Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 166 POZ 42

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiającego formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania (  Dz.U. L 254 z 26.9.2009)

Data ogłoszenia:2010-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 166 POZ 42

L 166/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

1.7.2010

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiającego formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 254 z dnia 26 września 2009 r.) 1. W całym tekście załącznika III: zamiast: „Wymagany format: +99 … 99,99 lub -99 … 99,99, gdzie 9 oznacza cyfrę od 0 do 9.”,

powinno być: „Wymagany format: +99 … 99.99 lub -99 … 99.99, gdzie 9 oznacza cyfrę od 0 do 9.”. 2. W całym tekście załącznika III: zamiast: „Wymagany format: +99 … 99,99 lub -99 … 99,99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9.”,

powinno być: „Wymagany format: +99 … 99.99 lub -99 … 99.99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9.”. 3. W całym tekście załącznika III: zamiast: „Wymagany format: +99 … 99,999 lub -99 … 99,999, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9.”,

powinno być: „Wymagany format: +99 … 99.999 lub -99 … 99.999, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9.”. 4. W całym tekście załącznika III: zamiast: „Wymagany format: 9 … 9,99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9.”,

powinno być: „Wymagany format: 9 … 9.99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9.”. 5. W całym tekście załącznika III: zamiast: „Wymagany format: 9 … 9,999999, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9.”,

powinno być: „Wymagany format 9 … 9.999999, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9.”. 6. W całym tekście załącznika III: zamiast: „Wymagany format: 99,99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9.”,

powinno być: „Wymagany format: 99.99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9.”. 7. Strona 50, załącznik III, pkt 7.2: zamiast: „Wymagany format: +99 … 990,99 lub -99 … 990,99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9.”,

powinno być: „Wymagany format: +99 … 99.99 lub -99 … 99.99, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę od 0 do 9.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 166 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 43 z 20101.7.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2003/125/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującej dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie uczciwego przedstawiania zaleceń inwestycyjnych oraz ujawniania konfliktów interesów (  Dz.U. L 339 z 24.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 6, s. 351)

 • Dz. U. L166 - 33 z 20101.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4313) (1)

 • Dz. U. L166 - 22 z 20101.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wdrożenia przez państwa członkowskie programów nadzoru w zakresie ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4190) (1)

 • Dz. U. L166 - 21 z 20101.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Rumunii

 • Dz. U. L166 - 17 z 20101.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie stosowania w Republice Bułgarii i w Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen

 • Dz. U. L166 - 16 z 20101.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Radą Ministrów Republiki Albanii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L166 - 14 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 577/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L166 - 11 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 576/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L166 - 9 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 575/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L166 - 6 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 574/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 i MSSF 7 (1)

 • Dz. U. L166 - 1 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 573/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.