Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 166 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 573/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

Data ogłoszenia:2010-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 166 POZ 1

Strona 1 z 4
1.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 573/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(4)

zatem obowiązywać od dnia 29 kwietnia 2010 r. w celu ujednolicenia stosowania rozporządzenia (WE) nr 300/2008 oraz przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia.

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspól­ nych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 4. ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 300/2008 Komisja powinna przyjąć szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm, o których mowa w art. 4 ust. 1, oraz ogólnych środków uzupełniających wspólne podstawowe normy, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia.

Należy zatem uchylić następujące rozporządzenia Komisji: rozporządzenie (WE) nr 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające wspólne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym (3), rozporządzenie (WE) nr 1486/2003 z dnia 22 sierpnia 2003 r. ustanawiające procedury przeprowadzania inspekcji Komisji w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (4), rozporządzenie (WE) nr 1138/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. ustanawiające wspólną definicję części krytycz­ nych stref zastrzeżonych w portach lotniczych (5) oraz rozporządzenie (WE) nr 820/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (6); wszystkie one wdrażały rozpo­ rządzenie (WE) 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywil­ nego (7).

(2)

Środki te, jeśli obejmują one poufne środki ochrony, powinny być traktowane jako informacje niejawne UE w rozumieniu decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniającej jej regulamin wewnętrzny (2), zgodnie z art. 18 lit. a) rozpo­ rządzenia (WE) nr 300/2008, a zatem nie powinny być publikowane. Środki te powinny zostać przyjęte oddzielnie w drodze decyzji skierowanej do wszystkich państw członkowskich.

(5)

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 300/2008 stosuje się w pełni od daty określonej w przepisach wykonawczych przyję­ tych zgodnie z procedurami określonymi w art. 4 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia, lecz nie później niż od dnia 29 kwietnia 2010 r. Niniejsze rozporządzenie powinno

Pomimo obowiązującej ogólnej zasady, że Komisja publi­ kuje środki mające bezpośredni wpływ na pasażerów, art. 18 rozporządzenia (WE) nr 300/2008 zezwala, aby określone środki zawierające poufne informacje w zakresie ochrony lotnictwa były traktowane jako infor­ macje niejawne, zgodnie z decyzją 2001/844/WE, EWWiS, Euratom, a tym samym nie były publikowane. Środki te powinny zostać przyjęte oddzielnie w drodze decyzji skierowanej do wszystkich państw członkow­ skich. Część decyzji zawierająca poufne środki i procedury ochrony nie powinna być publikowana i powinna zostać udostępniona tylko operatorom i podmiotom posiadającym prawnie uzasadniony interes.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 169 213 221 221 355 z z z z z 8.7.2003, s. 44. 23.8.2003, s. 3. 22.6.2004, s. 6. 19.8.2008, s. 8. 30.12.2002, s. 1.

(1) Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72. (2) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 166 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 43 z 20101.7.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2003/125/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującej dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie uczciwego przedstawiania zaleceń inwestycyjnych oraz ujawniania konfliktów interesów (  Dz.U. L 339 z 24.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 6, s. 351)

 • Dz. U. L166 - 42 z 20101.7.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiającego formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania (  Dz.U. L 254 z 26.9.2009)

 • Dz. U. L166 - 33 z 20101.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4313) (1)

 • Dz. U. L166 - 22 z 20101.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wdrożenia przez państwa członkowskie programów nadzoru w zakresie ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4190) (1)

 • Dz. U. L166 - 21 z 20101.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Rumunii

 • Dz. U. L166 - 17 z 20101.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie stosowania w Republice Bułgarii i w Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen

 • Dz. U. L166 - 16 z 20101.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Radą Ministrów Republiki Albanii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L166 - 14 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 577/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L166 - 11 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 576/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L166 - 9 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 575/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L166 - 6 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 574/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 i MSSF 7 (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.