Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 165 POZ 1

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/UE z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE (1)

Data ogłoszenia:2010-06-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 165 POZ 1

Strona 1 z 17
30.6.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/1

I

(Akty ustawodawcze)

DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/35/UE z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91,

(4)

na ruch krajowy w celu harmonizacji warunków transportu drogowego, kolejowego i śródlądowego towarów niebezpiecznych na terenie Unii. Konieczna jest zatem odpowiednia aktualizacja przepisów dyrektywy 1999/36/WE, aby uniknąć konfliktu przepisów, zwłaszcza w odniesieniu do wymagań zgodności, ocen zgodności i procedur oceny zgodności dotyczących ciśnieniowych urządzeń transportowych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa w odniesieniu do ciśnieniowych urządzeń transportowych homologowanych do transportu lądowego towarów niebezpiecznych oraz zapewnienia ich swobodnego przepływu, w tym wprowadzania do obrotu, udostępniania na rynku i używania tego rodzaju ciśnieniowych urządzeń transportowych w Unii, konieczne jest ustanowienie szczegółowych przepisów dotyczących obowiązków różnych użytkowników tych urządzeń oraz wymagań, które muszą spełniać dane urządzenia. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu (5) stanowi ogólne ramy o horyzontalnym charakterze dla przyszłego prawodawstwa harmonizującego zasady wprowadzania produktów do obrotu. Ramy te powinny w stosownych przypadkach mieć zastosowanie w sektorze ciśnieniowych urządzeń transportowych zgodnie z celem harmonizacji przepisów dotyczących swobodnego przepływu produktów. Aby nie spowodować utrudnień w operacjach transportowych między państwami członkowskimi a krajami trzecimi, niniejszej dyrektywy nie należy stosować do ciśnieniowych urządzeń transportowych używanych wyłącznie w transporcie towarów niebezpiecznych między terytorium Unii a terytorium krajów trzecich.

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu

(5)

po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przyjęcie dyrektywy Rady 1999/36/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie przewoźnych urządzeń ciśnieniowych (3) stanowiło pierwszy krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa transportu ciśnieniowych urządzeń transportowych, umożliwiając jednocześnie ich swobodny przepływ na jednolitym rynku transportowym. W kontekście rozwoju sytuacji w zakresie bezpieczeństwa transportu konieczna jest aktualizacja niektórych przepisów technicznych dyrektywy 1999/36/WE. Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (4) rozszerzyła zakres stosowania postanowień niektórych umów międzynarodowych

(6)

(2)

(3)

(7)

( ) Opinia z dnia 17 lutego 2010 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 31 maja 2010 r. (3) Dz.U. L 138 z 1.6.1999, s. 20. (4) Dz.U. L 260 z 30.9.2008, s. 13.

1

(5) Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 82.

L 165/2

(8)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(18)

30.6.2010

Obowiązki różnych podmiotów gospodarczych, w tym właścicieli ciśnieniowych urządzeń transportowych i użytkowników tych urządzeń, należy wyraźnie określić w interesie bezpieczeństwa transportu i swobodnego przepływu ciśnieniowych urządzeń transportowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 165 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.