Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 173 POZ 27

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 596/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

Data ogłoszenia:2010-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 173 POZ 27

8.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/27

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 596/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 56, Bułgarii i Rumunii,

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1019/2002. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W wyniku przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej konieczne jest wprowadzenie pewnych zmian technicznych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1019/2002 (1). Artykuł 9 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1019/2002 stanowi, że państwa członkowskie informują Komisję o środkach podjętych w celu zapewnienia zgod­ ności z wymienionym rozporządzeniem, w tym dotyczą­ cych systemu kar, nie później niż do dnia 31 grudnia 2002 r. Aby umożliwić Bułgarii i Rumunii wypełnienie tego zobowiązania, należy dla wymienionych dwóch państw przewidzieć datę późniejszą od daty ich przystą­ pienia.

Artykuł 1 W art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1019/2002 dodaje się akapit w brzmieniu: „Bułgaria i Rumunia poinformują Komisję o środkach, o których mowa w akapicie pierwszym, nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r., oraz o zmianach do tych środków, przed końcem miesiąca następującego po miesiącu ich przy­ jęcia.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 7 lipca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 155 z 14.6.2002, s. 27.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 173 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 97 z 20108.7.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie oceny ryzyka związanego z usterkami stwierdzonymi podczas kontroli drogowych (pojazdów użytkowych) zgodnie z dyrektywą 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L173 - 74 z 20108.7.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie oceny usterek w trakcie badań zdatności do ruchu drogowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep

 • Dz. U. L173 - 73 z 20108.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2010 r. zwalniająca Estonię z niektórych obowiązków dotyczących stosowania dyrektyw Rady 66/402/EWG i 2002/57/WE w odniesieniu do Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch i Helianthus annuus L. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4526) (1)

 • Dz. U. L173 - 47 z 20108.7.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/48/UE z dnia 5 lipca 2010 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L173 - 33 z 20108.7.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/47/UE z dnia 5 lipca 2010 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie drogowej kontroli przydatności do ruchu pojazdów użytkowych poruszających się we Wspólnocie

 • Dz. U. L173 - 30 z 20108.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 598/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 576/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L173 - 28 z 20108.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 597/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L173 - 1 z 20108.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 595/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające załączniki VIII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.