Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 170 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące niektórych produktów w przestrzeni sypialnej dzieci zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Data ogłoszenia:2010-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 170 POZ 39

Strona 1 z 9
6.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/39

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące niektórych produktów w przestrzeni sypialnej dzieci zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2010/376/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (6)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (1), w szczególności jej art. 4 ust. 1 lit. a),

(7)

Niemowlęta śpią codziennie średnio przynajmniej 16 godzin, a dzieci w wieku 3–5 lat nadal sypiają 11–13 godzin dziennie. Nawet kiedy nie śpią, niemow­ lęta i małe dzieci przez pierwsze pięć lat życia spędzają co najmniej połowę doby w przestrzeni sypialnej. Produkty stosowane w przestrzeni sypialnej dziecka muszą być bezpieczne, ponieważ to tam niemowlęta i małe dzieci są zwykle pozostawiane na dłuższy czas bez nadzoru, w dzień i w nocy. Zgodnie z danymi Europejskiej Bazy Danych o Urazach (IDB), pomiędzy 2005 a 2007 r. w Unii Europejskiej doszło do 17 tys. wypadków z udziałem przebywających w łóżeczku dzieci w wieku od 0 do 4 lat (3). Zgodnie z danymi amerykańskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC), co roku więcej niemowląt umiera w wyniku wypadków związanych z łóżeczkami i innymi produktami w przestrzeni sypialnej niż z innymi produktami do pielęgnacji dzieci (4). Niektóre modele osłon na łóżeczko oraz śpiworków dziecięcych zostały zgłoszone przez wspólnotowy system szybkiego informowania RAPEX jako stwarzające ryzyko uduszenia i udławienia, a w rezultacie wycofane lub odzyskane z rynku. W 1992 r. francuska komisja ds. bezpieczeństwa konsumentów zaleciła działania mające na celu informowanie konsumentów i poprawę bezpie­ czeństwa pościeli dziecięcej, ze względu na ryzyko zwią­ zane z łatwopalnością, ryzyko przegrzania i uduszenia (5). W 2002, 2007 oraz 2008 r. CPSC nakazała wycofanie niektórych modeli materacy łóżeczkowych ze względu na ryzyko uwięzienia i przedstawianie nieprawdziwość oświadczeń (6). Jeżeli osłony na łóżeczko, materace oraz pościel dziecięca nie są bezpieczne lub są dostarczane bez niezbędnych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, mogą zwiększyć częstość występowania zespołu nagłej śmierci niemowląt (SIDS) ze względu na ryzyko przegrzania i asfiksji (7).

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 2001/95/WE wskazano, że normy euro­ pejskie są ustanawiane przez europejskie organy norma­ lizacyjne. Normy te powinny gwarantować, że produkty spełniają ogólne wymogi bezpieczeństwa przewidziane w dyrektywie. Zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE produkt jest uważany za bezpieczny, w odniesieniu do zagrożeń i kategorii zagrożeń objętych normami krajowymi, jeżeli spełnia dobrowolne normy krajowe będące transpozycją norm europejskich. W 2006 r. Komisja Europejska zleciła przeprowadzenie badania (2) w celu oceny bezpieczeństwa niektórych powszechnie stosowanych artykułów pielęgnacyjnych dla niemowląt i małych dzieci od 0 do 5 lat. Badanie to zostało przeprowadzone we współpracy z władzami krajowymi, krajowymi organami normalizacyjnymi, zrze­ szeniami konsumentów, organizacjami ds. bezpieczeń­ stwa produktów, podmiotami gospodarczymi oraz labo­ ratoriami badawczymi. W ramach badania, w odniesieniu do tych produktów, zebrano statystyki wypadków i obrażeń ciała w Unii i na całym świecie oraz dokonano pełnej oceny ryzyka w oparciu o identyfikację podstawowych zagrożeń i ocenę scenariuszy narażenia. Do dalszego badania wytypowano pięć rodzajów ocenia­ nych produktów, powszechnie spotykanych w przestrzeni sypialnej niemowląt i małych dzieci. Były to: materace łóżeczkowe, osłony na łóżeczko, łóżeczka podwieszane, pościel dziecięca oraz śpiworki dziecięce.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 170 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L170 - 53 z 20106.7.2010

  Zmiany do instrukcji dla sekretarza sądu

 • Dz. U. L170 - 49 z 20106.7.2010

  Zmiany do praktycznych instrukcji dla stron

 • Dz. U. L170 - 35 z 20106.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory dopuszczonych do niezbędnych lub krytycznych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii w 2010 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3850)

 • Dz. U. L170 - 33 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 592/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L170 - 31 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 591/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L170 - 9 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 590/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L170 - 7 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 589/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do limitów połowowych dla połowów dobijaków w wodach UE obszaru IIIa oraz wodach UE obszarów IIa i IV

 • Dz. U. L170 - 1 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 588/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Soprèssa Vicentina (ChNP)]

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.