Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 166 POZ 43

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2003/125/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującej dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie uczciwego przedstawiania zaleceń inwestycyjnych oraz ujawniania konfliktów interesów (  Dz.U. L 339 z 24.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 6, s. 351)

Data ogłoszenia:2010-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 166 POZ 43

1.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 166/43

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2003/125/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującej dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie uczciwego przedstawiania zaleceń inwestycyjnych oraz ujawniania konfliktów interesów (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 339 z dnia 24 grudnia 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 6, s. 351) 1. Strona 351, tytuł: zamiast: „DYREKTYWA KOMISJI 2003/125/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonująca dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie uczciwego przedstawiania zaleceń inwestycyjnych oraz ujawniania konfliktów interesów”, „DYREKTYWA KOMISJI 2003/125/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonująca dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie uczciwego przedstawiania rekomendacji inwestycyjnych oraz ujawniania konfliktów interesów”.

powinno być:

2. W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych: zamiast: powinno być: „zalecenie”, „rekomendacja”.

3. Strona 351, motyw 7 zdanie trzecie: zamiast: „Jednakże niniejsza dyrektywa nie powinna wymagać od osób sporządzających inwestycyjne naru­ szania skutecznych barier informacyjnych, ustanowionych w celu zapobiegania i unikania konfliktów interesów.”, „Jednakże niniejsza dyrektywa nie powinna wymagać od osób sporządzających rekomendacje inwe­ stycyjne łamania obowiązujących barier informacyjnych, ustanowionych w celu zapobiegania konfliktom interesów i ich unikania.”.

powinno być:

4. Strona 351, motyw 10 zdanie pierwsze: zamiast: powinno być: „(…) instrumentów finansowych.”, „(…) instrumentów finansowych na określony dzień.”.

5. Strona 352, art. 2 ust. 2 akapit pierwszy: zamiast: powinno być: „(…) aby jawna była tożsamość jej właściwych organów.”, „(…) aby jawna była tożsamość właściwego organu w odniesieniu do tej osoby.”.

6. Strona 352, art. 2 ust. 2 akapit drugi: zamiast: powinno być: „(…) normom do swobodnego stosowania lub (…)”, „(…) normom wewnętrznym lub (…)”.

7. Strona 352, art. 2 ust. 3 zdanie pierwsze: zamiast: powinno być: „(…) w przypadku zaleceń ustnych.”, „(…) w przypadku rekomendacji w formie innej niż pisemna.”.

8. Strona 353, art. 3 ust. 1 lit. c): zamiast: powinno być: „wszelkie symulacje, przewidywania oraz (…)”, „wszelkie przewidywania, prognozy oraz (…)”.

9. Strona 353, art. 3 ust. 2: zamiast: powinno być: „(…) w przypadku zaleceń ustnych.”, „(…) w przypadku rekomendacji w formie innej niż pisemna.”.

L 166/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.7.2010

10. Strona 353, art. 4 ust. 1 lit. b): zamiast: powinno być: „(…) lub wystawcy instrumentu finansowego (…)”, „(…) lub emitenta instrumentu finansowego (…)”.

11. Strona 353, art. 4 ust. 1 lit. f): zamiast: powinno być: „(…) w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających jego wydanie (…)”, „(…) w okresie dwunastu miesięcy bezpośrednio poprzedzających jego wydanie (…)”.

12. Strona 353, art. 4 ust. 3: zamiast: powinno być: „(…) aby w przypadku zaleceń ustnych wymagania ust. 1 były dostosowane tak, aby nie były nieproporcjonalne w przypadku zaleceń ustnych.”, „(…) aby w przypadku rekomendacji w formie innej niż pisemna wymagania ustanowione w ust. 1 były dostosowane tak, aby nie były nieproporcjonalne.”.

13. Strona 353, art. 5 ust. 1 akapit pierwszy: zamiast: powinno być: „(…) okoliczności, w przypadku zaistnienia których można w sposób uzasadniony przewidywać osłabienie obiektywizmu danego zalecenia, w szczególności (…)”, „(…) okoliczności, które według zasadnej oceny mogą zagrażać obiektywizmowi danej rekomendacji, w szczególności (…)”.

14. Strona 354, art. 5 ust. 4: zamiast: powinno być: „(…) aby w przypadku zaleceń ustnych wymagania ustanowione w ust. 1 były dostosowane, aby nie były nieproporcjonalne w przypadku zaleceń ustnych.”, „(…) aby w przypadku rekomendacji w formie innej niż pisemna, wymagania ustanowione w ust. 1 były dostosowane tak, aby nie były nieproporcjonalne.”.

15. Strona 354, art. 6 ust. 6: zamiast: powinno być: „(…) w przypadku zaleceń ustnych.”, „(…) w przypadku rekomendacji w formie innej niż pisemna.”.

16. Strona 355, art. 9 lit. a): zamiast: powinno być: „nazwa właściwego organu danego przedsiębiorstwa inwestycyjnego lub instytucji kredytowej”, „nazwa właściwego organu w odniesieniu do danego przedsiębiorstwa inwestycyjnego lub instytucji kredytowej (…)”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 166 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L166 - 42 z 20101.7.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiającego formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania (  Dz.U. L 254 z 26.9.2009)

 • Dz. U. L166 - 33 z 20101.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4313) (1)

 • Dz. U. L166 - 22 z 20101.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wdrożenia przez państwa członkowskie programów nadzoru w zakresie ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4190) (1)

 • Dz. U. L166 - 21 z 20101.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Rumunii

 • Dz. U. L166 - 17 z 20101.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie stosowania w Republice Bułgarii i w Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen

 • Dz. U. L166 - 16 z 20101.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Radą Ministrów Republiki Albanii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L166 - 14 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 577/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L166 - 11 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 576/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L166 - 9 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 575/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L166 - 6 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 574/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 i MSSF 7 (1)

 • Dz. U. L166 - 1 z 20101.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 573/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.