Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 17 POZ 43

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską (rok 2011)

Data ogłoszenia:2010-01-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 17 POZ 43

Strona 1 z 6
22.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 17/43

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA RADY z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską (rok 2011) (2010/37/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

może przyczynić się do pomyślności jednostek i do harmonijnego rozwoju europejskich społeczeństw.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

(5)

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Traktat ustanawia obywatelstwo Unii Europejskiej (UE), które uzupełnia obywatelstwa krajowe poszczególnych państw członkowskich i jest ważnym czynnikiem wzmacniającym i zabezpieczającym proces integracji europejskiej.

(6)

Biorąc we właściwy sposób pod uwagę specyfikę sytuacji w każdym z państw członkowskich oraz wszelkie formy wolontariatu, termin „wolontariat” odnosi się do wszel­ kiego rodzaju działań ochotniczych – formalnych, poza­ formalnych i nieformalnych – które dana osoba podej­ muje z własnej woli, własnego wyboru i własnych powodów, bez wynagrodzenia. Wolontariat przynosi korzyści wolontariuszowi, poszczególnym społecznościom i całemu społeczeństwu. Jest on również narzę­ dziem służącym osobom fizycznym i stowarzyszeniom do rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb ludzkich, społecznych, międzypokoleniowych i środowiskowych; jest on wykonywany w ramach działal­ ności organizacji niekomercyjnych lub w ramach inicjatyw określonej społeczności. Wolontariat nie zastę­ puje fachowej, wynagradzanej pracy, lecz stanowi dla społeczeństwa wartość dodaną.

(2)

Sprzyjanie aktywności obywatelskiej jest kluczowym elementem mającym służyć zwiększaniu spójności i rozwojowi demokracji.

W zmieniających się w szybkim tempie społeczeństwach istnieje potrzeba zapewnienia skutecznych środków wsparcia dla wolontariatu, aby umożliwić większej liczbie osób angażowanie się w taką działalność. Dlatego tak ważne jest, aby wspomagać partnerskie uczenie się oraz wymianę i rozwój dobrych wzorców na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i wspólnotowym.

(3)

Europejski Rok Wolontariatu Propagujący Aktywność Obywatelską pomoże wykazać, że wolontariat jest jednym z kluczowych wymiarów aktywności obywatel­ skiej i demokracji, gdyż pozwala realizować w praktyce takie wartości europejskie, jak solidarność i niedyskryminacja, a także przyczynia się do harmonij­ nego rozwoju społeczeństw europejskich.

(7)

W 1997 r. konferencja międzyrządowa przyjęła dekla­ rację 38 w sprawie wolontariatu, załączoną następnie do końcowego aktu traktatu z Amsterdamu, w której uznaje się istotny wkład wolontariatu w rozwijanie soli­ darności społecznej.

(4)

Wolontariat jest wartościowym doświadczeniem eduka­ cyjnym, umożliwia rozwój umiejętności i kompetencji społecznych oraz wzmacnia solidarność. Działania prowadzone przez wolontariuszy w różnym wieku mają kluczowe znaczenie dla rozwoju demokracji, będącej jedną z podstawowych zasad UE. Wolontariat

(8)

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

W komunikacie z czerwca 1997 r. w sprawie promo­ wania roli organizacji i fundacji wolontariackich w Europie Komisja podkreśliła trzy aspekty działania takich organizacji i fundacji: aspekt gospodarczy – tworzenie miejsc pracy, aspekt społeczny – pomoc w definiowaniu polityk społecznych i tym samym przy­ czynianie się do postępu społecznego, a także aspekt polityczny – wspieranie demokracji, obywatelstwa i aktywności obywatelskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 17 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L17 - 50 z 201022.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 20/08 (ex N 62/08), której Włochy zamierzają udzielić przez wprowadzenie zmian do programu pomocy N 59/04, dotyczącego tymczasowego mechanizmu obronnego dla przemysłu stoczniowego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6015) (1)

 • Dz. U. L17 - 41 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L17 - 39 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 64/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L17 - 37 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 63/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L17 - 33 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 62/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L17 - 32 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 61/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L17 - 30 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 60/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L17 - 28 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 59/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L17 - 27 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 58/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L17 - 25 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 57/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L17 - 23 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 56/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach obszaru ICES IV i wodach WE obszaru IIa przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L17 - 21 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 55/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów witlinka w wodach obszaru ICES IV i wodach WE obszaru IIa przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L17 - 1 z 201022.1.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 54/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz etanoloamin pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.