Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 27/08 (ex N 426/05) udzielonej przez Niemcy na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 172) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21

Strona 1 z 26
1.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 167/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 27/08 (ex N 426/05) udzielonej przez Niemcy na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 172)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/358/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności jego art. 108 ust. 2 akapit pierwszy,

(4)

przesłanek wskazujących na fakt, że decyzja w sprawie pomocy N 426/05 mogła zostać wydana w oparciu o niepełne lub nieprawdziwe informacje przekazane w zgłoszeniu.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag (1) zgodnie z przywołanymi artykułami,

Pismem z dnia 17 marca 2008 r. Komisja, zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (5), umożliwiła władzom niemieckim zajęcie stanowiska odnośnie do zamiaru Komisji polegającego na wszczęciu formalnego postępo­ wania wyjaśniającego przed ewentualnym cofnięciem decyzji z dnia 7 czerwca 2006 r. Władze niemieckie przekazały swoje uwagi pismem z dnia 15 kwietnia 2008 r., zarejestrowanym w dniach 15 i 16 kwietnia 2008 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

1. PROCEDURA

(1)

Pismem z dnia 29 sierpnia 2005 r. zarejestrowanym w dniu 1 września 2005 r. władze niemieckie poinfor­ mowały Komisję o zamiarze udzielenia przedsiębiorstwu EverQ GmbH (zwanemu dalej „Sovello” (2) pomocy w formie premii dla MŚP. Pismami z dnia 28 października 2005 r., 24 stycznia 2006 r. oraz 4 kwietnia 2006 r., zarejestrowanymi przez Komisję w tych samych dniach, władze niemieckie przekazały Komisji dodatkowe informacje.

Pismem z dnia 17 czerwca 2008 r. (C(2008) 2669 wersja ostateczna) Komisja poinformowała władze niemieckie o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE w odniesieniu do premii dla MŚP przy­ znanej na rzecz Sovello.

(6)

Decyzję Komisji w sprawie wszczęcia postępowania opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europej­ skiej (6). Komisja wezwała zainteresowane strony do zgła­ szania uwag.

(2)

Dnia 7 czerwca 2006 r. Komisja zatwierdziła premię dla MŚP na rzecz Sovello (pomoc państwa N 426/05 (3)) pod numerem C(2006) 2092 wersja ostateczna.

(7)

(3)

W trakcie badania innego zgłoszonego środka pomocy przyznanego na rzecz Sovello (pomoc państwa C 21/08 (4) – ex N 864/06) Komisja stwierdziła istnienie

Władze niemieckie przekazały swoje uwagi pismem z dnia 10 września 2008 r. zarejestrowanym w tym samym dniu. Władze niemieckie przekazały również kolejne uwagi pismami z dnia 20 marca, 13 maja oraz 16 listopada 2009 r., zarejestrowanymi w tych samych dniach. Dnia 2 kwietnia oraz 13 października 2009 r. odbyły się spotkania z udziałem przedstawicieli służb Komisji oraz władz niemieckich.

(1) Dz.U. C 253 z 4.10.2008, s. 23. (2) W dniu 24 listopada 2008 r. przedsiębiorstwo EverQ GmbH prze­ kształcono w spółkę akcyjną Sovello AG. Celem lepszego zrozu­ mienia decyzji obecna nazwa „Sovello AG” jest stosowana również w odniesieniu do okresu poprzedzającego zmianę nazwy przedsię­ biorstwa. (3) Dz.U. C 270 z 7.11.2006, s. 2. (4) Decyzja Komisji 2009/697/WE (Dz.U. L 237 z 9.9.2009, s. 15).

(8)

Komisja nie otrzymała żadnych uwag od zainteresowa­ nych stron.

(5) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1. (6) Zob. przypis 1.

L 167/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.7.2010

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKÓW POMOCY 2.1. Projekt

(9)

niemiecki firmy Q-Cells. Miało to następnie umożliwić przemysłową produkcję modułów opartą na technologii „String-Ribbon”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 21 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L167 - 39 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 59/07 (ex N 127/06 i NN 13/06) przyznanej przez Włochy na rzecz spółki Ixfin SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8123) (1)

  • Dz. U. L167 - 1 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 39/08 (ex N 148/08) planowanej przez Rumunię na rzecz szkoleń organizowanych przez Ford Craiova (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9350) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.