Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 170 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 588/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Soprèssa Vicentina (ChNP)]

Data ogłoszenia:2010-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 170 POZ 1

Strona 1 z 4
6.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 588/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Soprèssa Vicentina (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożyw­ czych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 zdanie drugie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja przeanalizowała przedmiotową zmianę i stwierdziła, że jest ona uzasadniona. W związku z tym, że jest to zmiana nieznaczna w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, Komisja może ją zatwierdzić bez odwoływania się do procedury określonej w art. 5, 6 i 7 wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Soprèssa Vicen­ tina” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniej­ szego rozporządzenia. Artykuł 2 Zmieniony jednolity dokument znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 i na mocy art. 17 ust. 2 tego rozpo­ rządzenia Komisja przeanalizowała wniosek Włoch w sprawie zatwierdzenia zmiany elementów specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Soprèssa Vicentina” zarejestrowanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2400/96 (2) zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 492/2003 (3). Wniosek ma na celu zmianę specyfikacji poprzez uści­ ślenie warunków znakowania trzody chlewnej, której mięso jest wykorzystywane jako surowiec.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lipca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. (2) Dz.U. L 327 z 18.12.1996, s. 11. (3) Dz.U. L 73 z 19.3.2003, s. 3.

L 170/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.7.2010

ZAŁĄCZNIK I W specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Soprèssa Vicentina” zatwierdza się następujące zmiany: W pkt 2 „Opis produktu” ppkt 2.1.3 „Wiek ubojowy” dodaje się słowa „lub na uchu”, a zdanie: „Minimalny wiek ubojowy wynosi dziewięć miesięcy. Można go zweryfikować na podstawie danych wskazanych w tatuażu na udźcu świni w ciągu 30 dni od jej urodzenia.” otrzymuje brzmienie: „Minimalny wiek ubojowy wynosi dziewięć miesięcy. Można go zweryfikować na podstawie danych wskazanych w tatuażu na udźcu lub na uchu świni w ciągu 30 dni od jej urodzenia.”.

6.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/3

ZAŁĄCZNIK II JEDNOLITY DOKUMENT Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych „SOPRÈSSA VICENTINA” NR WE: IT-PDO-0105-0145-10.8.2009 ChOG ( ) ChNP (X) 1. Nazwa „Soprèssa Vicentina” 2. Państwo członkowskie lub kraj trzeci Włochy 3. Opis produktu rolnego lub środka spożywczego

3.1. Rodzaj produktu Klasa 1.2. Produkty wytworzone na bazie mięsa 3.2. Opis produktu noszącego nazwę podaną w pkt 1 Opis produktu: „Soprèssa Vicentina” jest produktem wędliniarskim umieszczonym w osłonce, dojrzewającym, surowym, średnich lub dużych rozmiarów, otrzymywanym w wyniku przetwarzania wszystkich szlachetnych kawałków mięsa wieprzowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 170 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L170 - 53 z 20106.7.2010

  Zmiany do instrukcji dla sekretarza sądu

 • Dz. U. L170 - 49 z 20106.7.2010

  Zmiany do praktycznych instrukcji dla stron

 • Dz. U. L170 - 39 z 20106.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące niektórych produktów w przestrzeni sypialnej dzieci zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L170 - 35 z 20106.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory dopuszczonych do niezbędnych lub krytycznych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii w 2010 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3850)

 • Dz. U. L170 - 33 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 592/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L170 - 31 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 591/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L170 - 9 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 590/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L170 - 7 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 589/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do limitów połowowych dla połowów dobijaków w wodach UE obszaru IIIa oraz wodach UE obszarów IIa i IV

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.