Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 164 POZ 69

Tytuł:

Regulamin nr 91 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł obrysowych bocznych przeznaczonych do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Data ogłoszenia:2010-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 164 POZ 69

Strona 1 z 12
30.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/69

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny na mocy międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 91 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł obrysowych bocznych przeznaczonych do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep Obejmujący całość obowiązującego tekstu, w tym: suplement 11 do pierwotnej wersji regulaminu – data wejścia w życie: 15 października 2008 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Zakres 2. Definicje 3. Wystąpienie o homologację 4. Oznakowanie 5. Homologacja 6. Specyfikacje ogólne 7. Natężenie wysyłanego światła 8. Barwa wysyłanego światła 9. Procedura badania 10. Zmiana typu światła obrysowego bocznego i rozszerzenie homologacji 11. Zgodność produkcji 12. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 13. Ostateczne zaniechanie produkcji 14. Nazwy i adresy upoważnionych placówek technicznych odpowiedzialnych za wykonanie badań homo­ logacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji 15. Przepisy przejściowe

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 Minimalne kąty rozsyłu światła w przestrzeni Załącznik 2 Zawiadomienie dotyczące udzielenia, rozszerzenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia homolo­ gacji, lub ostatecznego zaniechania produkcji typu światła obrysowego bocznego oznaczonego symbolem SM1/SM2 Załącznik 3 Przykładowe układy znaków homologacji Załącznik 4 Pomiary fotometryczne Załącznik 5 Barwa wysyłanego światła: światło do współrzędnych trójchromatycznych Załącznik 6 Minimalne wymagania dotyczące procedur kontroli zgodności produkcji Załącznik 7 Minimalne wymagania dotyczące przeprowadzania kontroli wyrywkowej przez inspektora

1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do świateł obrysowych bocznych pojazdów należących do kategorii M, N, O i T (1).

(1) Zgodnie z definicją zawartą w załączniku 7 do ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3), (doku­ ment TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 ostatnio zmieniony poprawką 4).

L 164/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.6.2010

2. 2.1.

DEFINICJE

Do niniejszego regulaminu stosuje się definicje określone w regulaminie nr 48 oraz w serii poprawek do tego regulaminu obowiązujących w czasie wystąpienia o udzielenie homologacji typu. „Światło obrysowe boczne” oznacza światło używane do zaznaczenia obecności pojazdu widzia­ nego z boku; „Światła obrysowe boczne różnego typu” oznaczają światła, które różnią się między sobą pod względem następujących podstawowych cech: a) nazwy handlowej lub znaku towarowego; b) właściwości układu optycznego (poziomów natężenia, kątów rozsyłu światła, kategorii żarówki, modułu źródła światła itp.). Zmiana barwy żarówki lub barwy filtra nie stanowi zmiany typu.

2.2.

2.3.

2.4.

Zawarte w niniejszym regulaminie odniesienia do żarówek wzorcowych oraz do regulaminu nr 37 dotyczą regulaminu nr 37 i serii poprawek do tego regulaminu obowiązujących w czasie wystą­ pienia o udzielenie homologacji typu.

WYSTĄPIENIE O HOMOLOGACJĘ

3. 3.1.

O udzielenie homologacji występuje właściciel nazwy handlowej lub znaku towarowego, lub jego należycie upoważniony przedstawiciel. Występujący może umieścić w wystąpieniu informację o różnych możliwościach montażu urzą­ dzenia na pojeździe pod względem nachylenia osi odniesienia urządzenia do płaszczyzn odnie­ sienia pojazdu i do podłoża lub obrotu urządzenia wokół jego osi odniesienia; takie różne możli­ wości montażu zostaną uwzględnione w formularzu zawiadomienia. W wystąpieniu należy okre­ ślić:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 164 POZ 69 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 231 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 122 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite wymagania techniczne dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w odniesieniu do ich układów ogrzewania

 • Dz. U. L164 - 181 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 116 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy techniczne dotyczące zabezpieczenia pojazdów samochodowych przed nieuprawnionym użyciem

 • Dz. U. L164 - 151 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 99 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji gazowo-wyładowczych źródeł światła używanych w homologowanych gazowo-wyładowczych reflektorach pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L164 - 92 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 98 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów samochodowych wyposażonych w gazowo-wyładowcze źródła światła

 • Dz. U. L164 - 46 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 87 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł jazdy dziennej przeznaczonych dla pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L164 - 18 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 80 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji siedzeń dużych pojazdów pasażerskich oraz tych pojazdów w zakresie wytrzymałości siedzeń i ich mocowań

 • Dz. U. L164 - 1 z 201030.6.2010

  Regulamin nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów użytkowych w zakresie ich wystających elementów zewnętrznych znajdujących się przed tylną ścianą kabiny

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.