Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 170 POZ 53

Tytuł:

Zmiany do instrukcji dla sekretarza sądu

Data ogłoszenia:2010-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 170 POZ 53

Strona 1 z 3
6.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/53

ZMIANY DO INSTRUKCJI DLA SEKRETARZA SĄDU

SĄD,

uwzględniając art. 23 swojego regulaminu postępowania; uwzględniając instrukcje dla sekretarza przyjęte w dniu 5 lipca 2007 r.;

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE ZMIANY DO INSTRUKCJI DLA SEKRETARZA:

Artykuł 1 1. W tytule i tekście niniejszych instrukcji wszystkie formy gramatyczne wyrażenia „Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich” zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyrazu „Sąd” [, a wszystkie formy gramatyczne wyrazu „regulamin” zastępuje się odpowiednią formą gramatyczną wyra­ żenia „regulamin postępowania”]. 2. 3. [W art. 1 ust. 1 zmiana nie dotyczy wersji polskiej]. W art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

— [w ust. 1 zmiana nie dotyczy wersji polskiej]; — do ust. 1 akapit pierwszy włącza się akapit drugi tego ustępu; — [w ust. 1 akapit trzeci zostaje przekształcony w ust. 2, a wyrażenie „akapitów poprzedzających” zastę­ puje się wyrażeniem „ustępu poprzedzającego”]; — ustęp 2, który zostaje przekształcony w ust. 3, otrzymuje następujące brzmienie: „Godziny otwarcia sekretariatu są następujące: — przed południem: od poniedziałku do piątku od 9.30 do 12.00, — po południu: od poniedziałku do czwartku od 14.30 do 17.30, a w piątki od 14.30 do 16.30. W trakcie wakacji sądowych przewidzianych w art. 34 § 1 regulaminu postępowania sekretariat jest nieczynny w piątki po południu. Na pół godziny przed rozpoczęciem rozprawy sekretariat jest otwarty dla przedstawicieli stron wezwa­ nych na rozprawę.”; — po ust. 2, przekształconym w ust. 3, dodaje się nowy ustęp w następującym brzmieniu: „4. Sekretariat jest otwarty wyłącznie dla adwokatów, radców prawnych i pełnomocników państw członkowskich i instytucji Unii lub osób należycie przez nich upoważnionych oraz osób składających wniosek na podstawie art. 95 regulaminu postępowania.”; — [ust. 3 zostaje przekształcony w ust. 5]. 4. W art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

— [w ust. 2 wyrażenie „datę wpisu” zastępuje się wyrażeniem „datę jego złożenia i wpisu”]; — w ust. 6 wyrażenie „ust. 3” zastępuje się wyrażeniem „ust. 5”, wyrażenie „statutu Trybunału Sprawied­ liwości” zastępuje się wyrażeniem „Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro­ pejskiej (zwanego dalej »statutem«)”, a wyraz „Trybunału” zastępuje się wyrażeniem „Trybunału Spra­ wiedliwości”.

L 170/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.7.2010

5.

W art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

— w ust. 1 akapit pierwszy dodaje się następujące zdanie: „W odniesieniu do odwołania od orzeczenia Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej po numerze tym umieszcza się odpowiednią wzmiankę.”; — w ust. 1 akapit drugi zostaje przekształcony w ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie: „Wnioski o zastosowanie środków tymczasowych, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze interwenienta, wnioski o sprostowanie lub wykładnię wyroków, skargi o wznowienie postępowania, sprzeciwy, powództwa osoby trzeciej przeciwko prawomocnemu orzeczeniu, wnioski o ustalenie kosztów oraz wnioski o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania w toczących się sprawach otrzymują ten sam numer porządkowy co sprawa główna, ze wzmianką wskazującą, że chodzi o odrębne postępowania szczególne. Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania złożony z zamiarem wniesienia skargi otrzymuje numer porządkowy poprzedzony oznaczeniem »T-«, po którym wskazuje się rok i umieszcza odpowiednią wzmiankę. Skarga, której wniesienie było poprzedzone wnioskiem o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania, otrzymuje ten sam numer sprawy co ten wniosek.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 170 POZ 53 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L170 - 49 z 20106.7.2010

  Zmiany do praktycznych instrukcji dla stron

 • Dz. U. L170 - 39 z 20106.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące niektórych produktów w przestrzeni sypialnej dzieci zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L170 - 35 z 20106.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory dopuszczonych do niezbędnych lub krytycznych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii w 2010 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 3850)

 • Dz. U. L170 - 33 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 592/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L170 - 31 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 591/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L170 - 9 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 590/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L170 - 7 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 589/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do limitów połowowych dla połowów dobijaków w wodach UE obszaru IIIa oraz wodach UE obszarów IIa i IV

 • Dz. U. L170 - 1 z 20106.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 588/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Soprèssa Vicentina (ChNP)]

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.