Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 168 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie finansowego wkładu Unii w programy krajowe niektórych państw członkowskich w 2010 r. na rzecz gromadzenia danych, zarządzania danymi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3797)

Data ogłoszenia:2010-07-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 168 POZ 19

2.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/19

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie finansowego wkładu Unii w programy krajowe niektórych państw członkowskich w 2010 r. na rzecz gromadzenia danych, zarządzania danymi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3797) (2010/369/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza (1), w szczególności jego art. 24 ust. 1,

(5)

rozporządzenia Komisji (WE) nr 1078/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 (4). Komisja poddała ocenie prognozy rocznego budżetu państw członkowskich zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1078/2008, biorąc pod uwagę programy krajowe zatwierdzone zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporzą­ dzenia (WE) nr 199/2008.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 861/2006 określa warunki, które muszą zostać spełnione, by państwa członkowskie mogły otrzymać finansowy wkład Unii Europejskiej na wydatki poniesione w związku z programami krajowymi na rzecz gromadzenia danych i zarządzania nimi.

(6)

Artykuł 5 rozporządzenia (WE) nr 1078/2008 stanowi, że Komisja zatwierdza prognozę rocznego budżetu i podejmuje decyzję o rocznym finansowym wkładzie Unii dla każdego programu krajowego zgodnie z procedurą określoną w art. 24 rozporządzenia (WE) nr 861/2006 oraz w oparciu o wynik oceny prognoz rocznego budżetu, o której mowa w art. 4 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1078/2008.

(2)

Programy te należy opracowywać zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnoto­ wych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (2) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 665/2008 z dnia 14 lipca 2008 r. usta­ nawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporzą­ dzenia Rady (WE) nr 199/2008 (3). Belgia, Bułgaria, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Finlandia przedłożyły programy krajowe na lata 2009–2010 zgodnie z art. 4 ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 199/2008. Programy te zostały zatwierdzone w 2009 r. zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 199/2008. Powyższe państwa członkowskie przedstawiły prognozy rocznego budżetu na lata 2009–2010 zgodnie z art. 2

Artykuł 24 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 861/2006 stanowi, że Komisja określa poziom wkładu finansowego w drodze decyzji. Artykuł 16 tego rozpo­ rządzenia stanowi, że unijne środki finansowe w obszarze gromadzenia podstawowych danych nie mogą przekraczać 50 % kosztów poniesionych przez państwa członkowskie podczas realizacji programu gromadzenia danych, zarządzania danymi i ich wykorzy­ stywania w sektorze rybołówstwa. Artykuł 24 ust. 2 przewiduje przyznanie pierwszeństwa działaniom, które są najbardziej odpowiednie do poprawy gromadzenia danych koniecznych dla wspólnej polityki rybołówstwa.

(3)

(7)

Niniejsza decyzja stanowi decyzję w sprawie finanso­ wania w rozumieniu art. 75 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mają­ cego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Euro­ pejskich (5).

(4)

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

(1) Dz.U. L 160 z 14.6.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 60 z 5.3.2008, s. 1. (3) Dz.U. L 186 z 15.7.2008, s. 3.

(4) Dz.U. L 295 z 4.11.2008, s. 24. (5) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

L 168/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.7.2010

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załączniku określono maksymalne łączne kwoty finansowego wkładu Unii, które zostaną przyznane każdemu państwu członkowskiemu na gromadzenie danych, zarządzanie danymi i ich wykorzystywanie w sektorze rybołówstwa w 2010 r., oraz stawkę finansowego wkładu Unii. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 czerwca 2010 r. W imieniu Komisji

Maria DAMANAKI

Członek Komisji

2.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/21

ZAŁĄCZNIK PROGRAMY KRAJOWE NA LATA 2009–2010 WYDATKI KWALIFIKOWALNE I MAKSYMALNY WKŁAD WSPÓLNOTY W 2010 r.

(w EUR) Państwo członkowskie Wydatki kwalifikowalne Maksymalny wkład Wspólnoty (Stawka 50 %)

Belgia Bułgaria Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Włochy Cypr Łotwa Litwa Malta Polska Portugalia Rumunia Słowenia Finlandia RAZEM

1 649 816,00 404 210,00 6 001 601,00 6 470 425,00 618 043,00 6 954 948,00 4 307 365,00 15 144 263,00 6 956 797,00 575 033,00 318 109,00 219 792,00 600 263,00 1 141 259,00 3 476 673,00 584 788,00 211 015,00 1 595 842,00 57 230 242,00

824 908,00 202 105,00 3 000 800,50 3 235 212,50 309 021,50 3 477 474,00 2 153 682,50 7 572 131,50 3 478 398,50 287 516,50 159 054,50 109 896,00 300 131,50 570 629,50 1 738 336,50 292 394,00 105 507,50 797 921,00 28 615 121,00

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 168 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L168 - 23 z 20102.7.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2003/124/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującej dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie definicji i publicznego ujawniania informacji wewnętrznych oraz definicji manipulacji na rynku (  Dz.U. L 339 z 24.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 6, s. 348)

 • Dz. U. L168 - 22 z 20102.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przyznania Hiszpanii dodatkowych dni na morzu w rejonach ICES VIIIc i IXa z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4330)

 • Dz. U. L168 - 17 z 20102.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L168 - 16 z 20102.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 581/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z jednostek pojazdowych oraz kart kierowców (1)

 • Dz. U. L168 - 12 z 20102.7.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 580/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 452/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących między innymi z Ukrainy

 • Dz. U. L168 - 1 z 20102.7.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 579/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.