Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 170 POZ 49

Tytuł:

Zmiany do praktycznych instrukcji dla stron

Data ogłoszenia:2010-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 170 POZ 49

Strona 1 z 2
6.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/49

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

ZMIANY DO PRAKTYCZNYCH INSTRUKCJI DLA STRON

SĄD,

uwzględniając art. 150 swojego regulaminu postępowania;

uwzględniając praktyczne instrukcje dla stron przyjęte w dniu 5 lipca 2007 r., zmienione w dniu 16 czerwca 2009 r.;

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE ZMIANY DO PRAKTYCZNYCH INSTRUKCJI DLA STRON:

Artykuł 1 1. W tekście niniejszych instrukcji wszystkie formy gramatyczne wyrażeń „Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich” i „Sąd Pierwszej Instancji” zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazu „Sąd”, [a wszystkie formy gramatyczne wyrazu „regulamin” zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrażenia „regulamin postępowania”].

2. W motywie trzecim wyrażenie „(Dz.U. L 232 z 4.9.2007, s. 1) (zwanymi dalej »instrukcjami dla sekretarza«) sekretarz czuwa nad zgodnością dokumentów dołączanych do akt sprawy z postanowieniami statutu Trybunału Sprawiedliwości” zastępuje się wyrażeniem „(Dz.U. L 232, s. 1), zmienionymi w dniu 17 maja 2010 r. (zob. s. 53 niniejszego Dziennika Urzędowego, zwanymi dalej »instrukcjami dla sekre­ tarza«) sekretarz czuwa nad zgodnością dokumentów dołączanych do akt sprawy z postanowieniami Proto­ kołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwanego dalej »statutem«)”, a po wyrazie „statutu” skreśla się wyraz „Trybunału”.

3. W pkt 1 tiret drugie adres „CFI.Registry@curia.europa.eu” zastępuje się adresem: „GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu”.

4.

W pkt 8 wprowadza się następujące zmiany:

— wyrażenie „W celu umożliwienia korzystania z takiej technologii należy dostosować się do następują­ cych wymogów” zastępuje się wyrażeniem „Następujące wymogi muszą zostać spełnione”;

— w lit. a) wyrażenie „papier biały, bez linii, formatu A4, z tekstem” zastępuje się wyrażeniem „tekst formatu A4 czytelny i naniesiony tylko”;

— w lit. b) wyrażenie „kartki pism procesowych oraz, w stosownym przypadku, załączników połączone” zastępuje się wyrażeniem „składane dokumenty połączone”;

— lit. c) wyrażenie „(taką jak np. Times New Roman, Courier lub Arial), o rozmiarze co najmniej 12 punktów w odniesieniu do głównej części tekstu i co najmniej 10 punktów w odniesieniu do przypisów, z odstępem półtora wiersza oraz z marginesami górnym, dolnym, lewym i prawym wynoszącymi co najmniej 2,5 cm” zastępuje się wyrażeniem „ , z odstępami oraz marginesami wystarczającymi do zapewnienia czytelności wersji zeskanowanej”.

L 170/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.7.2010

5. W tytule części D.1.1. „Skarga i odpowiedź na skargę” dodaje się wyrażenie „(w sprawach innych niż z zakresu własności intelektualnej)”. 6. W pkt 19 wprowadza się następujące zmiany:

— w zdaniu pierwszym skreśla się wyrażenie „ , który zostanie przygotowany przez sekretariat”; — zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie: „Ponieważ komunikat podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej we wszystkich językach urzędowych, streszczenie to nie powinno przekraczać dwóch stron i należy je opracować zgodnie z modelem udostępnionym na stronie internetowej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej­ skiej”; — w zdaniu trzecim adres „CFI.Registry@curia.europa.eu” zastępuje się adresem: „GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu”. 7. W pkt 41 wprowadza się następujące zmiany:

— w zdaniu pierwszym skreśla się wyrażenie „do Dziennika Urzędowego”; — zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie: „Ponieważ komunikat podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej we wszystkich językach urzędowych, streszczenie to nie powinno przekraczać dwóch stron i należy je opracować zgodnie z modelem udostępnionym na stronie internetowej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej­ skiej”; — w zdaniu trzecim adres „CFI.Registry@curia.europa.eu” zastępuje się adresem: „GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu”. 8. 9. 10. W pkt 42 wyraz „Wspólnoty” zastępuje się wyrazem „Unii”. W pkt 49 wyraz „Wspólnoty” zastępuje się wyrazem „Unii”. W pkt 55 lit. e) skreśla się wyraz „Trybunału”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 170 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L170 - 53 z 20106.7.2010

  Zmiany do instrukcji dla sekretarza sądu

 • Dz. U. L170 - 39 z 20106.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące niektórych produktów w przestrzeni sypialnej dzieci zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L170 - 35 z 20106.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory dopuszczonych do niezbędnych lub krytycznych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii w 2010 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3850)

 • Dz. U. L170 - 33 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 592/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L170 - 31 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 591/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L170 - 9 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 590/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L170 - 7 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 589/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do limitów połowowych dla połowów dobijaków w wodach UE obszaru IIIa oraz wodach UE obszarów IIa i IV

 • Dz. U. L170 - 1 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 588/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Soprèssa Vicentina (ChNP)]

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.