Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 173 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 595/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające załączniki VIII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

Data ogłoszenia:2010-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 173 POZ 1

Strona 1 z 9
8.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 595/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające załączniki VIII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawia­ jące przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pocho­ dzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1 akapit pierwszy i drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ustanawia przepisy zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprze­ znaczonych do spożycia przez ludzi. Stanowi ono, że przetworzone białka zwierzęce i inne przetworzone produkty, które mogą być stosowane jako materiał paszowy, mogą być wprowadzane do obrotu tylko wówczas, jeżeli zostały przetworzone zgodnie z załącznikiem VII do tego rozporządzenia. Ponadto rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 stanowi, że karma dla zwierząt domowych, gryzaki dla psów oraz produkty techniczne i produkty uboczne pochodzenia zwierzę­ cego, o których mowa w załączniku VIII, mogą być wprowadzane do obrotu tylko wówczas, jeżeli spełniają szczegółowe wymagania określone w tym załączniku. Obecnie załącznik VIII rozdział V do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 ustanawia zharmonizowane wyma­ gania dotyczące wprowadzania do obrotu oraz przywozu surowicy zwierząt koniowatych. Niektóre państwa człon­ kowskie, partnerzy handlowi i podmioty gospodarcze wykazały jednak zainteresowanie wykorzystaniem w celach technicznych w Unii krwi oraz różnorodnych produktów z krwi zwierząt koniowatych i pochodzących zarówno z Unii, jak i z państw trzecich. Aby ułatwić wykorzystanie takiej krwi i produktów z krwi konieczne

jest ustanowienie wymogów zdrowia zwierząt dotyczą­ cych ich wykorzystania w celach technicznych. Wymogi te powinny zmniejszać ewentualne ryzyko przeniesienia niektórych chorób podlegających obowiązkowi zgło­ szenia, wymienionych w dyrektywie Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdro­ wotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (2), na podstawie dostępnych danych naukowych. W szczególności krew powinna pochodzić z rzeźni, które zostały zatwierdzone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (3), lub z zakładów zatwierdzo­ nych i nadzorowanych przez właściwy organ państwa trzeciego dla celów zbierania krwi, takich jak gospodar­ stwa, w których zwierzęta trzymane są w specjalnych warunkach zdrowotnych.

(3)

W rozdziale X załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 ustanowiono wymogi dotyczące przy­ wozu rogów i produktów rogowych (z wyjątkiem mączki z rogu), kopyt i produktów z kopyt (z wyjątkiem mączki z kopyt) przeznaczonych do innego użycia niż jako materiał paszowy, nawozy organiczne i dodatki do wzbogacania gleby. Podmioty gospodarcze wykazały zainteresowanie wyko­ rzystaniem takich produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w produkcji nawozów organicznych i dodatków do wzbogacania gleby. Jednak wprowadzenie do obrotu, w tym przywóz, takich produktów ubocz­ nych pochodzenia zwierzęcego powinno być dozwolone tylko wówczas, jeżeli produkty te pochodzą od zwierząt, które nadają się do uboju z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi lub które nie wykazywały klinicznych objawów żadnej choroby zaraźliwej, a jeżeli były leczone, to w sposób zmniejszający ewentualne ryzyko dla zdrowia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 173 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 97 z 20108.7.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie oceny ryzyka związanego z usterkami stwierdzonymi podczas kontroli drogowych (pojazdów użytkowych) zgodnie z dyrektywą 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L173 - 74 z 20108.7.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie oceny usterek w trakcie badań zdatności do ruchu drogowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep

 • Dz. U. L173 - 73 z 20108.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2010 r. zwalniająca Estonię z niektórych obowiązków dotyczących stosowania dyrektyw Rady 66/402/EWG i 2002/57/WE w odniesieniu do Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch i Helianthus annuus L. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4526) (1)

 • Dz. U. L173 - 47 z 20108.7.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/48/UE z dnia 5 lipca 2010 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L173 - 33 z 20108.7.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/47/UE z dnia 5 lipca 2010 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie drogowej kontroli przydatności do ruchu pojazdów użytkowych poruszających się we Wspólnocie

 • Dz. U. L173 - 30 z 20108.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 598/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 576/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L173 - 28 z 20108.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 597/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L173 - 27 z 20108.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 596/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.