Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 173 POZ 97

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie oceny ryzyka związanego z usterkami stwierdzonymi podczas kontroli drogowych (pojazdów użytkowych) zgodnie z dyrektywą 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Data ogłoszenia:2010-07-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 173 POZ 97

Strona 1 z 5
8.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/97

ZALECENIE KOMISJI z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie oceny ryzyka związanego z usterkami stwierdzonymi podczas kontroli drogowych (pojazdów użytkowych) zgodnie z dyrektywą 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2010/379/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 292, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W zależności od stopnia stwarzanego zagrożenia należy wprowadzić trzy kategorie usterek. Do każdej kategorii usterek dołącza się opis skutków dla eksploatacji pojazdu, w którym je stwierdzono,

(4)

W interesie bezpieczeństwa drogowego, ochrony środo­ wiska naturalnego i uczciwej konkurencji istotne jest zapewnienie właściwej konserwacji i kontroli eksploato­ wanych pojazdów użytkowych, aby były sprawne podczas poruszania się na terytorium Unii Europejskiej. W uzupełnieniu norm i metod, o których mowa w dyrektywie 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie drogowej kontroli przydatności do ruchu pojazdów użytkowych poruszających się we Wspólnocie (1), większa harmoni­ zacja systemu i uniknięcie nierównego traktowania podczas kontroli drogowych wymaga wprowadzenia wytycznych dotyczących oceny usterek wymienionych w załączniku II do tej dyrektywy.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

Państwa członkowskie przeprowadzają ocenę usterek stwierdzo­ nych w trakcie drogowej kontroli przydatności pojazdu do ruchu zgodnie z wytycznymi podanymi w załączniku do niniej­ szego zalecenia.

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lipca 2010 r. W imieniu Komisji

Siim KALLAS

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 203 z 10.8.2000, s. 1.

L 173/98

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.7.2010

ZAŁĄCZNIK Wytyczne dotyczące oceny usterek i wad W ramach wykonywania dyrektywy 2000/30/WE opracowano niniejszy dokument zawierający wytyczne, których stoso­ wanie zaleca się państwom członkowskim w celu oceny usterek (zarówno usterek technicznych, jak i innych nieprawid­ łowości) stwierdzonych podczas kontroli drogowych pojazdów. Usterki dzieli się na następujące kategorie: DROBNE USTERKI (MiD) POWAŻNE USTERKI (MaD) NIEBEZPIECZNE USTERKI (DD) Każdą kategorię usterek należy określić w odniesieniu do stanu technicznego pojazdu w następujący sposób: DROBNE USTERKI Usterki techniczne, które nie mają istotnego wpływu na bezpieczeństwo pojazdu, oraz inne nieznaczne nieprawidłowości. Pojazd nie wymaga ponownego badania, gdyż można zasadnie oczekiwać niezwłocznej naprawy stwierdzonych usterek. POWAŻNE USTERKI Usterki, które mogą zagrażać bezpieczeństwu pojazdu lub innych użytkowników drogi, oraz inne znaczące nieprawid­ łowości. Pojazd wymaga naprawy w możliwie najkrótszym terminie, a jego dalsza eksploatacja może podlegać ograni­ czeniom i zależeć od spełnienia warunków, np. od poddania pojazdu kolejnej kontroli przydatności do ruchu. NIEBEZPIECZNE USTERKI Usterki stanowiące bezpośrednie i natychmiastowe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dalsza eksploatacja pojazdu na drodze jest zabroniona, chociaż w niektórych przypadkach można wydać zezwolenie na kierowanie pojazdem przy zachowaniu określonych warunków bezpośrednio na wyznaczone miejsce, np. w celu naprawy lub zajęcia pojazdu. Pojazd, w którym stwierdzono usterki zaliczane do więcej niż jednej kategorii, klasyfikuje się w zależności od najbardziej poważnej usterki. Pojazd, w którym stwierdzono liczne usterki zaliczane do tej samej kategorii, klasyfikuje się w wyższej kategorii, jeżeli ich łączny efekt zwiększa zagrożenie stwarzane przez ten pojazd. W przypadku stwierdzenia usterek, które można zaliczyć do więcej niż jednej kategorii, za ich klasyfikację odpowiada inspektor przeprowadzający badanie; wybrana kategoria zależy od stopnia zagrożenia określonego w przepisach krajo­ wych. W ocenie usterki uwzględnia się wymogi odnoszące się do homologacji typu, jakie obowiązywały w czasie pierwszej rejestracji pojazdu lub użycia go po raz pierwszy. Tym niemniej niektóre podzespoły będą podlegały wymogom doty­ czącym doposażenia pojazdu. Wymogi dotyczące oceny W rubryce „Wady” wymieniono usterki techniczne lub inne nieprawidłowości.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 173 POZ 97 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 74 z 20108.7.2010

  Zalecenie Komisji z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie oceny usterek w trakcie badań zdatności do ruchu drogowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep

 • Dz. U. L173 - 73 z 20108.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2010 r. zwalniająca Estonię z niektórych obowiązków dotyczących stosowania dyrektyw Rady 66/402/EWG i 2002/57/WE w odniesieniu do Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch i Helianthus annuus L. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4526) (1)

 • Dz. U. L173 - 47 z 20108.7.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/48/UE z dnia 5 lipca 2010 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L173 - 33 z 20108.7.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/47/UE z dnia 5 lipca 2010 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie drogowej kontroli przydatności do ruchu pojazdów użytkowych poruszających się we Wspólnocie

 • Dz. U. L173 - 30 z 20108.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 598/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 576/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L173 - 28 z 20108.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 597/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L173 - 27 z 20108.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 596/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L173 - 1 z 20108.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 595/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające załączniki VIII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.