14. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 16. Nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 Zawiadomienie dotyczące udzielenia, rozszerzenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia homo­ logacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu światła jazdy dziennej na podstawie regulaminu nr 87 Załącznik 2 Przykładowy wzór znaku homologacji Załącznik 3 Pomiary fotometryczne Załącznik 4 Minimalne wymagania dotyczące procedur kontroli zgodności produkcji Załącznik 5 Minimalne wymagania dotyczące pobierania próbek przez inspektora Załącznik 6 Wymagane minimalne kąty rozsyłu światła w przestrzeni 1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do świateł jazdy dziennej przeznaczonych dla pojazdów należą­ cych do kategorii L, M, N oraz T (1). 2.

DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu:

(1) Zgodnie z definicją w załączniku 7 do ujednoliconej rezolucji w sprawie konstrukcji pojazdów (R.E.3), (dokument TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, ostatnio zmieniony poprawką 4).

30.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/47

2.1. 2.2.

„Światła jazdy dziennej” oznaczają oświetlenie skierowane do przodu, stosowane w celu poprawy widoczności pojazdu w czasie jazdy w dzień. Do niniejszego regulaminu stosuje się definicje zawarte w regulaminie nr 48 oraz w serii poprawek do tego regulaminu obowiązujących w chwili składania wniosku o udzielenie homo­ logacji typu. „Światła jazdy dziennej różnego typu” oznaczają światła, które różnią się między sobą pod takimi zasadniczymi względami, jak: a) nazwa handlowa lub znak towarowy; b) właściwości układu optycznego (światłość, kąt rozsyłu światła, kategoria żarówki, moduł źródła światła itp.). Zmiana barwy żarówki lub barwy filtra nie stanowi zmiany typu.

2.3.

2.4.

Zawarte w niniejszym regulaminie odniesienia do żarówek wzorcowych oraz do regulaminu nr 37 dotyczą regulaminu nr 37 i serii poprawek do tego regulaminu obowiązujących w chwili składania wniosku o udzielenie homologacji typu.

WNIOSEK O UDZIELENIE HOMOLOGACJI

3. 3.1.

Wniosek o udzielenie homologacji składa posiadacz nazwy handlowej lub znaku towarowego lub jego należycie upoważniony przedstawiciel. Wnioskodawca określa w nim, wedle własnego uznania, że urządzenie można montować w pojeździe przy różnych wartościach nachylenia osi odniesienia względem płaszczyzn odnie­ sienia pojazdu oraz podłoża, bądź że może ono obracać się wokół swojej osi odniesienia; takie różne warunki montażu określa się w formularzu zawiadomienia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 164 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 231 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 122 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite wymagania techniczne dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w odniesieniu do ich układów ogrzewania

 • Dz. U. L164 - 181 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 116 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy techniczne dotyczące zabezpieczenia pojazdów samochodowych przed nieuprawnionym użyciem

 • Dz. U. L164 - 151 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 99 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji gazowo-wyładowczych źródeł światła używanych w homologowanych gazowo-wyładowczych reflektorach pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L164 - 92 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 98 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów samochodowych wyposażonych w gazowo-wyładowcze źródła światła

 • Dz. U. L164 - 69 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 91 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł obrysowych bocznych przeznaczonych do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L164 - 18 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 80 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji siedzeń dużych pojazdów pasażerskich oraz tych pojazdów w zakresie wytrzymałości siedzeń i ich mocowań

 • Dz. U. L164 - 1 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów użytkowych w zakresie ich wystających elementów zewnętrznych znajdujących się przed tylną ścianą kabiny

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.