Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 171 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 578/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1216/2009 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów ustalania wysokości kwot takich refundacji

Data ogłoszenia:2010-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 171 POZ 1

Strona 1 z 38
6.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 171/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 578/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1216/2009 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów ustalania wysokości kwot takich refundacji

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1216/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania rozporzą­ dzenia (WE) nr 1234/2007 w zakresie przyznawania refundacji wywozowych, refundacje takie nie powinny być przyznawane dla towarów pochodzących z krajów trzecich i użytych przy wytwarzaniu wywożonych towarów, jeżeli były one w swobodnym obrocie w Unii. Refundacje wywozowe powinny być wypłacane za towary uzyskiwane bezpośrednio z produktów podsta­ wowych, z produktów uzyskiwanych wskutek przetwa­ rzania produktów podstawowych oraz z produktów zali­ czonych do jednej z tych kategorii. Powinna zostać okre­ ślona metoda ustalania kwoty refundacji wywozowej w każdym z powyższych przypadków. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (4) oraz rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2220/85 z dnia 22 lipca 1985 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu zabez­ pieczeń w odniesieniu do produktów rolnych (5) mają zastosowanie do towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu. Należy zatem wyjaśnić, w jaki sposób należy stosować niektóre przepisy tych rozporządzeń. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1670/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. ustanawiającym niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1784/2003 w zakresie ustalania i udzielania dostosowanych refundacji w odniesieniu do zbóż wywo­ żonych w postaci niektórych napojów spirytusowych (6), stawką refundacji wywozowej jest stawka obowiązująca w dniu, w którym zboża zostają umieszczone pod kontrolą celną w celu wytwarzania napojów spirytuso­ wych. Umieszczenie zbóż pod kontrolą celną w celu wytwarzania napojów spirytusowych o których mowa w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1670/2006 powinno być zatem uznane, dla potrzeb przyznawania refundacji wywozowych, za równoważne z wywozem.

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporzą­ dzenia Rady (WE) nr 3348/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione. Ponieważ konieczne są dalsze zmiany, właściwe jest jego zastąpienie. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organi­ zację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe doty­ czące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (3) stanowi, że w zakresie wymaganym dla umożliwienia wywozu niektórych produktów rolnych w postaci niektórych towarów przetworzonych niewymienionych w załączniku I do Traktatu w oparciu o notowania cenowe lub ceny osiągane przez te produkty na rynkach światowych, różnica między takimi notowaniami lub cenami a cenami w Unii może zostać pokryta refundacją wywozową. Przyznawanie refundacji dla wszystkich produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu powinno zatem podlegać wspólnym regułom.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 171 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.