Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 17 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 54/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz etanoloamin pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2010-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 17 POZ 1

Strona 1 z 22
22.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 17/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 54/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz etanoloamin pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Rada zakończyła, rozporządzeniem (WE) nr 1583/2006 (4), wymieniony przegląd i wprowadziła osta­ teczne środki antydumpingowe na przywóz etanoloamin pochodzących z USA. Środki te przybrały formę specy­ ficznych ceł stałych.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1), uchylające rozporzą­ dzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (2) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności art. 9 ust. 4 i art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009,

2. Wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia

(3)

W następstwie opublikowania w marcu 2008 r. zawia­ domienia o zbliżającym się wygaśnięciu środków anty­ dumpingowych obowiązujących w odniesieniu do przy­ wozu etanoloamin pochodzących z USA (5), Komisja otrzymała w dniu 25 lipca 2008 r. wniosek o dokonanie przeglądu zgodnie z art. 11 ust. 2 rozpo­ rządzenia podstawowego.

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Wniosek został złożony przez BASF SE/AG, INEOS Oxide Ltd, Sasol Germany GmbH oraz Akzo Nobel Func­ tional Chemicals AB („producenci unijni będący wniosko­ dawcami”) w imieniu producentów reprezentujących znaczącą część, w tym przypadku ponad 50 %, całko­ witej produkcji unijnej etanoloamin.

A. PROCEDURA 1. Obowiązujące środki

(1) (5)

W lutym 1994 r. Rada nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 229/94 (3), ostateczne cła antydumpingowe na przywóz etanoloamin („produkt objęty postępowaniem”) pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki („USA”).

(6)

W uzasadnieniu wniosku podano, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody dla przemysłu unijnego.

(2)

W lipcu 2005 r. wszczęto przegląd wygaśnięcia na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego w następstwie wniosku złożonego przez Conseil euro­ péen des fédérations de l’industrie chimique (CEFIC).

Po konsultacji z Komitetem Doradczym Komisja ustaliła, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie przeglądu wygaśnięcia i rozpoczęła, w drodze zawiado­ mienia o wszczęciu przeglądu (6), dochodzenie zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. (2) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. (3) Dz.U. L 28 z 2.2.1994, s. 40.

(4) Dz.U. L 294 z 25.10.2006, s. 2. (5) Dz.U. C 71 z 18.3.2008, s. 13. (6) Dz.U. C 270 z 25.10.2008, s. 26.

L 17/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.1.2010

3. Dochodzenie

(7)

Służby Komisji oficjalnie powiadomiły producentów unij­ nych, producentów eksportujących z USA, importerów/przedsiębiorstwa handlowe, użytkowników w Unii wykorzystujących produkt objęty postępowaniem oraz władze USA o wszczęciu przeglądu. Zaintereso­ wanym stronom umożliwiono przedstawienie opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu. Służby Komisji przesłały kwestionariusze do wszystkich zainteresowanych stron i do podmiotów, które złożyły wniosek o przesłanie kwestionariusza w terminie okre­ ślonym w zawiadomieniu o wszczęciu przeglądu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 17 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L17 - 50 z 201022.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 20/08 (ex N 62/08), której Włochy zamierzają udzielić przez wprowadzenie zmian do programu pomocy N 59/04, dotyczącego tymczasowego mechanizmu obronnego dla przemysłu stoczniowego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6015) (1)

 • Dz. U. L17 - 43 z 201022.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską (rok 2011)

 • Dz. U. L17 - 41 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L17 - 39 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 64/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L17 - 37 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 63/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L17 - 33 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 62/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L17 - 32 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 61/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L17 - 30 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 60/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L17 - 28 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 59/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L17 - 27 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 58/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L17 - 25 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 57/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L17 - 23 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 56/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach obszaru ICES IV i wodach WE obszaru IIa przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L17 - 21 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 55/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów witlinka w wodach obszaru ICES IV i wodach WE obszaru IIa przez statki pływające pod banderą Belgii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.