Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 168 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 580/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 452/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących między innymi z Ukrainy

Data ogłoszenia:2010-07-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 168 POZ 12

Strona 1 z 4
L 168/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.7.2010

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 580/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 452/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących między innymi z Ukrainy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

1.3. Rozpoczęcie przeglądu Po konsultacji z Komitetem Doradczym i ustaleniu, że istnieją wystarczające dowody do wszczęcia przeglądu okresowego, Komisja postanowiła wszcząć częściowy przegląd okresowy zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporzą­ dzenia podstawowego, w zakresie ograniczonym do zbadania dumpingu w odniesieniu do EGI. Komisja opublikowała zawiadomienie o wszczęciu przeglądu w dniu 9 kwietnia 2009 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3) („zawiadomienie o wszczęciu”) i rozpoczęła dochodzenie. 1.4. Produkt objęty podobny

(5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję Europejską po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA 1.1. Obowiązujące środki

(1)

postępowaniem

i

produkt

W rozporządzeniu (WE) nr 452/2007 (2) („rozporzą­ dzenie pierwotne”) Rada nałożyła ostateczne cło anty­ dumpingowe na przywóz desek do prasowania pocho­ dzących między innymi z Ukrainy. Środek przyjął formę cła ad valorem o stawce w wysokości 9,9 %. 1.2. Wniosek o dokonanie przeglądu

Produkt objęty przeglądem okresowym jest taki sam jak w dochodzeniu pierwotnym, tj. są to deski do praso­ wania wolno stojące lub nie, z blatem wyposażonym w odsysanie pary lub ogrzewanie lub nadmuch albo bez tych funkcji, w tym również rękawniki, a także podstawowe części tych desek, tj. nogi, blaty i podstawy do żelazka pochodzące z Ukrainy, obecnie objęte kodami CN ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 i ex 8516 90 00. Produkt wytwarzany i sprzedawany na Ukrainie, a także produkt wywożony do Unii mają takie same podstawowe cechy fizyczne i techniczne oraz zastosowanie, dlatego też uznaje się je za produkty podobne w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. 1.5. Zainteresowane strony

(6)

(2)

W sierpniu 2008 r. do Komisji wpłynął wniosek o przeprowadzenie częściowego przeglądu okresowego na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego („przegląd okresowy”). Wniosek uzupełniono w grudniu 2008 r. Wniosek, którego zakres ograniczono do zbadania dumpingu, został złożony przez Eurogold Industries Ltd. („wnioskodawca” lub „EGI”), producenta eksportującego z Ukrainy. Wnioskodawca współpracował podczas dochodzenia, które doprowadziło do ustaleń i wniosków zawartych w rozporządzeniu pierwotnym („dochodzenie pierwotne”). Cło antydumpingowe mające zastosowanie do wnioskodawcy, który jest jedynym znanym producentem eksportującym produkt objęty postępowaniem z Ukrainy, wynosi 9,9 %. We wniosku wnioskodawca argumentował, że okolicz­ ności, na podstawie których wprowadzono środki, uległy zmianie i że są to zmiany o trwałym charakterze. Wnio­ skodawca przedstawił dowody prima facie świadczące o tym, iż utrzymywanie środka na dotychczasowym poziomie nie jest już konieczne w celu zrównoważenia skutków dumpingu.

(7)

Komisja oficjalnie powiadomiła przemysł unijny, wnio­ skodawcę oraz władze kraju wywozu o wszczęciu prze­ glądu okresowego. Zainteresowanym stronom umożli­ wiono wyrażenie opinii na piśmie i ustnie. Komisja przesłała wnioskodawcy kwestionariusz i otrzymała odpowiedź w ustalonym terminie. Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie informacje uznane za niezbędne do określenia dumpingu oraz przeprowa­ dziła wizytę weryfikacyjną na terenie przedsiębiorstwa wnioskodawcy: — Eurogold Industries Ltd., Żytomierz, Ukraina, — oraz przedsiębiorstwa powiązanego Eurogold Service Zumbühl & Co., Zug w Szwajcarii („EGS”).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 168 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L168 - 23 z 20102.7.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2003/124/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującej dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie definicji i publicznego ujawniania informacji wewnętrznych oraz definicji manipulacji na rynku (  Dz.U. L 339 z 24.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 6, s. 348)

 • Dz. U. L168 - 22 z 20102.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przyznania Hiszpanii dodatkowych dni na morzu w rejonach ICES VIIIc i IXa z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4330)

 • Dz. U. L168 - 19 z 20102.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie finansowego wkładu Unii w programy krajowe niektórych państw członkowskich w 2010 r. na rzecz gromadzenia danych, zarządzania danymi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3797)

 • Dz. U. L168 - 17 z 20102.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L168 - 16 z 20102.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 581/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z jednostek pojazdowych oraz kart kierowców (1)

 • Dz. U. L168 - 1 z 20102.7.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 579/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.