Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 173 POZ 33

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/47/UE z dnia 5 lipca 2010 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie drogowej kontroli przydatności do ruchu pojazdów użytkowych poruszających się we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2010-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 173 POZ 33

Strona 1 z 9
8.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/33

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2010/47/UE z dnia 5 lipca 2010 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie drogowej kontroli przydatności do ruchu pojazdów użytkowych poruszających się we Wspólnocie

KOMISJA EUROPEJSKA

nie tylko numer rejestracyjny, ale również numer identy­ fikacyjny pojazdu (VIN).

(7)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2000/30/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie drogowej kontroli przydatności do ruchu pojazdów użytkowych porusza­ jących się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 8 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby ułatwić inspektorom odnotowanie nieprawidło­ wości, sprawozdanie z kontroli powinno zawierać na odwrocie pełną listę pozycji do sprawdzenia. Aby zapewnić jeszcze większą skuteczność kontroli drogowych w świetle postępu technicznego, należy wprowadzić odpowiednie metody kontroli w odniesieniu do każdej pozycji wymienionej w załączniku II. Oprócz pozycji dotyczących bezpieczeństwa, zabezpie­ czeń i ochrony środowiska kontrola drogowa powinna obejmować identyfikację pojazdu w celu wyboru odpo­ wiednich metod i norm kontrolnych, co umożliwi zareje­ strowanie wyników kontroli i egzekwowanie zgodności z innymi wymogami prawnymi. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Tech­ nicznego Dyrektywy w sprawie Badań Zdatności do Ruchu Drogowego Pojazdów Silnikowych i Ich Przyczep, ustanowionego w art. 7 dyrektywy 2009/40/WE,

(8)

Z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego, ochronę środowiska i uczciwą konkurencję należy zapewnić odpowiednie utrzymanie i kontrole pojazdów użytko­ wych uczestniczących w ruchu, tak aby nie stanowiły zagrożenia w ruchu drogowym na terytorium Unii Euro­ pejskiej. Normy i metody określone w dyrektywie 2000/30/WE należy dostosować do postępu technicznego, co spowo­ duje poprawę kontroli drogowych w Unii Europejskiej. Aby koszty ponoszone przez kierowców i przewoźników oraz opóźnienia były jak najmniejsze, kontrole nie powinny trwać dłużej, niż jest to uzasadnione. W celu zapewnienia korelacji pomiędzy wynikami testów, wadami oraz szczególnymi właściwościami każdego kontrolowanego pojazdu należy wydać bardziej szczegółową wersję standardowego sprawozdania z kontroli drogowej, o którym mowa w art. 5 ust. 1. Do różnych kategorii pojazdów określonych w prawodawstwie dotyczącym homologacji typu (2) stosuje się różne wymogi techniczne. W sprawozdaniu z kontroli drogowej należy wprowadzić odpowiednie zmiany uwzględniające różne kategorie pojazdów. W celu bardziej wiarygodnej identyfikacji pojazdu w sprawozdaniu z kontroli drogowej należy odnotować

(9)

(2)

(10)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

(4)

Artykuł 1 W załącznikach I i II do dyrektywy 2000/30/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko­ nania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 1 stycznia 2012 r. i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta­ wowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

(5)

(6)

(1) Dz.U. L 203 z 10.8.2000, s. 1. (2) Załącznik II do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homolo­ gacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 173 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 97 z 20108.7.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie oceny ryzyka związanego z usterkami stwierdzonymi podczas kontroli drogowych (pojazdów użytkowych) zgodnie z dyrektywą 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L173 - 74 z 20108.7.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie oceny usterek w trakcie badań zdatności do ruchu drogowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep

 • Dz. U. L173 - 73 z 20108.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2010 r. zwalniająca Estonię z niektórych obowiązków dotyczących stosowania dyrektyw Rady 66/402/EWG i 2002/57/WE w odniesieniu do Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch i Helianthus annuus L. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4526) (1)

 • Dz. U. L173 - 47 z 20108.7.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/48/UE z dnia 5 lipca 2010 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L173 - 30 z 20108.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 598/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 576/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L173 - 28 z 20108.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 597/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L173 - 27 z 20108.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 596/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L173 - 1 z 20108.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 595/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające załączniki VIII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.