Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 39/08 (ex N 148/08) planowanej przez Rumunię na rzecz szkoleń organizowanych przez Ford Craiova (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9350) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 1

Strona 1 z 28
1.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 167/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 39/08 (ex N 148/08) planowanej przez Rumunię na rzecz szkoleń organizowanych przez Ford Craiova (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9350)

(Jedynie tekst w języku rumuńskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/357/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE (obecnie art. 108 ust. 2 TFUE) (2) dotyczącego zgłoszonej pomocy oraz wezwała zainteresowane strony do przed­ stawienia uwag (3).

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 108 ust. 2 akapit pierwszy,

(3)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ustęp 1 lit. a),

Rumunia przedstawiła swoje uwagi w piśmie z dnia 7 listopada 2008 r. W dniach 18–19 listopada 2008 r. Komisja spotkała się z władzami rumuńskimi oraz przed­ stawicielami spółki Ford na terenie zakładu w Krajowej.

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1),

(4)

Pismem z dnia 26 listopada 2008 r. Komisja zaakcepto­ wała wniosek beneficjenta o przedłużenie terminu zgła­ szania uwag. Ford zgłosił uwagi w piśmie z dnia 18 grudnia 2008 r. Uwagi te zostały przekazane Rumunii w piśmie z dnia 9 marca 2009 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

1. PROCEDURA

(1)

W pismach z dnia 6 marca 2009 r. i 23 czerwca 2009 r. Komisja wystąpiła o przekazanie dodatkowych infor­ macji. Władze rumuńskie odpowiedziały odpowiednio w dniach 2 kwietnia 2009 r. i 22 lipca 2009 r.

Pismem z dnia 1 kwietnia 2008 r. Rumunia poinformo­ wała Komisję o przyznaniu indywidualnej pomocy szko­ leniowej ad hoc w wysokości 57 mln EUR na rzecz producenta samochodów Ford Romania SA z siedzibą w Krajowej.

(6)

Komisja nie otrzymała żadnych uwag od innych zainte­ resowanych osób trzecich.

(2)

Pismem z dnia 10 września 2008 r. Komisja powiado­ miła Rumunię o swojej decyzji w sprawie wszczęcia

(1) Dz.U. C 270 z 25.10.2008, s. 29.

(2) Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 87 i 88 Traktatu WE stały się odpowiednio art. 107 i 108 TFUE. Treść tych dwóch grup postanowień jest zasadniczo identyczna. Dla celów niniejszej decyzji odniesienia do art. 107 i 108 TFUE należy w stosownych przypad­ kach rozumieć jako odniesienia do art. 87 i 88 Traktatu WE. (3) Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zob. przypis 1.

L 167/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.7.2010

2. OPIS PROJEKTU Beneficjent

(7)

Beneficjentem pomocy jest spółka Ford Romania SA, będąca częścią spółki Ford Motor Company, która w dniu 12 września 2007 r. nabyła od rumuńskiej agencji prywatyzacyjnej AVAS fabrykę samochodów i przedsiębiorstwo prowadzone uprzednio w Krajowej przez spółki SC Automobile Craiova SA i SC Daewoo Automobile SA (zwana dalej „Ford Craiova”). W decyzji z dnia 27 lutego 2008 r. Komisja ustaliła, że umowa prywatyzacyjna wiązała się z pomocą niezgodną ze wspólnym rynkiem, oraz nakazała odzyskanie pomocy w kwocie 27 mln EUR (4). Kwota ta została zwrócona wraz z odsetkami w dniu 27 czerwca 2008 r. Ford zakupił fabrykę samochodów w Krajowej w celu rozpoczęcia produkcji dwóch nowych typów pojazdów (B-MAV – małego, wielofunkcyjnego modelu oraz ISV – niewielkiego pojazdu przystosowanego do przewożenia towarów lub osób) od 2009 r. oraz nowej generacji silników o niskim poziomie emisji CO2 od 2011 r. W związku z tym projektem konieczne będzie zainsta­ lowanie dwóch nowych linii produkcyjnych. Całkowity szacowany koszt inwestycji wyniesie 675 mln EUR.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L167 - 39 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 59/07 (ex N 127/06 i NN 13/06) przyznanej przez Włochy na rzecz spółki Ixfin SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8123) (1)

  • Dz. U. L167 - 21 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 27/08 (ex N 426/05) udzielonej przez Niemcy na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 172) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.