Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 168 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przyznania Hiszpanii dodatkowych dni na morzu w rejonach ICES VIIIc i IXa z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4330)

Data ogłoszenia:2010-07-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 168 POZ 22

L 168/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.7.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przyznania Hiszpanii dodatkowych dni na morzu w rejonach ICES VIIIc i IXa z wyjątkiem Zatoki Kadyksu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4330)

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny)

(2010/370/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności pkt 9 załącznika IIB do tego rozporządzenia, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z przedłożonymi danymi oraz zgodnie z metodą obliczeniową przewidzianą w pkt 9.1 załącz­ nika IIB należy przyznać Hiszpanii dziewięć dodatko­ wych dni na morzu dla statków posiadających narzędzia połowowe określone w pkt 3 wspomnianego załącznika na okres od dnia 1 lutego 2009 r. do dnia 31 stycznia 2010 r.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Punkt 7 załącznika IIB do rozporządzenia (WE) nr 43/2009 określa maksymalną liczbę dni, podczas których statki unijne o długości całkowitej równej lub większej niż 10 metrów, posiadające włoki denne, niewody duńskie i podobne narzędzia o rozmiarze oczek równym lub większym niż 32 mm, sieci skrzelowe o rozmiarze oczek równym lub większym niż 60 mm lub takle denne, mogą przebywać w rejonach ICES VIIIc i IXa z wyjątkiem Zatoki Kadyksu w okresie od dnia 1 lutego 2009 r. do dnia 31 stycznia 2010 r. Punkt 9 załącznika IIB umożliwia Komisji przyznanie dodatkowej liczby dni na morzu, podczas których statek może przebywać na obszarze geograficznym i posiadać takie narzędzia połowowe, na podstawie trwałego zaprzestania działalności połowowej w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. Dnia 11 listopada 2009 r. Hiszpania przedstawiła dane wykazujące, że po dniu 1 stycznia 2004 r. dwanaście statków rybackich zaprzestało działalności połowowej.

Artykuł 1 Maksymalna liczba dni, podczas których statek rybacki pływa­ jący pod banderą Hiszpanii i posiadający narzędzia połowowe określone w pkt 3 lit. a) załącznika IIB do rozporządzenia (WE) nr 43/2009 oraz nieobjęty specjalnymi warunkami ustanowio­ nymi w pkt 7.2 tego załącznika może przebywać w rejonach ICES VIIIc i IXa z wyjątkiem Zatoki Kadyksu, określona w tabeli I tego załącznika, zostaje zmieniona na 184 dni w roku. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Hiszpanii.

(2)

Sporządzono w Brukseli 1 lipca 2010 r. W imieniu Komisji

Maria DAMANAKI

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 22 z 26.1.2009, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 168 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L168 - 23 z 20102.7.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2003/124/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującej dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie definicji i publicznego ujawniania informacji wewnętrznych oraz definicji manipulacji na rynku (  Dz.U. L 339 z 24.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 6, tom 6, s. 348)

 • Dz. U. L168 - 19 z 20102.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie finansowego wkładu Unii w programy krajowe niektórych państw członkowskich w 2010 r. na rzecz gromadzenia danych, zarządzania danymi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3797)

 • Dz. U. L168 - 17 z 20102.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L168 - 16 z 20102.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 581/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z jednostek pojazdowych oraz kart kierowców (1)

 • Dz. U. L168 - 12 z 20102.7.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 580/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 452/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących między innymi z Ukrainy

 • Dz. U. L168 - 1 z 20102.7.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 579/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.