Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 166 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4313) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 166 POZ 33

Strona 1 z 7
1.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/33

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4313)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/368/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

Uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając decyzję nr 676/2002/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regula­ cyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspól­ nocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W przedłożonym na podstawie wyżej wspomnianego mandatu sprawozdaniu z listopada 2009 r. (5) CEPT zale­ ciła Komisji zmianę szeregu aspektów technicznych w załączniku do decyzji 2006/771/WE. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2006/771/WE. Urządzenia, które pracują zgodnie z warunkami określo­ nymi w niniejszej decyzji, muszą również spełniać wymogi dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urzą­ dzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyj­ nych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (6), tak aby możliwe było efektywne wykorzystanie widma radio­ wego oraz uniknięcie zakłóceń, co należy wykazać przez zgodność z normami zharmonizowanymi albo przez spełnienie alternatywnych procedur oceny zgodności. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Widma Radiowego,

(6)

(7)

Decyzja Komisji 2006/771/WE (2) służy harmonizacji technicznych warunków użytkowania widma na potrzeby różnorodnych urządzeń bliskiego zasięgu, takich jak systemy alarmowe, urządzenia łączności lokalnej, mechanizmy do otwierania drzwi oraz implanty medyczne. Urządzenia bliskiego zasięgu to zwykle produkty wytwarzane na skalę masową lub urządzenia przenośne, które bez trudu mogą być przewożone za granicę i tam wykorzystywane; różnice w warunkach dostępu do częstotliwości utrudniają ich swobodny prze­ pływ, zwiększają ich koszty produkcji oraz stwarzają ryzyko szkodliwych zakłóceń innych zastosowań i służb radiokomunikacyjnych. W związku z szybkim postępem technicznym i zmieniającymi się potrzebami społeczeństwa mogą się jednak pojawiać nowe zastosowania urządzeń bliskiego zasięgu, które będą wymagać okresowej aktualizacji warunków harmonizacji widma radiowego. W dniu 5 lipca 2006 r. Komisja, zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji nr 676/2002/WE, udzieliła Europejskiej Konfe­ rencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) stałego mandatu w zakresie aktualizacji załącznika do decyzji 2006/771/WE w związku z rozwojem tech­ nologii i rynku w zakresie urządzeń bliskiego zasięgu. Decyzjami Komisji 2008/432/WE (3) oraz 2009/381/WE (4) zmieniono już zharmonizowane warunki techniczne dla urządzeń bliskiego zasięgu zamieszczone w decyzji 2006/771/WE, zastępując jej załącznik.

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2006/771/WE zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 30 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji

Neelie KROES

(4)

Wiceprzewodniczący

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

108 312 151 119

z z z z

24.4.2002, s. 1. 11.11.2006, s. 66. 11.6.2008, s. 49. 14.5.2009, s. 32.

(5) Sprawozdanie CEPT nr 35, RSCOM 09-68. (6) Dz.U. L 91 z 7.4.1999, s. 10.

L 166/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.7.2010

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Zharmonizowane zakresy częstotliwości i parametry techniczne urządzeń bliskiego zasięgu

Dodatkowe parametry (przepisy dotyczące rozkładu kanałów i/lub przepisy dotyczące dostępu do kanału i jego zajętości) (3)

Rodzaj urządzenia bliskiego zasięgu

Zakres częstotliwości

(1 )

Maksymalna moc/ natężenie pola/gęstość mocy (2)

Inne ograniczenia (4)

Data wdrożenia

6 765–6 795 kHz 13,553–13,567 MHz 26,957–27,283 MHz

42 dBμA/m w odległości 10 m 42 dBμA/m w odległości 10 m 10 mW zastępczej mocy promieniowanej (e.r.p.), która wynosi 42 dBμA/m w odległości 10 metrów 10 mW e.r.p. Z wyjątkiem trans­ misji sygnałów wizyjnych

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 166 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 43 z 20101.7.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2003/125/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującej dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie uczciwego przedstawiania zaleceń inwestycyjnych oraz ujawniania konfliktów interesów (  Dz.U. L 339 z 24.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 6, s. 351)

 • Dz. U. L166 - 42 z 20101.7.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiającego formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania (  Dz.U. L 254 z 26.9.2009)

 • Dz. U. L166 - 22 z 20101.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wdrożenia przez państwa członkowskie programów nadzoru w zakresie ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4190) (1)

 • Dz. U. L166 - 21 z 20101.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Rumunii

 • Dz. U. L166 - 17 z 20101.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie stosowania w Republice Bułgarii i w Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen

 • Dz. U. L166 - 16 z 20101.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Radą Ministrów Republiki Albanii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L166 - 14 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 577/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L166 - 11 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 576/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L166 - 9 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 575/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L166 - 6 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 574/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 i MSSF 7 (1)

 • Dz. U. L166 - 1 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 573/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.