Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 166 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie stosowania w Republice Bułgarii i w Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen

Data ogłoszenia:2010-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 166 POZ 17

Strona 1 z 3
1.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/17

DECYZJA RADY z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie stosowania w Republice Bułgarii i w Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen (2010/365/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

na wewnętrznych granicach z tymi państwami człon­ kowskimi.

uwzględniając Akt przystąpienia z 2005 r., w szczególności jego art. 4 ust. 2, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(5)

Rada powinna podjąć osobną decyzję, w której wyznaczy termin zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych. Do daty określonej w tej decyzji, w korzystaniu z SIS powinny obowiązywać pewne ograniczenia.

(6)

Artykuł 4 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2005 r. przewiduje, że przepisy dorobku Schengen inne niż przepisy wymie­ nione w załączniku II do tego aktu mają zastosowanie w Bułgarii i Rumunii wyłącznie na mocy decyzji Rady podjętej w tym celu po sprawdzeniu, czy spełnione zostały warunki niezbędne do stosowania tego dorobku. Rada sprawdziła, czy Bułgaria i Rumunia zapewniają zadowalający poziom ochrony danych; zastosowała w tym celu następujące działania: Do Bułgarii i Rumunii skierowano wyczerpujący kwestio­ nariusz z dziedziny ochrony danych, ich odpowiedzi zarejestrowano, a ponadto w tych państwach członkow­ skich przeprowadzono w zakresie ochrony danych stosowne wizytacje sprawdzające i oceniające zgodnie z mającymi zastosowanie procedurami oceny Schengen, które przedstawiono w decyzji komitetu wykonawczego ustanawiającej stały komitet ds. oceny i wdrażania Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def.) (2).

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja rozwija – w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (3) – przepisy dorobku Schengen, które wchodzą w zakres art. 1 pkt G decyzji Rady 1999/437/WE (4) w sprawie niektórych warunków stoso­ wania tej umowy.

(2)

(7)

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja rozwija – w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, Wspól­ notą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (5) – przepisy dorobku Schengen, które wchodzą w zakres art. 1 pkt G decyzji 1999/437/WE w związku z art. 3 decyzji Rady 2008/149/WSiSW (6) i art. 3 decyzji Rady 2008/146/WE (7),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

W dniu 26 kwietnia 2010 r. Rada stwierdziła, że Bułgaria i Rumunia spełniły stosowne warunki w wyżej wspom­ nianej dziedzinie. Można zatem ustalić termin, od którego w tych państwach członkowskich możliwe będzie stosowanie przepisów dorobku Schengen związa­ nych z systemem informacyjnym Schengen (SIS). Wejście w życie niniejszej decyzji powinno pozwolić na przekazywanie Bułgarii i Rumunii rzeczywistych danych SIS. Konkretny sposób wykorzystania tych danych powi­ nien pozwolić Radzie sprawdzić – dzięki mającym zasto­ sowanie procedurom oceny Schengen przedstawionym w dok. SCH/Com-ex (98) 26 def. – czy Bułgaria i Rumunia prawidłowo stosują przepisy dorobku Schengen dotyczące SIS. Po przeprowadzeniu takich ocen Rada powinna podjąć decyzję o zniesieniu kontroli

Artykuł 1 1. Od dnia 15 października 2010 r. do Republiki Bułgarii i do Rumunii mają zastosowanie przepisy dorobku Schengen dotyczące SIS, o których mowa w załączniku I; przepisy te obowiązują w stosunkach między tymi dwoma państwami oraz w ich stosunkach z Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką i Królestwem Szwecji, a także Republiką Islandii, Królestwem Norwegii i Konfederacją Szwajcarską.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 166 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 43 z 20101.7.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2003/125/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującej dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie uczciwego przedstawiania zaleceń inwestycyjnych oraz ujawniania konfliktów interesów (  Dz.U. L 339 z 24.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 6, s. 351)

 • Dz. U. L166 - 42 z 20101.7.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiającego formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania (  Dz.U. L 254 z 26.9.2009)

 • Dz. U. L166 - 33 z 20101.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4313) (1)

 • Dz. U. L166 - 22 z 20101.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wdrożenia przez państwa członkowskie programów nadzoru w zakresie ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4190) (1)

 • Dz. U. L166 - 21 z 20101.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Rumunii

 • Dz. U. L166 - 16 z 20101.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Radą Ministrów Republiki Albanii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L166 - 14 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 577/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L166 - 11 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 576/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L166 - 9 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 575/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L166 - 6 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 574/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 i MSSF 7 (1)

 • Dz. U. L166 - 1 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 573/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.