Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 166 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Radą Ministrów Republiki Albanii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

Data ogłoszenia:2010-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 166 POZ 16

L 166/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.7.2010

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Radą Ministrów Republiki Albanii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych (2010/364/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

piła Wspólnotę Europejską oraz jest jej następcą prawnym.

(5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) oraz art. 218 ust. 8 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa powinna zostać zatwierdzona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Umowa między Wspólnotą Europejską a Radą Ministrów Republiki Albanii dotycząca pewnych aspektów usług lotni­ czych zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Unii (2). Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna­ czenia osoby uprawnionej do dokonania notyfikacji przewi­ dzianej w art. 8 ust. 1 umowy oraz do przekazania następują­ cego oświadczenia: „W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony dnia 1 grudnia 2009 r., Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym, w związku z czym od tej daty wykonuje wszelkie prawa i ponosi wszelkie obowiązki Wspólnoty Europejskiej. Z tego względu odnie­ sienia w tekście umowy do »Wspólnoty Europejskiej« uznaje się, w odpowiednich przypadkach, za odniesienia do »Unii Europejskiej«.”

Dnia 5 czerwca 2003 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji z państwami trzecimi w sprawie zastąpienia pewnych postanowień obecnie obowiązują­ cych umów dwustronnych umową wspólnotową. Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty umowę z Republiką Albanii dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych (zwaną dalej „umową”) zgodnie z mechanizmami i dyrektywami zawartymi w załączniku do decyzji Rady upoważniającej Komisję do otwarcia negocjacji z państwami trzecimi w sprawie zastąpienia pewnych postanowień obecnie obowiązują­ cych umów dwustronnych umową wspólnotową. Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty dnia 5 maja 2006 r., z zastrzeżeniem możliwości zawarcia jej w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją Rady 2006/716/WE (1). W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r., Unia Europejska powinna notyfikować Republice Albanii, że Unia Europejska zastą­

(2)

(3)

Sporządzono w Luksemburgu dnia 24 czerwca 2010 r. W imieniu Rady

J. BLANCO LÓPEZ

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 294 z 25.10.2006, s. 51.

(2) Umowa między Wspólnotą Europejską a Radą Ministrów Republiki Albanii dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych została opub­ likowana w Dz.U. L 294 z 25.10.2006, s. 52 wraz z decyzją w sprawie jej podpisania.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 166 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 43 z 20101.7.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2003/125/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującej dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie uczciwego przedstawiania zaleceń inwestycyjnych oraz ujawniania konfliktów interesów (  Dz.U. L 339 z 24.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 6, s. 351)

 • Dz. U. L166 - 42 z 20101.7.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiającego formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania (  Dz.U. L 254 z 26.9.2009)

 • Dz. U. L166 - 33 z 20101.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4313) (1)

 • Dz. U. L166 - 22 z 20101.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wdrożenia przez państwa członkowskie programów nadzoru w zakresie ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4190) (1)

 • Dz. U. L166 - 21 z 20101.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Rumunii

 • Dz. U. L166 - 17 z 20101.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie stosowania w Republice Bułgarii i w Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen

 • Dz. U. L166 - 14 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 577/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L166 - 11 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 576/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L166 - 9 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 575/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L166 - 6 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 574/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 i MSSF 7 (1)

 • Dz. U. L166 - 1 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 573/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.