Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 169 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. dotycząca stosowania substancji kontrolowanych jako czynników ułatwiających procesy chemiczne na mocy art. 8 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3847)

Data ogłoszenia:2010-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 169 POZ 17

Strona 1 z 2
3.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 169/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 czerwca 2010 r. dotycząca stosowania substancji kontrolowanych jako czynników ułatwiających procesy chemiczne na mocy art. 8 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3847)

(Jedynie teksty w językach francuskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim i włoskim są autentyczne)

(2010/372/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(5)

lub wykorzystywania jako czynniki ułatwiające procesy chemiczne oraz poziomy emisji dla każdego z odnośnych przedsiębiorstw. Wspomniany wykaz przedsiębiorstw i związane z nimi ilości substancji powinny opierać się na sprawozdaniach przedstawionych przez państwa członkowskie i być dostosowywane, aby zagwarantować przestrzeganie przez Unię maksymalnych ilości określonych w art. 8 ust. 4. Przydział ilości do uzupełniania instalacji powi­ nien opierać się na średnim zapotrzebowaniu w latach 2005–2008. Przy obliczaniu średniego indywidualnego zapotrzebowania, nie należy uwzględniać lat, w których odnośne przedsiębiorstwo nie stosowało substancji kontrolowanych jako czynników ułatwiających procesy chemiczne. Progi są ustalane na poziomie 124 % śred­ niego indywidualnego zapotrzebowania w celu dostoso­ wania do wahań rocznego zapotrzebowania, przy jedno­ czesnym zagwarantowaniu przestrzegania ogólnego limitu dla Unii. Należy zezwolić na transfer kwot między przedsiębior­ stwami wymienionymi w załączniku, aby dać przedsię­ biorstwom możliwość większej elastyczności przy przy­ stosowywaniu się do zmieniających się potrzeb rynku. Kwoty powinny jednak wygasać przy likwidacji instalacji, dla której zostały przyznane. Przedsiębiorstwa powinny zatem powiadamiać Komisję i zainteresowane państwa członkowskie o likwidacji przedmiotowych instalacji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) 1005/2009,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 8 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Stosowanie substancji zubożających warstwę ozonową jako czynników ułatwiających procesy chemiczne jest jednym z niewielu zastosowań emisyjnych, które są wciąż dozwolone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1005/2009. Emisja substancji zubożających warstwę ozonową wywołuje potencjalnie znaczące szkody w warstwie ozonowej. Należy zatem zagwarantować, aby emisje powstałe podczas stosowania substancji zubo­ żających warstwę ozonową jako czynników ułatwiają­ cych procesy chemiczne były nieznaczne. Ponadto w świetle zobowiązań Unii wynikających z decyzji X/14 stron Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 ogra­ nicza stosowanie substancji kontrolowanych jako czyn­ ników ułatwiających procesy chemiczne do 1 083 ton metrycznych rocznie i ogranicza emisje pochodzące ze stosowania czynników ułatwiających procesy chemiczne do 17 ton metrycznych rocznie. Nieoczekiwany wzrost wykorzystania substancji kontro­ lowanych jako czynników ułatwiających procesy chemiczne w ostatnich latach zagraża przestrzeganiu przez Unię zobowiązań wynikających z decyzji X/14 i spowodował konieczność bardziej rygorystycznego zarządzania tymi zastosowaniami. Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 należy ustalić wykaz przedsiębiorstw, w których można stosować substancje kontrolowane jako czynniki ułatwia­ jące procesy chemiczne, ustanawiając ich maksymalne ilości, które można stosować do uzupełniania instalacji

(6)

(2)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (3)

Artykuł 1 Definicje 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 169 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L169 - 24 z 20103.7.2010

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013

 • Dz. U. L169 - 22 z 20103.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007–2013

 • Dz. U. L169 - 19 z 20103.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4385) (1)

 • Dz. U. L169 - 13 z 20103.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 6 czerwca 2010 r. w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Madagaskaru na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-UE

 • Dz. U. L169 - 7 z 20103.7.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/46/UE z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów odpowiednio art. 7 dyrektyw Rady 2002/53/WE i 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L169 - 5 z 20103.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 587/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L169 - 3 z 20103.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 586/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające po raz 130. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L169 - 1 z 20103.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 585/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.