Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 170 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory dopuszczonych do niezbędnych lub krytycznych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii w 2010 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3850)

Data ogłoszenia:2010-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 170 POZ 35

Strona 1 z 2
6.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/35

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory dopuszczonych do niezbędnych lub krytycznych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii w 2010 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3850)

(Jedynie teksty w językach angielskim, estońskim, francuskim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim i włoskim są autentyczne)

(2010/375/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009(WE) z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 10 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

W ramach protokołu montrealskiego ogólne wyłączenie do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych podlega okresowemu przeglądowi i zostało przedłużone decyzją XXI/6 do dnia 31 grudnia 2014 r. Decyzja VI/25 stanowi, że zastosowanie można trak­ tować jako niezbędne tylko w przypadku braku odpo­ wiednich, z technicznego lub gospodarczego punktu widzenia, rozwiązań zastępczych lub substytutów możli­ wych do przyjęcia z punktu widzenia ochrony środo­ wiska lub zdrowia. Należy sporządzić załącznik zawiera­ jący wykaz zastosowań, dla których strony protokołu montrealskiego uznają, że istnieją rozwiązania zastępcze. Załącznik ten powinien także zawierać wykaz dozwolo­ nych niezbędnych zastosowań bromku metylu, zgodnie z ustaleniami stron protokołu montrealskiego zawartymi w decyzji XVIII/15. Komisja opublikowała zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających w 2010 r. przywozić do lub wywozić z Unii Europejskiej substancje kontrolowane zubożające warstwę ozonową oraz dla przedsiębiorstw zamierzają­ cych złożyć wniosek o kontyngent na takie substancje przeznaczone do niezbędnych zastosowań laboratoryj­ nych i analitycznych (2) na 2010 r. i otrzymała deklaracje dotyczące planowanych niezbędnych zastosowań labora­ toryjnych i analitycznych substancji kontrolowanych w 2009 r. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ustanowionego na mocy art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009,

Unia wycofała się już z produkcji i konsumpcji chlorofluorowęglowodorów, innych całkowicie fluorowcowa­ nych chlorofluorowęglowodorów, halonów, tetrachlorku węgla, 1,1,1-trichloroetanu, wodorobromofluorowęglo­ wodorów oraz bromochlorometanu do większości zasto­ sowań. Komisja jest zobowiązana określić niezbędne zastosowania laboratoryjne i analityczne dla tych substancji kontrolowanych, ilości, jakie mogą być stoso­ wane, jak również przedsiębiorstwa, które mogą je stosować. Decyzja XIX/18 stron protokołu montrealskiego zezwala na produkcję i konsumpcję niezbędną dla zaspokojenia potrzeb wynikających z niezbędnych zastosowań labora­ toryjnych i analitycznych substancji kontrolowanych wymienionych w załącznikach A, B i C (substancje z grup II i III) do protokołu montrealskiego zgodnie z załącznikiem IV do sprawozdania z siódmego spot­ kania stron, z zastrzeżeniem warunków określonych w załączniku II do sprawozdania z szóstego spotkania stron oraz decyzji VI/9, VII/11, XI/15, XV/5, XVI/16 i XXI/16 stron protokołu montrealskiego. Decyzja XVII/10 stron protokołu montrealskiego zezwala na produkcję i konsumpcję bromku metylu, wymienio­ nego w załączniku E do protokołu montrealskiego, niezbędną dla zaspokojenia potrzeb wynikających z krytycznych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych bromku metylu.

(6)

(2)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

Artykuł 1 Zezwala się na produkcję i przywóz substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory do wszelkich niezbędnych celów laboratoryjnych i analitycznych określonych w załączniku I.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 170 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L170 - 53 z 20106.7.2010

  Zmiany do instrukcji dla sekretarza sądu

 • Dz. U. L170 - 49 z 20106.7.2010

  Zmiany do praktycznych instrukcji dla stron

 • Dz. U. L170 - 39 z 20106.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące niektórych produktów w przestrzeni sypialnej dzieci zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L170 - 33 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 592/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L170 - 31 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 591/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L170 - 9 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 590/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L170 - 7 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 589/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do limitów połowowych dla połowów dobijaków w wodach UE obszaru IIIa oraz wodach UE obszarów IIa i IV

 • Dz. U. L170 - 1 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 588/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Soprèssa Vicentina (ChNP)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.