Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 173 POZ 74

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie oceny usterek w trakcie badań zdatności do ruchu drogowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep

Data ogłoszenia:2010-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 173 POZ 74

Strona 1 z 13
L 173/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.7.2010

ZALECENIA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie oceny usterek w trakcie badań zdatności do ruchu drogowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (2010/378/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 292, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy wprowadzić trzy grupy usterek, aby odzwier­ ciedlić ich znaczenie. Każda grupa usterek powinna uwzględniać skutki użyt­ kowania pojazdu w danym stanie. Niniejsze zalecenie stanowi pierwszy etap na drodze do ujednolicenia w całej Unii oceny usterek ujawnionych w trakcie badań zdatności do ruchu drogowego,

(5)

Z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego, ochronę środowiska i uczciwą konkurencję należy zapewnić odpowiednie utrzymanie i kontrole pojazdów uczestni­ czących w ruchu, aby zachowywały one właściwości określone w homologacji typu w sposób zasadniczo niepogorszony przez cały okres użytkowania. Oprócz norm i metod, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (1), kontrolerom prowadzącym badania należy zapewnić wytyczne w celu zagwarantowania zharmonizowanej oceny usterek wymienionych w załączniku II do tej dyrektywy. Uwzględniono wnioski z dwóch niedawno zakończo­ nych projektów (Autofore (2) i Idelsy (3)) w zakresie przy­ szłych możliwości badań zdatności pojazdów do ruchu drogowego oraz wyniki otwartego i merytorycznego dialogu z zainteresowanymi stronami.

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

(2)

Państwa członkowskie powinny dokonywać oceny usterek ujawnionych w trakcie badań zdatności do ruchu drogowego zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku do niniej­ szego zalecenia.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lipca 2010 r.

(3)

W imieniu Komisji

Siim KALLAS

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 141 z 6.6.2009, s. 12. (2) Program badawczy „Autofore” dotyczący przyszłych możliwości zapewnienia zdatności pojazdów do ruchu drogowego w Unii Europejskiej, http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/ projectfiles/autofore_en.htm (3) IDELSY - Inicjatywa na rzecz diagnostyki układów elektronicznych w pojazdach silnikowych do celów okresowych badań technicznych, http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/ idelsy_en.htm

8.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/75

ZAŁĄCZNIK 1. Ocena usterek i ich definicje W ramach wdrażania dyrektywy 2009/40/WE w niniejszym zaleceniu określono układy i elementy pojazdu, które należy poddać badaniom, oraz wytyczne, których stosowanie zaleca się państwom członkowskim w trakcie badań zdatności do ruchu drogowego w celu ustalenia, czy stan pojazdu można uznać za dopuszczalny. 2. Wytyczne dotyczące oceny usterek i ich definicje Wytyczne dotyczące oceny awarii, w tym usterek technicznych oraz innych nieprawidłowości, ujawnionych w trakcie badań okresowych pojazdów zostały podzielone na trzy następujące grupy: USTERKI DROBNE(UD) USTERKI ISTOTNE(UI) USTERKI STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE(USZ) Każdą kategorię usterek należy zdefiniować w odniesieniu do stanu pojazdu w następujący sposób: USTERKI DROBNE Usterki techniczne niemające istotnego wpływu na bezpieczeństwo pojazdu, oraz inne drobne niezgodności. Ponowne badanie pojazdu nie jest konieczne, ponieważ można mieć uzasadnione oczekiwania, że ujawnione usterki zostaną niezwłocznie naprawione. USTERKI ISTOTNE Usterki, które mogą naruszać bezpieczeństwo pojazdu lub stwarzać zagrożenie dla innych użytkowników dróg, oraz inne istotne niezgodności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 173 POZ 74 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 97 z 20108.7.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie oceny ryzyka związanego z usterkami stwierdzonymi podczas kontroli drogowych (pojazdów użytkowych) zgodnie z dyrektywą 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L173 - 73 z 20108.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2010 r. zwalniająca Estonię z niektórych obowiązków dotyczących stosowania dyrektyw Rady 66/402/EWG i 2002/57/WE w odniesieniu do Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch i Helianthus annuus L. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4526) (1)

 • Dz. U. L173 - 47 z 20108.7.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/48/UE z dnia 5 lipca 2010 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L173 - 33 z 20108.7.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/47/UE z dnia 5 lipca 2010 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie drogowej kontroli przydatności do ruchu pojazdów użytkowych poruszających się we Wspólnocie

 • Dz. U. L173 - 30 z 20108.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 598/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 576/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L173 - 28 z 20108.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 597/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L173 - 27 z 20108.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 596/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L173 - 1 z 20108.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 595/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające załączniki VIII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.