Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 59/07 (ex N 127/06 i NN 13/06) przyznanej przez Włochy na rzecz spółki Ixfin SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8123) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 39

Strona 1 z 11
1.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 167/39

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 59/07 (ex N 127/06 i NN 13/06) przyznanej przez Włochy na rzecz spółki Ixfin SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8123)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/359/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

które odpowiedź dostarczono pismem zarejestrowanym dnia 26 czerwca 2006 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(4)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag (1) zgodnie z przywołanymi artykułami i uwzględniając otrzymane odpowiedzi, a także mając na uwadze, co następuje: I. PROCEDURA

(1)

Dnia 5 lipca 2006 r. Komisja przesłała do Włoch pismo przypominające o niespełnionym zobowiązaniu do przedłożenia planu restrukturyzacji.

(5)

Dnia 18 listopada 2005 r. Włochy przyjęły rozporzą­ dzenie, w którym przewidziano przyznanie pomocy na ratowanie przedsiębiorstwa Ixfin SpA (zwanego dalej „Ixfin” lub „przedsiębiorstwem”). Po dokonaniu przez władze włoskie zgłoszenia w dniu 23 lutego 2006 r. Komisja początkowo zarejestrowała sprawę pod numerem N 127/06. Po upewnieniu się, że pomoc była przyznawana począwszy od grudnia 2005 r., przy naruszeniu klauzuli zawieszającej, sprawa została zareje­ strowana pod innym numerem, tj. NN 13/06. Komisja wezwała do udzielenia dodatkowych informacji pismem z dnia 5 kwietnia 2006 r., na które odpowiedź dostarczono pismem zarejestrowanym dnia 29 maja 2006 r. Dnia 9 czerwca 2006 r. odbyło się spotkanie z władzami włoskimi, podczas którego Włochy poinfor­ mowały Komisję, że przedłożą plan restrukturyzacji. Pismem zarejestrowanym dnia 13 czerwca 2006 r. Włochy poinformowały Komisję, że w związku z wnioskiem Ixfin o podwyższenie kwoty pomocy do 17,3 mln EUR władze włoskie wydały tymczasową zgodę, uwarunkowaną od uzyskania pozytywnej opinii Komisji. Komisja wezwała do udzielenia dodatkowych informacji pismem z dnia 19 czerwca 2006 r., na

(6)

Pismem zarejestrowanym dnia 9 sierpnia 2006 r. Włochy przedstawiły dodatkowe informacje, które potwierdzały, że sąd w Neapolu (zwany dalej „sądem”) ogłosił upadłość przedsiębiorstwa w dniu 5 lipca 2006 r. W odpowiedzi na prośbę Komisji z dnia 29 listopada 2006 r. o udzielenie dodatkowych informacji Włochy przesłały część wymaganych informacji pismem z dnia 7 grudnia 2006 r. W dniu 22 grudnia 2006 r. Komisja przesłała pismo ponaglające, w którym wezwała Włochy do uzupełnienia brakujących informacji, uściślając, które informacje są niezbędne. W szczególności Komisja pytała, czy przewidywana jest likwidacja przedsiębiorstwa wraz z zaprzestaniem wszelkiej działalności handlowej po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego czy też przewiduje się, że działalność handlowa spółki będzie kontynuowana w innej formie, na przykład w drodze sprzedaży przedsiębiorstwa jako istniejącego.

(2)

(3)

Włochy odpowiedziały pismem z dnia 14 marca 2007 r., potwierdzając zaprzestanie wszelkiej działalności hand­ lowej przedsiębiorstwa. W tym samym piśmie wyjaśniły jednak, że w danym momencie nie można uściślić, czy działalność przedsiębiorstwa mogłaby ewentualnie zostać wznowiona, ze względu na brak wystarczających infor­ macji w tym zakresie. Dnia 14 czerwca 2007 r. Komisja wezwała Włochy do udzielenia aktualnych informacji co do wszelkich środków zastosowanych w ramach postę­ powania upadłościowego, podając jednocześnie, które informacje są najważniejsze.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 167 POZ 39 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L167 - 21 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 27/08 (ex N 426/05) udzielonej przez Niemcy na rzecz Sovello AG (poprzednio EverQ GmbH) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 172) (1)

  • Dz. U. L167 - 1 z 20101.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 39/08 (ex N 148/08) planowanej przez Rumunię na rzecz szkoleń organizowanych przez Ford Craiova (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9350) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.